An­ga­ži­ra­ni blu­es u Sav­skoj; a gdje je nes­tao an­ga­ži­ra­ni rock?

Za­što, za raz­li­ku od, re­ci­mo, Ame­ri­ke, kod nas glazba ima sve ma­nju druš­tve­nu ulo­gu i zna­čaj?

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll -

GDJE JE NES­TA­LA rock glazba s radara druš­tve­nih zbi­va­nja u Hr­vat­skoj? Po­naj­pri­je mis­li­mo na ne­dav­ne pred­sjed­nič­ke iz­bo­re, ali i na ukup­nu sli­ku hr­vat­ske rock stvar­nos­ti pa je za­klju­čak ja­san; glazba kod nas ima sve ma­nju druš­tve­nu ulo­gu i zna­čaj. Glaz­be­ni­ci su, a i mno­gi dru­gi umjet­ni­ci, kao no­je­vi po­za­bi­ja­li gla­ve u pi­je­sak i svat­ko ču­va miš­lje­nje za se­be da ga net­ko, ne dao bog ve­ćeg zla, slu­čaj­no ne ču­je. Na tra­gu one sta­re pos­lo­vi­ce da je “po­li­ti­ka kur­va” mno­gi su, či­ni se, od­lu­či­li ne bi­ti joj part­ner.

Me­đu­tim stva­ri ni­su ta­ko jed­nos­tav­ne u pre­dje­li­ma druš­tve­nog an­ga­žma­na. Jer uči­li smo u ško­la­ma da je čo­vjek zo­on po­li­ti­kon, tj. “po­li­tič­ka ži­vo­ti­nja”, ili ba­rem bi­će. Pa ako se on ne­će ba­vi­ti po­li­ti­kom, ba­vit će se po­li­ti­ka nji­me, a ta­ko nam ot­pri­li­ke i jest. Či­nje­ni­ca je da se kod nas u po­li­ti­ku, glaz­bu i sport ra­zu­mi­ju baš svi, svi ne­što po­ti­ho ko­men­ti­ra­ju, ali ni­ka­ko da do­bi­je­mo ne­ki ja­či, ar­ti­ku­li­ra­ni po­li­tič­ki ma­ni­fest, pa i od rock glaz­be­ni­ka.

Bo­rut Še­pa­ro­vić je s Mon­ta­žs­tro­jem ta­man neg­dje u vri­je­me zad­njih pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra nas­ta­vio s druš­tve­no- an­ga­ži­ra­nim te­atrom ka­kav nje­gu­je od po­čet­ka ra­da Mon­ta­žs­tro­ja, a pred­sta­va “Gdje je revolucija, sto­ko?” os­ta­la je naj­bli­že što smo se pri­mak­li an­ga­ži­ra­noj scen­skoj umjet­nos­ti. Rock glaz­be­ni­ci su u me­đu­vre­me­nu za­bo­ra­vi­li ide­ale za ko­je gi­nu bu­da­le, pje­vao je dav­no Bo­ra Đor­đe­vić, i po­sve­ti­li se raz­bi­bri­zi i eska­piz­mu. Ne svi; Ge­ne­ral Woo opas­no je “la­jao” na iz­vr­s­nom zad­njem al­bu­mu Pad sis­te­ma, ali je uku­pan do­ma­ći pop i rock sis­tem oči­to pao. Čak se i pri ko­ri­šte­nju pje­sa­ma u pred­sjed­nič­koj kam­pa­nji Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić omak­lo ne­ko­li­ko skan­dal­či­ća oko pra­va i do­zvo­la za ko­ri­šte­nje ne­kih pje­sa­ma, re­ci­mo “Mo­je do­mo­vi­ne”, pa je Zrin­ko Tu­tić na kra­ju is­pao naj­an­ga­ži­ra­ni­ji do­ma­ći glaz­be­nik. No sve sku­pa sa­mo je do­dat­no is­ka­za­lo ne­volj­kost pop auto­ra da uđu u utr­ku s bit­nim te­ma­ma.

Sje­ti­mo li se si­tu­aci­je od pri­je pet go­di­na, u pr­voj kam­pa­nji pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta Ive Jo­si­po­vi­ća pje­va­lo je i svi­ra­lo sve ži­vo s do­ma­će rock sce­ne, go­to­vo kao ma­ni­fest pot­po­re pred­sjed­ni­ku-glaz­be­ni­ku. Ove go­di­ne sa­mo su u za­vr­š­nom kru­gu iz­bo­ra u Za­gre­bu “za” Jo­si­po­vi­ća nas­tu­pi­li Psi­ho­mo­do pop i Va­tra, za­si­gur­no naj­vi­še apo­li­tič­ni ben­do­vi ko­je ima­mo. Rock je stav­ljen na stra­nu za­ba­ve, ne pro­vo­ci­ra se ne­go se za­bav­lja, ia­ko nam je sve ma­nje do za­ba­ve. S dru­ge, des­ne stra­ne pop spek­tra ite­ka­ko su ak­tiv­ni. Thom­p­son je oče­ki­va­no sti­gao u ša­tor bra­ni­te­lja ko­ji već če­ti­ri mje­se­ca pro­tes­ti­ra­ju u za­gre­bač­koj Sav­skoj ces­ti i dao im pot­po­ru. Pa on­da odr­žao kon­cert kra­jem 2014. u Are­ni Za­greb na ko­jem je svo­joj pu­bli­ci po­ru­čio: “Mo­ra­mo iz­a­ći na iz­bo­re, iz­a­bra­ti onu oso­bu ko­ja će bra­ni­ti Do­mo­vin­ski rat i na­še vri­jed­nos­ti (…) Za Hr­vat­sku! To je iz­raz do­mo­ljub­lja. Već kad se ni­smo 90-ih obra­ču­na­li s ko­mu­niz­mom,

DO­ČEK UZ GLAZ­BU Mi­ros­lav Ško­ro nas­tu­pio je na kon­cer­tu po­vo­dom do­če­ka Bra­ni­mi­ra Gla­va­ša u Osi­je­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.