Ka­ko je dan­ce glazba spasila Bel­le and Se­bas­ti­an

De­ve­ti al­bum škot­skih in­die pop ve­te­ra­na do­no­si iz­ne­na­đu­ju­ći za­okret pre­ma blje­šta­vom sin­te­saj­zer­skom gro­oveu

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll -

PLES U KLU­BO­VI­MA ni­je nuž­no pr­va stvar ko­ja ve­ći­ni lju­di pa­da na pa­met kad raz­miš­lja­ju o Bel­le and Se­bas­ti­an, škot­skim maj­sto­ri­ma sjet­nih me­lo­di­ja i po­mak­nu­tih tek­s­tu­al­nih di­gre­si­ja. Za­to po­ma­lo iz­ne­na­đu­je što pje­vač Stu­art Mur­doch, jed­ne kišne zim­ske ve­če­ri u sta­nu u Gla­sgowu, svo­ju mla­dost opi­su­je kao niz noć­nih pi­jan­ki. “Pro­ple­sao sam kroz 80-e i 90-e”, tvr­di 46-go­diš­nji Mur­doch.

Ni­je uvi­jek bi­lo la­ko: kra­jem 80-ih, ti­je­kom fa­kul­te­ta, Mur­doch je pa­tio od sin­dro­ma kro­nič­nog umo­ra. Idu­ćih se­dam go­di­na bio je pre­vi­še umo­ran da bi za­vr­šio stu­dij ili na­šao stal­ni po­sao – ipak, imao je vre­me­na za­bav­lja­ti se po lo­kal­nim klu­bo­vi­ma, kad bi god sti­gao. “Čak i kad sam bio pre­vi­še bo­les­tan za rad, ako sam imao i ma­lo sna­ge, su­bo­tom na­ve­čer bih iz­a­šao sâm van i ple­sao”, ka­že. “Os­ta­tak bih se tjed­na opo­rav­ljao. Baš sam bio glup.”

Da­nas, go­to­vo 20 go­di­na na­kon što je priz­dra­vio i po­mo­gao ute­me­lji­ti Bel­le and Se­bas­ti­an, Mur­doch se vra­tio svo­jim ra­nim utje­ca­ji­ma. Gir­ls in Pe­ace­ti­me Want to Dan­ce, prik­lad­no na­zvan de­ve­ti al­bum ben­da, pun je ra­skoš­nih sin­te­saj­zer­skih di­oni­ca i pul­si­ra­ju­ćih rit­mič­kih na­gla­sa­ka – oštar je to za­okret od uobi­ča­je­nog to­plog i ugod­nog in­die po­pa B&S-a. “Mno­go je na­ših sta­ri­jih pje­sa­ma nas­ta­lo sa­mo uz gi­ta­ru i ne­ke akor­de na kla­vi­ru”, ka­že Mur­doch. “Na ovom al­bu­mu okos­ni­ca je ri­tam.”

Pe­ace­ti­me je pr­vi al­bum Bel­le and Se­bas­ti­ana na­kon Wri­te Abo­ut Love iz 2010. – za ko­ji Mur­doch sa­da priz­na­je da mu se ni­je u pot­pu­nos­ti po­sve­tio. Na­ime, u is­to je vri­je­me pi­sao glaz­bu i re­ži­rao svoj du­go­go­diš­nji pro­jekt, film­ski mju­zikl God Help the Girl. “Sni­mi­li smo al­bum”, priz­na­je Mur­doch, “ali ja sam i da­lje ve­ći­nu vre­me­na raz­miš­ljao o fil­mu.”

Pri­je go­di­nu da­na, s ob­zi­rom na to da je film bio do­vr­šen, bend je od­le­tio u Atlan­tu ka­ko bi ra­di­li s pro­du­cen­tom Be­nom Al­le­nom či­je pret­hod­ne su­rad­nje uklju­ču­ju Ani­mal Col­lec­ti­ve i Ce­eLo Gre­ena. “Du­go ni­smo bi­li za­jed­no”, ka­že Mur­doch. “Po­mis­li­li smo: ‘Jao, sje­ća­mo li se uop­će ka­ko se to ra­di?’”

Ini­ci­ja­tor no­vog zvu­ka bio je gi­ta­rist Ste­vie Jac­k­son. “Re­kao sam: ‘Že­lim da ovo bu­de dis­co al­bum’ – u ša­li”, ka­že Jac­k­son ko­ji u slo­bod­no vri­je­me vo­di bend zvan Dis­co Shark. Al­bum ko­ji je nas­tao ne bi­smo baš mo­gli na­zva­ti Groz­ni­com su­bot­nje ve­če­ri, ali je sva­ka­ko ma­te­ri­jal Bel­le and Se­bas­ti­ana s naj­vi­še gro­ovea. Sve je to u bend uni­je­lo svje­žu ener­gi­ju. “Vo­lio bih da od­mah sni­mi­mo još je­dan al­bum, ali mo­ra­mo na tur­ne­ju”, ka­že pje­vač. (U sklo­pu no­ve tur­ne­je SAD će po­sje­ti­ti kra­jem ožuj­ka, a nas­tu­pi će bi­ti po­pra­će­ni po­mak­nu­tim vi­de­opro­jek­ci­ja­ma ra­ču­nal­nih igri­ca iz 80-ih.) “Vo­lim pop glaz­bu, vi­še ne­go ikad. Do ne­vje­ro­jat­nih raz­mje­ra”, ka­že Mur­doch. “Sva­ki mi dan spa­si ži­vot.”

BEL­LE NA BA­LU Bend u Gla­sgowu (s Jac­k­so­nom i Mur­doc­hom, tre­ćim i če­t­vr­tim s li­je­va).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.