Poslovni Dnevnik

Ulaganja EIB-a otvaraju vrata i hrvatskim tvrtkama

Fokus grupe Glavni ciljevi su rast Balkana i obnova Ukrajine

- ANA ROKSANDIĆ ana.roksandic@poslovni.hr

Prednost Hrvatske svakako je geografska blizina prilikom potencijal­nih EIB-ovih ulaganja u regiji

Ulaganja Europske in-vesticijsk­e banke (EIB) u Ukrajinu i Za-padni Balkan pružaju odličnu poslovnu priliku hrvatskim kompanijam­a i konzultan-tima, istaknuto je na konferenci-ji koju je Hrvatska udruga poslo-davaca (HUP) organizira­la u su-radnji s EIB-om i Ministarst­vom financija. Glavna direktoric­a HUP-a Irena Weber naglasila je kako posljednji­h godina EIB di-rektno financira brojne projekte u Hrvatskoj koji dovode do stva-ranja radnih mjesta, no još uvi-jek postoji problem nedovoljne prepoznatl­jivosti svih potenci-jala i poslovnih mogućnosti koje EIB pruža domaćim tvrtkama.Weber naglašava kako potenci-jala ima posebno jer je Hrvatska mala i otvorena ekonomija ko-joj je jedan od najvažniji­h foku-sa izvoz. Voditeljic­a ureda Grupe EIB-a u Hrvatskoj Slađana Ćosić kazala je kako postoje višestruki napori i inicijativ­e EIB-a i Europ-ske unije za financiran­je i ulaga-njem u ključne gospodarsk­e sek-tore na Zapadnom Balkanu i u Ukra-jini.

“Fokus EIB-a izvan Unije će u narednom raz-doblju biti obnova i oporavak Ukraji-ne, ulaganja u zemlje predviđene za proširenje Unije, te provedba EU-ovog pro-grama Global Gateway”, rekla je Ćosić. Matteo Rivellini, voditelj odjela za zapadni Balkan i Tur-sku, kazao je: “Lani smo finan-cirali gotovo 1,2 milijarde eura u infrastruk­turi, ali i privatnom i javnom sektoru. Ove smo godi-ne smo usklađeni s prioriteti­ma novog europskog plana rasta za Zapadni Balkan, tako da može-mo financirat­i ulaganja u zelenu infrastruk­turu”.

Pojasnio je kako je velik na-glasak investicij­a prije svega na željeznica­ma i obnovljivo­j ener-giji te kako je EIB postao partner Srbije i Albanije po pitanju re-konstrukci­je i obnove željezni-ca. Prednost Hrvatske svakako je geografska blizina, ali i kul-turološke i povijesne veze koje ostvaruje s državama Zapadnog Balkana.

Ministar financija Marko Primorac vjeruje da će konfe-rencija otvoriti vrata za sudjelo-vanje hrvatskih tvrtki u projekti-ma koji će se financirat­i i obav-ljati u trećim zemljama.

Zeleno i obnovljivo­Fokus investicij­a banke na Zapadnom Balkanu je na zelenoj infrastruk­turi, kaže Rivellini

 ?? ?? Matteo Rivellini, voditelj odjela za Zapadni Balkan i Tursku u EIB-u
Matteo Rivellini, voditelj odjela za Zapadni Balkan i Tursku u EIB-u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia