Po­nov­no na vr­hu eu­rop­ske lis­te naj­bo­ljih fes­ti­va­la

Ove go­di­ne pu­bli­ku će za­bav­lja­ti Har­dwell, Motör­he­ad, Škr­ti­ce...

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll -

JE­DINS­TVEN FES­TI­val­ski kon­cept, dva fes­ti­va­la u dvi­je dr­ža­ve, na dvi­je jed­na­ko priv­lač­ne lo­ka­ci­je: Pe­tro­va­ra­din­ska tvr­đa­va, već do­ka­za­na kao ma­mac za mu­zič­ke zvi­jez­de, te ve­li­ka pješ­ča­na Jaz, jed­na od naj­ve­ćih atrak­ci­ja Ja­dra­na.

Na ovo­go­diš­njoj do­dje­li Europ­skih fes­ti­val­skih na­gra­da za 2014., mor­ski dio EXIT Avan­tu­re, Sea Dan­ce u Bu­dvi, pro­gla­šen je za naj­bo­lji europ­ski fes­ti­val u ka­te­go­ri­ji do 40.000 po­sje­ti­te­lja po da­nu. To je ujed­no pr­vi put da ti­tu­lu naj­bo­ljeg u jed­noj od vo­de­ćih ka­te­go­ri­ja do­bi­je fes­ti­val u svom pre­mi­jer­nom iz­da­nju. U kon­ku­ren­ci­ji s vi­še od 400 europ­skih mu­zič­kih fes­ti­va­la te 11 fi­na­lis­ta iz de­vet ze­ma­lja, Sea Dan­ce je po­bi­je­dio emi­nent­ne svjet­ske fes­ti­va­le kao što su nje­mač­ki Ber­lin Fes­ti­val, ma­đar­ski Volt, ni­zo­zem­ski Best Kept Se­cret i Hi­de­out sa Zr­ća.

Tim ko­ji kre­ira Exit još jed­nom je os­tva­rio ne­mo­gu­će. Na­kon osvo­je­ne ti­tu­le naj­bo­ljeg europ­skog fes­ti­va­la kre­ira­ni je no­vi, je­dins­tven fes­ti­val­ski kon­cept, dva fes­ti­va­la u dvi­je dr­ža­ve, na dvi­je jed­na­ko priv­lač­ne lo­ka­ci­je: Pe­tro­va­ra­din­ska tvr­đa­va, već do­ka­za­na kao ma­mac za mu­zič­ke zvi­jez­de, te ve­li­ka pješ­ča­na Jaz, jed­na od naj­ve­ćih atrak­ci­ja Ja­dra­na. Osam ne­za­bo­rav­nih da­na vr­hun­ske za­ba­ve s pre­ko 800 iz­vo­đa­ča ko­ji su nas­tu­pi­li na vi­še od 40 bi­na smje­šte­nih na Pe­tro­va­ra­din­skoj tvr­đa­vi i bu­dvan­skoj pla­ži Jaz, pri­vuk­li su pu­bli­ku sa svih stra­na svi­je­ta.

Proš­lo­go­diš­nju Exit Avan­tu­ru otvo­ri­li su Qu­eens of the Sto­ne Age na uvod­nom, Rock@ EXIT fes­ti­va­lu, a na­kon to­ga je us­li­je­di­lo spek­ta­ku­lar­no otva­ra­nje Exit fes­ti­va­la uz sjajan nas­tup do­aje­na pop avan­gar­de Pet Shop Boys. Ni proš­lo­go­diš­nji kiš­ni da­ni u ci­je­loj re­gi­ji ni­su pok­va­ri­li pla­ni­ra­ne nas­tu­pe. Fes­ti­val­ski fa­no­vi uži­va­li su uz Ru­di­men­tal, pje­va­li s Da­mo­nom Al­bar­nom, a u ne­kim tre­nu­ci­ma na za­do­volj­stvo fron­t­me­na gru­pe Hurts nad­ja­ča­li re­fre­ne hi­to­va “Stay”, “Il­lu­mi­na­ted” i “Won­der­ful Li­fe”.

Emo­tiv­ni na­boj sje­ća­nja na proš­lo lje­to po­ja­ča­va­ju ri­je­či ko­ji­ma je naj­tra­že­ni­ji pro­du­cent da­naš­nji­ce Skril­lex za­vr­šio svoj nas­tup na pre­pu­noj glav­noj bi­ni Pe­tro­va­ra­din­ske tvr­đa­ve: “Exit, odu­šev­lja­vaš me! Mis­lim to iz sveg sr­ca. Ovo je naj­bo­lji fes­ti­val u ci­je­loj Eu­ro­pi!”. Son­ny John Mo­ore, ka­ko je pu­no ime ove su­per­zvi­jez­de, svo­je ri­je­či je po­t­vr­dio ot­ka­zav­ši pri­vat­ni let te ve­če­ri ka­ko bi os­tao do kra­ja na tvr­đa­vi, ne sa­mo na­kon svog nas­tu­pa u su­bo­tu, ne­go do ra­nih ju­tar­njih sa­ti u po­ne­dje­ljak. Zbog ovak­vog po­te­za slav­ni pro­du­cent je ta­ko pos­tao vlas­nik “naj­skup­lje” ulaz­ni­ce za Exit jer je zbog još jed­nog da­na na fes­ti­va­lu od­lu­čio iz vlas­ti­tog dže­pa iz­dvo­ji­ti pe­to­ci­fre­nu su­mu do­la­ra za no­vi let do slje­de­ćeg nas­tu­pa na tur­ne­ji!

Ja­mi­roqu­ai, Exam­ple, Un­derwor­ld i dru­gi fa­vo­ri­ti Sea Dan­ce fes­ti­va­la pri­re­di­li su kon­cer­te za pam­će­nje, a svi lju­bi­te­lji elek­tron­skog zvu­ka ima­li su pri­li­ku da na pješ­ča­noj pla­ži, usred da­na uži­va­ju u ljet­nim se­to­vi­ma elek­tron­skih maj­sto­ra kao što su Ti­mo Mass, Pa­ti­fe, Ro­ger San­c­hez, Mark Knig­ht i broj­ni dru­gi. Ovog lje­ta Exit Avan-

US­PJEŠ­NA PRE­MI­JE­RA

Sea Dan­ce u Bu­dvi pro­gla­šen je naj­bo­ljim europ­skim fes­ti­va­lom u

ka­te­go­ri­ji do 40.000 po­sje­ti­te­lja po da­nu. tu­ra po­či­nje na Pe­tro­va­ra­din­skoj tvr­đa­vi 9. sr­p­nja i tra­jat će de­set da­na, sve do 18. sr­p­nja na bu­dvan­skoj pla­ži Jaz. Exit sla­vi 15. ro­đen­dan, a poz­na­ti su i pr­vi po­t­vr­đe­ni glav­ni iz­vo­đa­či kao što su Motör­he­ad ko­ji će s pu­bli­kom pros­la­vi­ti 40. go­di­na ne­umor­nog ra­da, te Adam Beyer ko­ji na Dan­ce Are­ni sla­vi dva de­set­lje­ća na svjet­skoj techno sce­ni. Po­t­vr­đe­ni su još i po­pu­lar­ni ka­li­for­nij­ski ro­ke­ri Ea­gles of De­ath Me­tal, nje­mač­ki techno ve­li­kan Chris Li­ebing, de­tro­it­ski techno tan­dem Oc­ta­ve One, do­ma­ća su­per­gru­pa Škr­ti­ce ko­ju pre­dvo­de Zo­ran Kos­tić Ca­ne iz Par­ti­brej­ker­sa i Bo­ris Mla­de­no­vić iz Jar­bo­la, a usko­ro će bi­ti objav­lje­ni i broj­ni dru­gi iz­vo­đa­či na pre­ko 30 fes­ti­val­skih bi­na od Pe­tro­va­ra­di­na do Ja­za.

Na Exit fes­ti­val sti­že i glo­bal­na superzvijezda Har­dwell ko­ji će pre­mi­jer­no nas­tu­pi­ti u Dan­ce Are­ni u sklo­pu svjet­ske tur­ne­je na ko­joj pro­mo­vi­ra no­vi al­bum Uni­ted We Are.

Ako volite avan­tu­re, vri­je­me je da pla­ni­ra­te svo­je lje­tova­nje. Je­dins­tve­na ulaz­ni­ca za vi­še od de­set da­na Exit Avan­tu­re mo­že se ku­pi­ti za sa­mo 69 eura. Kom­plet ulaz­ni­ca za Exit fes­ti­val mo­gu će ku­pi­ti po ci­je­ni od 58 eura, dok za tri da­na za­ba­ve na pre­div­noj pla­ži Jaz i Sea Dan­ce fes­ti­va­lu tre­ba iz­dvo­ji­ti 24,99 eura. Za sve ko­ji že­le da uz ulaz­ni­ce na vri­je­me osi­gu­ra­ju pri­je­voz i smje­štaj na oba fes­ti­va­la, kom­plet­ni pa­ke­ti mo­gu se pro­na­ći na www. exit­trip.org, služ­be­noj tu­ris­tič­koj agen­ci­ji Exi­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.