“NA LO­KAL­NOJ RA­ZI­NI MO­ŽE­TE SA­MO RE­ZA­TI TRO­ŠKO­VE. I ON­DA JE TO KAO RE­VO­LU­CI­ONAR­NI PO­TEZ. TO SA­MO ZNA­ČI DA STE SPREM­NI NE­ČE­GA SE ODRE­ĆI.”

Rolling Stone (Croatia) - - Politika -

Jes­te li raz­go­va­ra­li o ime­ni­ma na lis­ti i even­tu­al­noj iz­vr­š­noj vlas­ti? Iz Ži­vog zi­da je­di­no ste se vi pro­fi­li­ra­li. Gra­đa­ni bi že­lje­li zna­ti ka­ko će­te ka­dro­vi­ra­ti ako do­đe­te u tu po­zi­ci­ju.

Mi ni­smo voj­ska jed­nog čo­vje­ka kao ne­ke dru­ge stran­ke. Pro­fi­li­ra­li smo de­se­tak lju­di. Tu sam ja ko­ji sam odra­dio pred­sjed­nič­ku kam­pa­nju. Za­tim je tu Vla­di­mi­ra Pal­fi ko­ja je bi­la u “Otvo­re­nom” i odra­di­la je dos­ta jav­nih nas­tu­pa. Ivan Per­nar je ta­ko­đer poz­nat jav­nos­ti. I Hr­vo­je Run­tić je imao ne­ko­li­ko jav­nih nas­tu­pa i poz­nat je u Sla­vo­ni­ji. Is­to ta­ko, Da­mir Tr­na­čić gos­to­vao je u “Dnev­ni­ku” i u raz­nim dru­gim emi­si­ja­ma. I na­ši os­ta­li čla­no­vi, po­put Ja­ko­va Pe­ri­ce, Si­ni­še Ga­bri­ća i Jan­ka Ško­da­ra ta­ko­đer su bi­li me­dij­ski pri­sut­ni. Dak­le, ima­mo de­se­tak čla­no­va ko­ji su proš­li ci­je­li put i ko­ji su lo­kal­no poz­na­ti. Ne mo­gu se us­po­re­đi­va­ti s onim ko­li­ko sam ja pre­poz­nat­ljiv, ali mi se za­la­že­mo da se dru­gi na­ši čla­no­vi pro­fi­li­ra­ju i oni će bi­ti lju­di na na­šim lis­ta­ma. Na lis­te mo­žda uvr­sti­mo i pro­fe­so­re spe­ci­ja­lis­te s ko­ji­ma ra­di­mo, ako se oni bu­du že­lje­li iz­lo­ži­ti i za­mje­ri­ti sus­ta­vu. Ni­šta ni­je ne­mo­gu­će.

Tko su oni?

Sas­ta­li smo se s nji­ma i od­lu­či­li da ne­će­mo još iz­la­zi­ti s ime­ni­ma.

Pre­ma va­šim ri­je­či­ma, u kon­tak­tu ste sa Syri­zom, no oni su iz­nim­no li­je­va stran­ka, što se za vas ne mo­že re­ći. Ka­ko ocje­nju­je­te nji­hov do­sa­daš­nji rad? Mis­li­te li da će se slo­mi­ti pred Tro­ikom (Europ­skom ko­mi­si­jom, Europ­skom sre­diš­njom ban­kom i Me­đu­na­rod­nim mo­ne­tar­nim fon­dom)?

U kon­tak­tu smo sa Syri­zom. Po­zvan sam u Grč­ku još za vri­je­me kam­pa­nje. Ne­ki dan nam je sti­gla zahvala na na­šoj čes­tit­ci. Syri­za je kre­nu­la u do­brom smje­ru i mo­rat će iz­a­ći iz euro­zo­ne ako mis­li na­pra­vi­ti ikak­ve pro­mje­ne u Grč­koj. Ne mo­gu is­to­vre­me­no tra­ži­ti no­ve kre­di­te i re­pro­gram ili oprost du­ga. Ta­ko se ne mo­že ni­šta pos­ti­ći. Mis­lim da će iz­a­ći kao pobjednici u su­ko­bu s Tro­ikom. Ako oni ne us­pi­ju pro­ves­ti što su obe­ća­li, na­rod će se ra­zo­ča­ra­ti u po­li­ti­ku i svat­ko slje­de­ći tko po­nu­di pro­mje­ne ne­će ga se shva­ti­ti oz­bilj­no.

Što mis­li­te o pro­s­vje­di­ma u Sav­skoj?

Pro­s­vje­de u Sav­skoj sam po­du­pro od pr­vog da­na jer bra­ni­te­lji u ovom sis­te­mu gu­be kao i os­ta­le druš­tve­ne sku­pi­ne. Po­du­pro sam sve bra­ni­te­lje kao po­pu­la­ci­ju ko­joj uki­da­ju mi­ro­vi­ne i že­le sma­nji­ti pri­ma­nja no­vim sis­te­mom pla­ća­nja – pre­ma rad­nom sta­žu. Me­đu­tim, žao mi je što se pro­s­vjed pre­vi­še pri­bli­žio HDZ-u. Bi­lo je tu ne­kih do­na­ci­ja kam­pa­nji Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i pu­cao se va­tro­met ka­da je po­bi­je­di­la. Doš­lo je, na­ža­lost, do otvo­re­nog svr­sta­va­nja, a HDZ kao stran­ku ko­ja pred­stav­lja ovaj sus­tav ne mo­gu po­du­pri­je­ti. Po­zi­vam sve bra­ni­te­lje, ako že­le bu­duć­nost svo­joj dje­ci, da pres­ta­nu po­du­pi­ra­ti op­ci­je ko­je su nas do­ve­le do ovak­vog sta­nja. Pa i nji­ho­vog.

Dak­le, po­teg­nu­li bis­te pi­ta­nje re­vi­zi­je va­ti­kan­skih ugo­vo­ra.

Da, ali to nam ne bi bio pri­ori­tet.

Jes­te li vjer­nik? U što vje­ru­je­te?

Vjer­nik sam. Od­ga­jan sam kao ka­to­lik ali ra­zo­ča­rao sam se u Cr­k­vu kao ins­ti­tu­ci­ju ko­ja se ni­je do­volj­no so­li­da­ri­zi­ra­la s na­ro­dom.

Gdje iz­la­zi­te i kak­vu glaz­bu pre­fe­ri­ra­te?

Ne­mam vre­me­na iz­la­zi­ti i ni­sam ni­ka­da to vo­lio. Vi­še vo­lim pro­či­ta­ti knji­gu, pro­ves­ti vri­je­me s pri­ja­te­lji­ma u ne­či­jem do­mu... A što se glaz­be ti­če slu­šam sva­šta, ali ne­mam omi­lje­nu gru­pu ili pje­va­ča.

Ba­rem žanr?

Ni­ti to.

Zna­či, uglav­nom slu­ša­te ra­dio?

Da.

Što mis­li­te o utje­ca­ju Ka­to­lič­ke cr­k­ve u Hr­vat­skoj i nje­nom fi­nan­ci­ra­nju iz pro­ra­ču­na. Tre­ba li re­vi­di­ra­ti va­ti­kan­ske ugo­vo­re ili je u re­du da Cr­k­va do­bi­va sto­ti­ne mi­li­ju­na iz pro­ra­ču­na osi­ro­ma­še­ne dr­ža­ve?

Što se ti­če va­ti­kan­skih ugo­vo­ra, Hr­vat­ska vi­še ni­je u sta­nju dr­ža­ti se i do­go­vo­ra i od­no­se s Ka­to­lič­kom cr­k­vom po­nov­no tre­ba ure­di­ti. Ugo­vo­ri su me­đu­na­rod­ni spo­ra­zum iz­me­đu Va­ti­ka­na i RH, a od­nos s Ka­to­lič­kom cr­k­vom tre­ba bi­ti kao i sa svim dru­gim vjer­skim za­jed­ni­ca­ma. Utje­caj Ka­to­lič­ke cr­k­ve u Hr­vat­skoj je ve­lik. Mno­gi se iz­jaš­nja­va­ju vjer­ni­ci­ma, no utje­caj na po­li­ti­ku i ni­je pre­ve­lik – na­rod je opet iz­a­brao jed­nog Jo­si­po­vi­ća ko­ji je ag­nos­tik, a ne jed­nog Ban­di­ća ko­ji se pred­stav­ljao ka­to­li­kom.

Pra­ti­te li do­ma­ću glaz­be­nu sce­nu?

Ne stig­nem je pra­ti­ti, kao ni es­tra­du op­će­ni­to.

Što mis­li­te o ZAMP-u i ugo­vo­ru s HRT-om?

Tre­ba pos­to­ja­ti odre­đe­na nak­na­da oni­ma ko­ji su stvo­ri­li glaz­bu. Ali ne smi­je se do­ga­đa­ti ono što se sa­da do­ga­đa, da po­je­din­ci do­bi­ju vi­še no što zas­lu­žu­ju a da to pla­ća­ju, pri­mje­ri­ce, ugos­ti­te­lji ko­ji za­tva­ra­ju objek­te jer ne mo­gu pla­ća­ti te na­me­te. Tre­ba re­vi­di­ra­ti ci­je­li pos­tu­pak autor­ske nak­na­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.