Gu­bi­tak

STVA­RA­TE­LJI­CA MI­TO­VA UMO­TA­NA U MA­RA­MU: ZA STE­VIE NICKS SVE SE PRO­MI­JE­NI­LO, ALI I OS­TA­LO IS­TO.

Rolling Stone (Croatia) - - Ekonomia -

STE­VIE NICKS JU­ČER JE NA­PO­kon zas­pa­la u svom do­mu, u druš­tvu mr­ša­ve, po­lus­li­je­pe, po­lu­oče­ru­pa­ne 16-go­diš­nje ku­ji­ce Su­la­mith, ugod­no smje­šte­ne uz gos­po­da­ri­či­ne no­ge, u kre­ve­tu s bal­da­hi­nom, pre­vi­so­kim za obje. “Da bih usko­či­la u kre­vet, mo­ram uze­ti za­let”, ka­že Nicks ko­ja je, una­toč upe­čat­lji­voj pri­sut­nos­ti, bez ci­pe­la s pot­pe­ti­ca­ma vi­so­ka tek 154 cm. Ži­vi na oba­li, u San­ta Mo­ni­ci, u sta­nu s ve­li­kim stak­le­nim sti­je­na­ma ko­je joj omo­gu­ća­va­ju da vi­di po­la okru­ga Los An­ge­les. Spa­va­ća so­ba ure­đe­na je mi­ni­ma­lis­tič­ki: na ugla­ča­nom dr­ve­nom po­du sje­di kip Bu­de, tu je i sta­rin­ski glo­bus s pos­to­ljem, na jas­tu­ci­ma je pli­ša­na igrač­ka bi­je­log ze­ca, skro­man flat­s­cre­en TV, a u ku­tu je vje­ša­li­ca s odje­ćom za sce­nu – je­di­ni podsjetnik da je tur­neja još uvi­jek u ti­je­ku. Nicks se oko če­ti­ri uju­tro vra­ti­la s kon­cer­ta Fle­etwo­od Ma­ca u Fo­ru­mu i od­spa­va­la tek šest i pol sa­ti. Umjes­to da­na od­mo­ra, ve­če­ras je če­ka još je­dan nas­tup. Bo­le je le­đa. “Umor­ni smo”, ka­že bis­tro, “jer smo ja­ko sta­ri”. Da­naš­nji nas­tup odr­žat će se u dvo­ra­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.