Za­hva­lju­ju­ći sred­stvi­ma Eu­rop i gos­po­dar­stvo te ob­no­vi­la kult

Va­žan za­maš­njak Hr­vat­ska je 2016. bi­la na de­vet pos­to ugo­vo­re­nos­ti pro­je­ka­ta, a da­nas je na čak 76 pos­to te su joj do­sad

Poslovni Dnevnik - - Sajam Eu Fondova - ✑ NATIVE TIM PD I VL re­dak­ci­[email protected]­lov­ni.hr

Broj­ni OPG-ov­ci i po­du­zet­ni­ci pre­zen­ti­ra­li su svo­je pro­izvo­de i go­vo­ri­li o mo­guć­nos­ti­ma pos­lo­va­nja po­mo­ću EU fon­do­va

Une­dje­lju 6. lis­to­pa­da, na ši­ben­skom Tr­gu Pav­la Šu­bi­ća, u or­ga­ni­za­ci­ji Mi­nis­tar­stva re­gi­onal­no­ga ra­zvo­ja i fon­do­va EU, u sklo­pu Da­na re­gi­onal­no­ga ra­zvo­ja i EU fon­do­va, odr­žan je Sa­jam EU fon­do­va ko­jeg je po­sje­tio ve­lik broj za­in­te­re­si­ra­nih gra­đa­na. Grad Ši­be­nik ne sa­mo da je je­dan od naj­us­pješ­ni­jih gra­do­va po ko­ri­šte­nju sred­sta­va EU s po­vu­če­nih vi­še od mi­li­jar­du ku­na EU sred­sta­va, već je i pi­onir u ob­no­vi kul­tu­re ba­šti­ne, pa su ta­ko ob­nov­lje­ne tvr­đa­ve sv. Mi­ho­vi­la i Ba­ro­ne dva za­šti­će­na spo­me­ni­ka upi­sa­na na UNESCO­vu lis­tu, što ovaj grad či­ne je­dins­tve­nim u Hr­vat­skoj, a tre­nu­tač­no je u ob­no­vi i tvr­đa­va sv. Iva­na vri­jed­na 41,5 milijuna ku­na. Ka­ko nam je na Saj­mu ot­krio ši­ben­ski gra­do­na­čel­nik Želj­ko Bu­rić, uz po­moć EU fon­do­va po­bolj­ša­lo se sta­nje u gos­po­dar­stvu, škol­s­tvu i tu­riz­mu, što je za so­bom po­vuk­lo i otva­ra­nje ve­li­kog bro­ja rad­nih mjes­ta.

Na Saj­mu je su­dje­lo­va­lo 38 iz­la­ga­ča od to­ga raz­li­či­ti OPG­ov­ci i po­du­zet­ni­ci ko­ji su ko­ris­ti­li sred­stva EU fon­do­va za ra­zvoj i una­p­rje­đe­nje pos­lo­va­nja, a me­đu nji­ma su i pro­izvo­đa­či či­ji pro­izvo­di no­se oz­na­ku kva­li­te­te Hr­vat­ski otoč­ni pro­izvod. Nad­lež­ne ins­ti­tu­ci­je – Mi­nis­tar­stvo re­gi­onal­no­ga ra­zvo­ja i fon­do­va EU, Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de, Mi­nis­tar­stvo ra­da i mi­ro­vin­sko­ga sus­ta­va, Mi­nis­tar­stvo za de­mo­gra­fi­ju, obi­telj, mla­de i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku te Fond za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost – pre­zen­ti­ra­le su mo­guć­nos­ti fi­nan­ci­ra­nja i za­in­te­re­si­ra­ni­ma po­nu­di­li po­treb­ne in­for­ma­ci­je.

Tom je pri­li­kom mi­nis­tar re­gi­onal­no­ga ra­zvo­ja i fon­do­va Eu­rop­ske uni­je, Mar­ko Pa­vić, is­tak­nuo ka­ko je Hr­vat­ska 2016. go­di­ne bi­la na de­vet pos­to ugo­vo­re­nos­ti pro­je­ka­ta, a da­nas je na čak 76 pos­to te da su Hr­vat­skoj do­sad is­pla­će­ne 22 mi­li­jar­de ku­na. Na­veo je i po­dat­ke na ko­ji na­čin EU fon­do­vi mi­je­nja­ju Hrvatsku na bo­lje. “Po­bolj­ša­va­ju zdrav­s­tvo ­ 1,7 mi­li­jar­di ku­na ulo­že­no je u bol­ni­ce i opre­mu, u pro­met­nu in­fras­truk­tu­ru vi­še od mi­li­jar­du ku­na, a Pe­lje­ški most vri­je­dan 365 milijuna ku­na traj­ni je spo­me­nik ovoj fi­nan­cij­skoj omot­ni­ci. EU fon­do­vi mi­je­nja­ju i škol­s­tvo pa je vi­še od mi­li­jar­du ku­na ulo­že­no u pro­gram e­ško­la, a 680 milijuna ku­na u ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu. Za za­poš­lja­va­nje smo iz­dvo­ji­li 6,5 milijuna ku­na pa ta­ko EU fon­do­vi pri­do­no­se i os­tan­ku mla­dih u Hr­vat­skoj”, is­tak­nuo je Pa­vić te pri­tom na­po­me­nuo da je cilj u no­vom fi­nan­cij­skom raz­dob­lju od 2021. do 2027. go­di­ne po­jed­nos­tav­ni­ti pro­ce­du­ru pri­ja­ve EU pro­je­ka­ta.

Una­pri­je­di­li pro­izvod­nju i pro­da­ju

Na­da­lje, bo­ga­ti pro­gram upot­pu­ni­li su nas­tu­pi­ma KUD Ko­le­diš­će i Et­no udru­ga Pe­tro­vo Po­lje, a odr­žan je i za­bav­no­edu­ka­tiv­ni pro­gram za naj­mla­đe u sklo­pu ko­jeg je tim Ma­sko­te.hr odr­žao dje­čje ra­di­oni­ce na ko­ji­ma su dje­ca iz­ra­đi­va­la i bo­ja­la zas­ta­ve ze­ma­lja čla­ni­ca EU, odr­ža­na je i dje­čja in­te­rak­tiv­na pred­sta­va Put po Eu­rop­skoj uni­ji te obi­telj­ski kviz s 12 pi­ta­nja o EU. KUD Ko­le­diš­će ina­če pos­to­ji već toč­no po­la sto­lje­ća, ka­ko nam je is­pri­čao vo­di­telj Ne­nad Mi­lin, ko­ji je ina­če iz­dao ne­ko­li­ko knji­ga ve­za­nih uz kul­tur­nu ba­šti­nu i tra­di­ci­ju, a po­hva­lio se i da je nje­gov KUD, ko­ji bro­je 40­ak čla­no­va svih do­bi, pri­je če­ti­ri mje­se­ca pred­stav­ljao Hrvatsku na ve­li­kom me­đu­na­rod­nom fes­ti­va­lu kul­tu­re u švi­car­skom gra­du Ar­bon.

Ima­li su i oni svoj štand ko­ji je pred­stav­lja­la An­ka Bi­lan, sim­pa­tič­na i na­smi­ja­na 80­go­diš­nja­ki­nja ko­ja se već 15 go­di­na ba­vi ruč­nom iz­ra­dom tra­di­ci­onal­nih pro­izvo­da, a za KUD Ko­le­diš­će iz­ra­đu­je odo­re, na­kit i ko­šu­lje. “Ovo vi­še ra­dim iz za­do­volj­stva, ne znam ho­će li net­ko od mla­dih nas­li­je­di­ti moj po­sao, mo­žda će ima­ti vi­še vre­me­na pod sta­ri­je da­ne kao ja”, rek­la nam je An­ka.

S ve­li­kim bro­jem čla­no­va mo­že se po­hva­li­ti i Et­no udru­ga Pe­tro­vo po­lje iz op­ći­ne Ru­žić ko­ja pos­to­ji tek de­set go­di­na, no pri­sut­ni su u ci­je­loj Hr­vat­skoj kroz čes­te nas­tu­pe, od raz­li­či­tih smo­tri do nas­tu­pa na ma­lim ekra­ni­ma, a osmi­jeh na li­cu pred­sjed­ni­ka Udru­ge An­te Boj­či­ća do­volj­no go­vo­ri ko­li­ko je po­nos na svoj tim od 7 do 70 go­di­na, kao i na hrvatsku tra­di­ci­ju ko­ju pro­mo­vi­ra­ju. “Na­dam se da će me net­ko nas­li­je­di­ti i da ne­će za­mri­je­ti na­ša kul­tu­ra”, re­kao nam je Boj­čić.

Na­kon nas­tu­pa KUD-ova pro­še­ta­li smo Saj­mom i po­raz­go­va­ra­li s ne­ko­li­ko po­du­zet­ni­ka. Pri­vu­kao nas je mi­ris sa štan­da Ri­bar­ske za­dru­ge Adria ko­ja je po­če­la pov­la­či­ti sred­stva iz EU fon­do­va 2017. go­di­ne. Ta­da su po­vuk­li oko 200.000 ku­na, što su is­ko­ris­ti­li, ka­že, za pro­mo­ci­ju, mar­ke­tin­šku kam­pa­nju, bren­di­ra­nje i eti­ke­ti­ra­nje no­vih pro­izvo­da, na­ba­vi­li su dos­tav­no vo­zi­lo, ro­bu i ure­di­li su ma­nje di­je­lo­ve stro­je­va. “Za­hva­lju­ju­ći no­vom bren­du bi­lje­ži­mo zna­ča­jan rast u pro­da­ji. Re­zul­ta­ti su od­lič­ni, sve što pro­da­je­mo je svje­že, ri­bu čis­ti­mo sa­mi, su­ši­mo i ma­ri­ni­ra­mo. Ni­smo ko­ris­ti­li sa­mo EU fon­do­ve već smo ima­li po­moć i dru­gih dr­žav­nih ins­ti­tu­ci­ja i pot­po­ra. Sma­tram da smo pa­met­no is­ko­ris­ti­li do­bi­ve­na sred­stva, a na­ma vi­še od 200.000 ku­na ni­je bi­lo ni­ti po­treb­no jer zgra­du već ima­mo, no tre­ba­li smo os­vje­ži­ti pos­lo­va­nje”, is­pri­ča­la nam je Ma­te­ja i do­da­la da su tre­nu­tač­no u eva­lu­aci­ji dva pro­jek­ta – je­dan je pro­jekt ve­zan uz plas­ti­ku i dvi­je pre­ko­dr­žav­ne pot­po­re za ra­zvi­ja­nje za­druž­nog bren­da. “Za­poš­lja­vam tre­nu­tač­no šest dje­lat­ni­ka, a do 2020. go­di­ne pla­ni­ram za­pos­li­ti još dvo­je”, is­tak­nu­la je Ma­te­ja. Ri­bar­ska za­dru­ga Adria, ko­ja je prisutna uglav­nom na do­ma­ćem tr­ži­štu, u po­nu­di tre­nu­tač­no ima sla­ne sr­de­le, ko­zi­ce i sla­ne in­ću­ne, što je ve­li­ki no­vi­tet u nji­ho­vu pos­lo­va­nju.

Po­ve­ćan broj po­sje­ti­te­lja

Me­đu us­pješ­ni­ji­ma je sva­ka­ko Na­ci­onal­ni park Kr­ka, a na štan­du su nam pred­sta­vi­li svo­je želje i ci­lje­ve. Skri­ve­na bla­ga iz sred­njeg to­ka ri­je­ke Kr­ke pro­jekt je vri­je­dan vi­še od 80 milijuna ku­na, od če­ga je iz EU fon­do­va su­fi­nan­ci­ra­no vi­še od 66 milijuna, za­tim pro­jekt za ulaz Lo­zo­vac či­ja je vri­jed­nost 105 milijuna ku­na, a is­ko­ris­ti­li 72 milijuna ku­na iz EU fon­do­va. Pro­jek­ti su im odo­bre­ni pri­je pet go­di­na, dru­gi

DUŠKO JA­RA­MAZ/PIXSELL

Ri­bar­ska za­dru­ga Adria po­če­la je pov­la­či­ti sred­stva iz EU fon­do­va 2017.; po­vuk­li su oko 200.000 ku­na i is­ko­ris­ti­li ih za stva­ra­nje no­vog bren­da­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.