Gat­stvo i ma­što­vi­te le­gen­de mo­gu če tu­ris­te, ali i iz­daš­ne inves­ti­ci­je

Će prak­tič­na rje­še­nja mar­ke­tin­ški is­ko­ris­ti­vih po­vez­ni­ca le­gen­de o Kra­lju Ar­t­hu­ru s tom dal­ma­tin­skom op­ći­nom

Poslovni Dnevnik - - Sajam Eu Fondova -

Rci­ja­li­zi­ran i po­tre­ban ka­dar. U nji­ho­vom pro­fe­si­onal­nom ra­du pre­poz­na­ju se ala­ti ko­je su usva­ja­li ti­je­kom stu­di­ja upra­vo na pos­lov­nom slu­ča­ju ra­zvo­ja i tran­sfor­ma­ci­je po­vi­jes­ne u tu­ris­tič­ku pri­ču o Ar­to­ri­usu Lu­ci­usu Kas­tu. Ko­ris­te­ći is­te ala­te da­nas u svo­joj pos­lov­noj prak­si ho­te­le ko­je vo­de tran­sfor­mi­ra­ju u des­ti­na­cij­ske iko­ne, od­nos­no kre­ativ­no do­pri­no­se stva­ra­nju no­vih des­ti­na­cij­skih iko­na u sklo­pu tu­ris­tič­kih za­jed­ni­ca u ko­ji­ma su za­pos­le­ni.

U užem smis­lu ot­kri­ća po­vi­jes­nih ar­te­fa­ka­ta ve­za­nih uz Luciusa Artoriusa Kasta u Pod­stra­ni pred­stav­lja­ju vri­je­dan tu­ris­tič­ki po­ten­ci­jal jer su znans­tve­nim radovima po­vjes­ni­ča­ra iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je na pr­voj me­đu­na­rod­noj kon­fe­ren­ci­ji odr­ža­noj u Pod­stra­ni pri­je 7 go­di­na znans­tve­no do­ka­za­ne po­vez­ni­ce ži­vot­nog pu­ta ovo­ga rim­skog rat­ni­ka i voj­sko­vo­đe s nas­tan­kom le­gen­de o Kra­lju Ar­t­hu­ru. S ob­zi­rom na tu či­nje­ni­cu bi­lo bi pot­pu­no ne­lo­gič­no tu po­vez­ni­cu ne iskoristit­i kao des­ti­na­cij­sku iko­nu Pod­stra­ne. Na­rav­no po­treb­no ju je mar­ke­tin­ški uobli­či­ti ka­ko bi ova tu­ris­ti­ma priv­lač­na le­gen­da pos­ta­la di­je­lom imi­dža Pod­stra­ne. Ona već jes­te dio iden­ti­te­ta Pod­stra­ne jer je ar­he­olo­škim ar­te­fak­ti­ma do­ka­za­na po­vez­ni­ca Luciusa Artoriusa Kasta s ovom des­ti­na­ci­jom, a ko­le­ge znans­tve­ni­ci iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je su svo­jim znans­tve­nim radovima ar­gu­men­ti­ra­li po­vez­ni­ce ove po­vi­jes­ne lič­nos­ti s legendom o Kra­lju Ar­t­hu­ru. Po­t­vr­da pre­poz­nat­lji­vos­ti ove des­ti­na­cij­ske iko­ne je ras­tu­ći broj tu­ris­ta ko­ji od­sje­da u Pod­stra­ni pr­vens­tve­no zbog tog des­ti­na­cij­skog sa­dr­ža­ja s ko­jim je pret­hod­no upoz­nat te­me­ljem e-pro­mo­ci­je ko­ju učin­ko­vi­to pro­vo­di lo­kal­na tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca, a is­to­me do­pri­no­se i ovak­ve znans­tve­ne ma­ni­fes­ta­ci­je.

PRI­ČA VE­ZA­NA UZ ARTORIUSA LUCIUSA KASTA JE TRANSFORMI­RANA U PO­TEN­CI­JAL­NO VRI­JED­NU DES­TI­NA­CIJ­SKU IKO­NU, PRI­JE SVE­GA PO­VEZ­NI­CA­MA S KRALJEM ARTHUROM

Mar­ke­tin­ška kre­ativ­nost

Po­ten­ci­jal des­ti­na­cij­ske iko­ne ko­ja po­ve­zu­je Artoriusa Luciusa Kasta s Kraljem Arthurom se pri­mar­no ogle­da u mno­gim pos­to­je­ćim is­ko­ris­ti­vim mar­ke­tin­škim rje­še­nji­ma ko­ja se efi­kas­no ko­mer­ci­ja­li­zi­ra­ju u odre­đe­nim des­ti­na­ci­ja­ma na pros­to­ru Ve­li­ke Bri­ta­ni­je. U slu­ča­ju Pod­stra­ne pos­to­ji po­vi­jes­na po­vez­ni­ca po­dri­je­tla Artoriusa Luciusa Kasta sa znans­tve­nim ar­gu­men­ti­ma ve­ze te po­vi­jes­ne lič­nos­ti s nas­tan­kom le­gen­de o Kra­lju Ar­t­hu­ru. Os­ta­lo je mar­ke­tin­ško po­sao, a u mar­ke­tin­škoj kre­ativ­nos­ti sa­mo je ne­bo gra­ni­ca.

U ra­zvo­ju i uprav­lja­nju des­ti­na­cij­skim iko­na­ma ne smi­je se za­ne­ma­ri­ti kul­tur­no po­vi­jes­ne re­sur­se, no tre­ba ih tran­sfor­mi­ra­ti ta­ko da bu­du priv­lač­ni što ve­ćem broju tu­ris­tič­kih seg­me­na­ta, jer će u pro­tiv­nom priv­la­či­ti is­klju­či­vo dob­no da­nas naj­sta­ri­ju ge­ne­ra­ci­ju ko­ja po­la­ko od­la­zi. Za tak­ve tran­sfor­ma­ci­je su kom­pe­tent­ni mar­ke­tin­ški struč­nja­ci, što ne zna­či da kon­zer­va­to­ri i po­vjes­ni­ča­ri umjet­nos­ti ne­ma­ju svo­ju ulo­gu u tim pro­ce­si­ma. Nji­ho­va is­tra­ži­va­nja su te­melj na ko­me mar­ke­tin­ški struč­nja­ci ko­mer­ci­ja­li­zi­ra­ju i pred­la­žu učin­ko­vi­te na­či­ne va­lo­ri­za­ci­je tak­ve ba­šti­ne suk­lad­no tu­ris­tič­kim tren­do­vi­ma i pre­fe­ren­ci­ja­ma ci­lja­nih tu­ris­tič­kih seg­me­na­ta.

Na­la­zi re­cent­nih is­tra­ži­va­nja u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj i na glo­bal­noj ra­zi­ni do­ka­za­li su da dr­žav­na ti­je­la i ins­ti­tu­ci­je spo­ro re­agi­ra­ju na ini­ci­ja­ti­ve ko­je mo­gu do­pri­ni­je­ti glo­bal­nom po­zi­ci­oni­ra­nju po­ten­ci­jal­no vri­jed­nih na­ci­onal­nih tu­ris­tič­kih iko­na. Do­bra glo­bal­na prak­sa do­ka­za­la je učin­ko­vi­tost lokalnih ini­ci­ja­ti­va s pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­ne sa­mo­upra­ve i lo­kal­nim tu­ris­tič­kim ure­di­ma. Zbog to­ga je pri­mjer Pod­stra­ne, od­nos­no ini­ci­ja­ti­va nji­ho­vog na­čel­ni­ka, gos­po­di­na Bar­tu­lo­vi­ća i lokalnih entuzijast­a ko­ji su u ovu pri­ču uvuk­li i znans­tve­nu jav­nost pri­je de­se­tak go­di­na pred­stav­lja mo­del učin­ko­vi­tog po­ve­zi­va­nja lokalnih ini­ci­ja­ti­va s mar­ke­tin­škom tu­ris­tič­kom stru­kom. Po­vi­jes­na pri­ča ve­za­na uz Artoriusa Luciusa Kasta je kroz njen ra­zvoj transformi­rana u po­ten­ci­jal­no vri­jed­nu des­ti­na­cij­sku iko­nu pri­mar­no po­vez­ni­ca­ma s Kraljem Arthurom.

Pr­va me­đu­na­rod­na kon­fe­ren­ci­ja ve­za­na uz po­vi­jes­ne ar­te­fak­te Luciusa Artoriusa Kasta odr­ža­na u Pod­stra­ni pri­je 7 go­di­na re­zul­ti­ra­la je im­ple­men­ta­ci­jom po­vi­jes­nih či­nje­ni­ca ve­za­nih uz to­ga rim­skog rat­ni­ka i voj­sko­vo­đu u tu­ris­tič­ki imidž Pod­stra­ne. Kon­fe­ren­ci­ja i objav­lje­ni znans­tve­ni ra­do­vi su po­tak­nu­li ra­zvoj raz­li­či­tih tu­ris­tič­kih sa­dr­ža­ja ve­za­nih uz tu ži­vot te po­vi­jes­ne lič­nos­ti u Pod­stra­ni.

Prag­ma­ti­čan do­pri­nos kon­fe­ren­ci­je u po­dru­čju tu­riz­ma će se ogle­da­ti u pre­zen­ta­ci­ji mno­gih prak­tič­nih rje­še­nja mar­ke­tin­ški is­ko­ris­ti­vih po­vez­ni­ca le­gen­de o Kra­lju Ar­t­hu­ru s Pod­stra­nom, pred­stav­lja­njem raz­li­či­tih ka­te­go­ri­ja des­ti­na­cij­skih iko­na iz glo­bal­ne tu­ris­tič­ke prak­se, upoz­na­va­nju s mo­de­li­ma prak­tič­nog uprav­lja­nja des­ti­na­cij­skim iko­na­ma u tu­riz­mu, te ar­gu­men­ta­ci­ji oprav­da­nos­ti stan­dar­da od­go­vor­ne i odr­ži­ve tu­ris­tič­ke va­lo­ri­za­ci­je des­ti­na­cij­skih re­sur­sa, pri­mje­ri­ma im­ple­men­ta­ci­je po­vi­jes­nih pri­ča i le­gen­di u uprav­lja­nju tu­ris­tič­kim ra­zvo­jem des­ti­na­ci­je te glo­bal­nim is­kus­tvi­ma ra­zvo­ja i uprav­lja­nja spe­ci­ja­li­zi­ra­nim tu­ris­tič­kim pro­izvo­di­ma te­me­lje­ni­ma na po­vi­jes­nim pri­ča­ma i le­gen­da­ma. ❖

PD

Upra­vo je u Pod­stra­ni ro­đe­na ini­ci­ja­ti­va da se u 'pri­ču' o su­vre­me­noj pro­mo­ci­ji tu­riz­ma uklju­či i zna­nost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.