Pod­stra­na će do­ka­za­ti da po­vi­jes­no bo stvo­ri­ti des­ti­na­cij­ske iko­ne ko­je priv­la

Zna­nost i tu­ri­zam Struč­na kon­fe­ren­ci­ja ko­ja će se dru­gi put odr­ža­va­ti u Pod­stra­ni, od 10. do 12. lis­to­pa­da, pred­sta­vit

Poslovni Dnevnik - - Sajam Eu Fondova -

‘Kralj Ar­tur i Lu­ci­je Ar­to­ri­je Kast u Pod­stra­ni – od an­tič­kih tra­go­va do tu­ris­tič­ke iko­ne’ kon­fe­ren­ci­ja je ko­jom že­le uka­za­ti na no­ve smje­ro­ve uprav­lja­nja des­ti­na­ci­jom

Dru­ga me­đu­na­rod­na kon­fe­ren­ci­ja o kra­lju Ar­tu­ru i Lu­ci­ju Ar­to­ri­ju Kas­tu odr­žat će se 9. –

12. lis­to­pa­da ove go­di­ne u ho­te­lu Le Me­ri­di­en Lav u Pod­stra­ni, a to će re­ći ni­ti ki­lo­me­tar od ima­nja ko­je je kra­jem 2. ili po­čet­kom 3. st. bi­lo do­di­je­lje­no umi­rov­lje­no­mu voj­no­me ve­li­ka­nu Lu­ci­ju Ar­to­ri­ju Kas­tu, i na ko­je­mu je on u čas­ti ži­vio do kra­ja ži­vo­ta. Nje­go­ve se ti­tu­le – cen­tu­ri­on, za­po­vjed­nik le­gi­ja, pre­fekt rim­ske flo­te u Mi­ze­nu i upra­vi­telj pro­vin­ci­je Li­bur­ni­je – či­ta­ju na nje­go­voj nad­grob­noj ste­li, ko­ja je za­jed­no s ulom­ci­ma sar­ko­fa­ga i os­tat­ci­ma ima­nja na­đe­na u pod­stran­sko­me na­se­lju Sve­ti Mar­tin.

Da je na te­me­lju oso­be i ži­vo­to­pi­sa ovo­ga rim­sko­ga ugled­ni­ka nas­ta­la glo­bal­no poz­na­ta le­gen­da o kra­lju Ar­tu­ru pret­pos­tav­lje­no je po­čet­kom

20. st., a da­nas tu pret­pos­tav­ku no­vim do­ka­zi­ma i raz­miš­lja­nji­ma po­du­pi­ru mno­gi znans­tve­ni­ci, stra­ni i do­ma­ći, ko­jih će ve­ći­na su­dje­lo­va­ti i na ovoj kon­fe­ren­ci­ji.

Pod­stra­na odav­no plo­vi tu­ris­tič­kim vo­da­ma, no kurs te “des­ti­na­cij­ske plo­vid­be” vid­lji­vo se mi­je­nja upra­vo za­hva­lju­ju­ći no­vim po­vi­jes­nim ot­kri­ći­ma, kao i no­vim in­ter­pre­ta­ci­ja­ma već zna­ne po­vi­jes­ne ba­šti­ne.

‘’Pod sku­ti­ma br­da Pe­ru­na, to­ga kul­t­no­ga i je­zič­no­ga spo­me­ni­ka ko­ji svje­do­či o pr­vim hr­vat­skim do­se­lje­ni­ci­ma i nji­ho­vu le­gi­tim­nom za­po­sje­da­nju ovo­ga po­dru­čja, svje­tlu­ca ne­ko­li­ko sto­lje­ća sta­ri­ji an­tič­ki bi­ser – ko­li­jev­ka le­gen­de o kra­lju Ar­tu­ru. I ne sa­mo to! Na is­to­me je mjes­tu, u Sve­to­me Mar­ti­nu, hr­vat­ski knez Mis­lav 839. g. pot­pi­sao mi­rov­ni spo­ra­zum s mle­tač­kim du­ždem Tra­do­ni­kom, što je pr­vi za­bi­lje­že­ni sa­mos­tal­ni čin jed­nog hr­vat­skog vla­da­ra. Po­vi­jest se na raz­mjer­no ma­lo­me pod­stran­sko­me pros­to­ru pres­lo­ja­va. A zna­mo da to ni­je sa­mo po­vjes­ni­ča­ri­ma za­nim­lji­vo. Za­pra­vo je to sve ma­nje za­nim­lji­vo sa­mo nji­ma. Do­ma­ći­ni na svoj na­čin bri­nu o svo­joj ba­šti­ni, a lju­di ko­ji pu­tu­ju že­le upoz­na­ti kraj u ko­ji su doš­li. Že­le pje­ša­či­ti po­vi­jes­nim sta­za­ma, že­le uči­ti o kul­tur­no­me na­s­lje­đu, če­mu sva­ke go­di­ne svje­do­či­mo. Pod­stra­na odr­ža­va ko­rak s tim po­tre­ba­ma, pro­mo­vi­ra­ju­ći svo­ju kul­tur­nu ba­šti­nu, u če­mu osim Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce su­dje­lu­ju i po­je­din­ci i mjes­ne udru­ge. Me­đu­na­rod­ni znans­tve­ni skup o kra­lju Ar­tu­ru do­pri­nos je znans­tve­no­me tu­riz­mu ko­ji bi u Pod­stra­ni mo­gao za­ži­vje­ti’’, rek­li su iz Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Pod­stra­ne.

Des­ti­na­cij­ske iko­ne su je­dan od oki­da­ča kod tu­ris­ta pri oda­bi­ru des­ti­na­ci­ja ka­mo će pu­to­va­ti, a pre­poz­na­ju se kao kon­kret­ni sa­dr­ža­ji, re­sur­si ili tu­ris­tič­ke atrak­ci­je gra­da, lo­ka­li­te­ta, re­gi­je i dr­ža­ve. U mar­ke­tin­škom smis­lu des­ti­na­cij­ska iko­na se na­čel­no smatra čvr­stim obi­ljež­jem, ma­da ona mo­že bi­ti i ma­ni­fes­ta­cij­skog ti­pa, slo­ži­li su se pred­sjed­nik Ogran­ka Ma­ti­ce Hr­vat­ske u Pod­stra­ni i pro­čel­nik ka­te­dre za mar­ke­ting Eko­nom­skog fa­kul­te­ta Sve­uči­li­šta u Spli­tu Ne­ven Še­rić.

U pro­mo­ci­ji tu­ris­tič­kih des­ti­na­ci­ja i tu­ris­tič­kih ze­ma­lja ko­ris­te se na raz­li­či­te na­či­ne. Naj­češ­će u svr­hu kreiranja že­lje­nog tu­ris­tič­kog imi­dža des­ti­na­ci­je, re­gi­je i tu­ris­tič­ke zem­lje po­vez­ni­ca­ma s kon­kret­nim des­ti­na­cij­skim iko­na­ma. Po­red to­ga ko­ris­te se za priv­la­če­nje oda­bra­nih (no­vih) tu­ris­tič­kih seg­me­na­ta za pr­vi do­la­zak u des­ti­na­ci­ju. Ima­ju svr­hu i kod priv­la­če­nja tu­ris­tič­kih inves­ti­to­ra ko­ji ra­do inves­ti­ra­ju u smje­štaj­ne objek­te u des­ti­na­ci­ja­ma s mnoš­tvom raz­no­vr­s­nih ka­te­go­ri­ja des­ti­na­cij­skih iko­na.

Ka­ko is­ti­ču iz Pod­stra­ne uoči Dru­ge me­đu­na­rod­ne kon­fe­ren­ci­je “Kralj Ar­tur i Lu­ci­je Ar­to­ri­je Kast u Pod­stra­ni – od an­tič­kih tra­go­va do tu­ris­tič­ke iko­ne”, pri­mjer kreiranja des­ti­na­cij­ske iko­ne Artoriusa Luciusa Kasta re­zul­tat je vje­ro­va­nja i upornosti lokalnih entuzijast­a Pod­stra­ne na če­lu s gra­do­na­čel­ni­kom Bar­tu­lo­vi­ćem da se od te pri­če mo­že kre­ira­ti glo­bal­no pre­poz­nat­lji­vu des­ti­na­cij­sku iko­nu.

Is­ko­ris­tiv po­ten­ci­jal

Za­hva­lju­ju­ći du­goj po­vi­jes­ti živ­lje­nja na ovim pros­to­ri­ma broj­ne su des­ti­na­cij­ske iko­ne, a is­te se pre­poz­na­ju na tu­ris­tič­kim bro­šu­ra­ma ko­ji­ma se glo­bal­nom tu­ris­tič­kom tr­ži­štu pred­stav­lja­ju po­je­di­ne je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve. Od Are­ne u Pu­li, pre­ko Di­ok­le­ci­ja­no­ve pa­la­če u Spli­tu, Ston­skih i Du­bro­vač­kih zi­di­na, pa do sve­ga ono­ga što po­dra­zu­mi­je­va kon­kret­nu po­vi­jes­nu pri­ču i tu­ris­ti­ma za­nim­lji­ve le­gen­de. Su­vre­me­nim tu­ris­ti­ma ni­su uvi­jek za­nim­lji­ve po­vi­jes­ne či­nje­ni­ce i te­že no­vim is­kus­tvi­ma ko­ja ne­ri­jet­ko traže u sfe­ri iz­van re­al­nos­ti.

‘’U toj sfe­ri pri­če i le­gen­de su te­melj kreiranja i uprav­lja­nja priv­lač­nom des­ti­na­cij­skom iko­nom. Des­ti­na­cij­ska iko­na mo­že bi­ti ute­me­lje­na i na odre­đe­noj fik­ci­ji no odr­ža­va­nje priv­lač­nos­ti tak­ve des­ti­na­cij­ske iko­ne po­dra­zu­mi­je­va ve­li­ka fi­nan­cij­ska ula­ga­nja. Sma­tram da je ko­ris­ni­je uka­za­ti na des­ti­na­cij­ske iko­ne ko­je se tre­nut­no in­ten­ziv­no ne va­lo­ri­zi­ra­ju, a pred­stav­lja­ju is­ko­ris­tiv po­ten­ci­jal za dalj­nji rast tu­ris­tič­ke po­sje­te u unu­traš­njos­ti Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Glo­bal­no ne­do­volj­no poz­na­ta kr­ška je­ze­ra, po­vi­jes­ne ku­le i gra­di­ne, kao i os­ta­ci, obi­ljež­ja i le­gen­de is­ko­ris­ti­ve za ra­zvoj dark tu­ris­tič­ke po­nu­de ko­ja ima sve vi­še po­bor­ni­ka na glo­bal­nom tu­ris­tič­kom tr­ži­štu; duh ri­ba­ra i uk­le­ti brod u Senj­skim vra­ti­ma, le­gen­da o Lo­krum­skom prok­let­stvu, Le­gen­da o Ha­sa­na­gi­ni­ci, se­lo hr­vat­skog vam­pi­ra Ju­re Gran­de, ku­ća du­ho­va u Lo­vran­skoj dra­gi, uk­le­ta ku­ća u Vr­bov­cu i dru­gi’’, re­kao je Še­rić.

Do­bar pri­mjer mar­ke­tin­škog uprav­lja­nja des­ti­na­cij­skom iko­nom su Poz­drav sun­cu i mor­ske or­gu­lje u Za­dru. Za­hva­lju­ju­ći ak­tiv­nos­ti­ma mar­ke­tin­škog uprav­lja­nja vr­lo br­zo su ove dvi­je atrak­ci­je na glo­bal­noj ra­zi­ni pre­poz­na­te kao re­le­vant­ne i priv­lač­ne des­ti­na­cij­ske iko­ne. Ori­gi­nal­no rje­še­nje po­ten­ci­jal­ne des­ti­na­cij­ske iko­ne su i za­gre­bač­ke fon­ta­ne. Po­ru­ka ute­me­lje­na u vo­di kao iz­nim­no važ­nom glo­bal­nom re­sur­su ni­je upit­na, no po­treb­no je ra­zvi­ti kon­kret­ne mar­ke­tin­ške ak­tiv­nos­ti ko­ji­ma je za­gre­bač­ke fon­ta­ne mo­gu­će tran­sfor­mi­ra­ti u des­ti­na­cij­ske iko­ne jer one to još ni­su pos­ta­le kao ni spo­me­nu­ti ka­me­ni križ na vr­hu Mar­ja­na u Spli­tu ili ve­leb­ni kip Gos­pe u Pri­mo­šte­nu. Des­ti­na­cij­ske iko­ne kao što su Arena u Pu­li, Di­ok­le­ci­ja­no­va pa­la­ča u Spli­tu, Du­bro­vač­ke i Ston­ske zi­di­ne zbog svog po­vi­jes­nog zna­ča­ja glo­bal­no su vid­lji­ve. Ne pro­mo­vi­ra­ju is­klju­či­vo gra­do­ve u ko­ji­ma su iz­gra­đe­ne već i Re­pu­bli­ku Hrvatsku

‘’Storytel­lin­gom ih tran­sfor­mi­ra­mo u atrak­ci­je ko­je de­fi­ni­ra­ju kon­kret­ni ele­men­ti auten­tič­nos­ti per­so­ni­fi­ci­ra­ju­ći spe­ci­fič­nu sim­bo­li­ku u svi­jes­ti i pod­svi­jes­ti ci­lja­ne tu­ris­tič­ke po­pu­la­ci­je do­pri­no­se­ći ne sa­mo po­ti­ca­nju in­te­re­sa za pr­vom po­sje­tom kon­kret­noj des­ti­na­ci­ji, već i stva­ra­nju lo­jal­nos­ti pre­ma njoj’’, do­dao je Še­rić.

Vri­jed­nost no­vih des­ti­na­cij­skih iko­na mo­že se sa­gle­da­ti u ši­rem i užem smis­lu. U ši­rem smis­lu za­hva­lju­ju­ći po­dr­š­ci upra­va Eko­nom­skog fa­kul­te­ta ti­je­kom pro­tek­lih de­se­tak go­di­na us­pos­tav­lje­na je vo­lun­ta­ris­tič­ka su­rad­nja s Pod­stra­nom u ko­joj su su­dje­lo­va­li pro­fe­so­ri i stu­den­ti. Stu­den­ti di­plom­skog stu­di­ja tu­riz­ma su te­me­ljem te su­rad­nje naj­vi­še i pro­fi­ti­ra­li. Upra­vo iz tih stu­dent­skih ge­ne­ra­ci­ja re­gru­ti­ra­le su se mno­ge kre­ativ­ne dje­lat­ni­ce vi­še tu­ris­tič­kih za­jed­ni­ca u okru­že­nju, di­rek­to­ri­ce i di­rek­to­ri ma­lih ba­štin­skih ho­te­la i dru­gi spe

PRI­MJER KREIRANJA DES­TI­NA­CIJ­SKE IKO­NE ARTORIUSA LUCIUSA KASTA RE­ZUL­TAT JE UPORNOSTI LOKALNIH ENTUZIJAST­A

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.