Di­oni­ce kom­pa­ni­ja ko­je se ba­ve ma­ri­hu­anom ove go­di­ne u pa­du

Sve ma­nje strp­lje­nja Inves­ti­to­ri traže do­bit, ka­žu ana­li­ti­ča­ri

Poslovni Dnevnik - - Burze & Financije -

Iako se oče­ki­va­lo da će ci­je­ne di­oni­ca kom­pa­ni­ja ko­je se ba­ve uz­go­jem ma­ri­hu­ane ove go­di­ne do­dat­no po­le­tje­ti, one su kre­nu­le u dru­gom smje­ru jer je ula­ga­če po­če­lo za­ni­ma­ti nji­ho­vo pos­lo­va­nje gdje baš i ne­ma­ju ne­ke re­zul­ta­te. Una­toč le­ga­li­za­ci­ji ko­ri­šte­nja ma­ri­hu­ane u re­kre­acij­ske svr­he u Ka­na­di i ne­ko­li­ko ame­rič­kih sa­vez­nih dr­ža­va, ci­je­ne di­oni­ce Cro­no­sa i Ca­nopy Growt­ha pa­le su 60 pos­to u od­no­su na naj­vi­še cje­nov­ne ra­zi­ne, a za ovu go­di­nu bi­lje­že mi­nus od 15 pos­to. Ka­ko na­vo­di CNN, 15 pos­to mi­nu­sa bi­lje­ži i di­onixa Au­ro­ra Can­na­bi­sa, dok je Ap­hria pa­la 10 pos­to.

Ame­rič­ki ana­li­ti­ča­ri po­jaš­nja­va­ju ka­ko inves­ti­to­ri ima­ju sve ma­nje strp­lje­nja če­ka­ti da te kom­pa­ni­je pos­ta­nu pro­fi­ta­bil­ne. Na­ime, ve­ći­na njih i da­lje gu­bi ve­li­ke iz­no­se nov­ca. K to­me, do­sa­daš­nje pro­cje­ne o po­ten­ci­ja­li­ma pro­da­je ma­ri­hu­ane u Ka­na­di oči­to su bi­le pre­op­ti­mis­tič­ne jer ih pro­daj­ni re­zul­ta­ti za sa­da de­man­ti­ra­ju, na­vo­de ame­rič­ki me­di­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.