“So­nic Hig­hways”

Mo­žeš po­ve­za­ti sve ove lju­de i mjes­ta ovim “So­nic Hig­hwaysi­ma”. Ovo je muzička ma­pa Ame­ri­ke.

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll -

NA­ŠU PROŠ­LU NAS­LOV­NI­CU kra­sio je Da­ve Grohl. U in­ter­v­ju je pri­čao o svom no­vom al­bu­mu, ali i pro­jek­tu ko­ji pra­ti taj al­bum. Tom pro­jek­tu po­sve­tit ću ovaj tekst. Priz­nat ću da sam no­vi al­bum Foo Fig­h­ter­sa pres­lu­šao čim je iz­a­šao i ni­sam bio baš odu­šev­ljen, us­tva­ri ni­je pre­nio emo­ci­ju na me­ne. Na­kon to­ga slu­čaj­no sam na “HBO On De­mand” na­le­tio na dokumentarac “So­nic Hig­hways” ko­ji je nas­tao pa­ra­lel­no sa stva­ra­njem i sni­ma­njem tog al­bu­ma. I dan da­nas ne mo­gu shva­ti­ti da HBO Adria ni­je ulo­žio ni kune u pro­mo­ci­ju ovog do­ku­men­tar­ca, dok na bil­l­bo­ar­di­ma rek­la­mi­ra­ju sve os­ta­le se­ri­je u pro­gra­mu.

“So­nic Hig­hways” su de­fi­ni­tiv­no re­mek- dje­lo ko­je bi tre­ba­lo uklju­či­ti u oba­vez­nu lek­ti­ru u sred­njim ško­la­ma. Grohl ko­ji je za­pam­ćen kao bub­njar Nir­va­ne i pos­li­je to­ga us­pješ­no nas­tav­lja ka­ri­je­ru sa svo­jim Foo Fig­h­ter­si­ma, ni­kad mi ni­je dje­lo­vao kao re­ži­ser do­ku­men­tar­nih fil­mo­va. I to kak­vih! Ide­ja da sni­ma­nje al­bu­ma po­pra­tiš do­ku­men­tar­nim fil­mom o po­vi­jes­ti glaz­be u SAD-u i to u le­gen­dar­nim gra­do­vi­ma Chi­ca­gu, Wa­shin­g­to­nu. New Or­le­an­su, Se­at­tleu, Los An­ge­le­su, Aus­ti­nu, Na­s­hvil­leu i New Yor­ku sa­ma po se­bi zvu­či do­bro, ali kad us­pi­ješ pre­ni­je­ti emo­ci­je do gle­da­te­lja on­da je to ve­li­ka stvar.

Grohl ka­že da je ide­ja bi­la sni­mi­ti al­bum u raz­li­či­tim stu­di­ji­ma di­ljem Ame­ri­ke, a to se on­da pre­tvo­ri­lo u dokumentarac. U sva­kom od gra­do­va Grohl pri­ča s glaz­be­ni­ci­ma, pro­du­cen­ti­ma, tek­s­to­pis­ci­ma i ta­ko gle­da­te­lju da­je uvid u po­vi­jest glaz­be, ali i da­je mu uvid i u tre­nu­tak u ko­jem se ta glazba stva­ra­la. Sva­ki grad i sva­ka pri­ča ima i emo­tiv­nu no­tu ko­ja vas još dub­lje uv­la­či u sva­ku epi­zo­du, a ta­ko i tje­ra da po­gle­da­te ci­je­li se­ri­jal. Priz­na­jem da sam “So­nic Hig­hwayse” po­gle­dao u dva da­na, što je zah­ti­je­va­lo po­dos­ta kon­cen­tra­ci­je jer sva­ka epi­zo­da tra­je 60 mi­nu­ta. Na­kon ne­ko­li­ko tje­da­na po­gle­dao sam sve epi­zo­de još jed­nom da vi­dim li je to bio sa­mo wow efekt ko­ji vas obič­no dr­ži sa­mo kod pr­vog gle­da­nja. U mom slu­ča­ju dru­go gle­da­nje sa­mo je po­t­vr­di­lo sve na­pi­sa­no. Ovaj dokumentarac je must ha­ve sva­kog za­ljub­lje­ni­ka u glaz­bu, ali jed­na­ko ta­ko svat­ko tko že­li glaz­be­nu po­vi­jest upoz­na­ti iz ne­kog dru­gog ku­ta mo­ra po­gle­da­ti “So­nic Hig­hways”. Mo­žda i naj­važ­ni­je, na­kon gle­da­nja do­ku­men­tar­ca al­bum So­nic Hig­hways pos­tao je omiljena glazbena pod­lo­ga u mom ži­vo­tu i vr­ti se na re­pe­atu i sad, dok pi­šem ovaj tekst.

Jer kad po­gle­da­te do­ku­men­tar­ce shva­tit će­te o če­mu go­vo­re pje­sme na al­bu­mu. I vje­ruj­te mi na ri­ječ, sva­ka pje­sma vr­ti vam pred oči­ma sli­ke iz epi­zo­de i gra­da o ko­jem pje­va. Ako za vas vri­je­di ona da glazba ima smis­la sa­mo ako je pra­ti i su­vis­li tekst, on­da zna­te o če­mu pri­čam. Is­kre­no se na­dam da će­te po­gle­da­ti sve epi­zo­de i uži­va­ti, kao što se na­dam da će što vi­še mla­dih lju­di u ovoj zem­lji po­gle­da­ti “So­nic Hig­hways” i shva­ti­ti što je glazba, ka­ko nas­ta­je i po­kre­će no­ve stva­ri. Kao što sam na­veo, HBO Adria ni­je ulo­ži­la ni kune u pro­mo­ci­ju ovog do­ku­men­tar­ca i ovaj tekst ni­je PR za se­ri­jal. Ovo je sa­mo miš­lje­nje iz­da­va­ča ma­ga­zi­na ko­ji dr­ži­te u ru­ci i ko­ji se do sa­da ni­kad ni­je upus­tio u re­cen­zi­ra­nje al­bu­ma ili fil­mo­va jer to i ni­je moj po­sao. Ipak “So­nic Hig­hways” ima­ju slič­nu pre­mi­su kao i Rol­ling Sto­ne te za­to zas­lu­žu­ju i ovaj os­vrt.

DA­VE GROHL

Fron­t­men Foo Fig­h­ter­sa u pro­sin­cu, na

kon­cer­tu u Juž­no­afrič­koj Re­pu­bli­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.