NAJ­VE­ĆI ELEKTROSTATSKI ZVUČ­NIK IZ MAR­TIN LO­GA­NA

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije -

Fu­tu­ris­tič­ki di­zaj­ni­ra­ni Ne­olith, no­vi flag­ship mo­del iz Mar­tin Lo­ga­na, nas­tav­lja se na tra­di­ci­ju slav­nih elek­tros­tat­skih zvuč­ni­ka tvrt­ke po­put Mo­no­lit­ha iz 1983. ili mo­de­la Sta­te­ment e2 na ko­jem se ra­di­lo go­to­vo 15 go­di­na. U ogrom­nom zas­lo­nu ko­ji se iz­di­že iz pos­to­lja na­la­zi se naj­ve­ća elek­tros­tat­ska po­vr­ši­na ikad pro­izve­de­na u Mar­tin Lo­ga­nu. U zvuč­nik je ugra­đen cur­vi­li­ne­ar elektrostatski pre­tva­rač ko­ji omo­gu­ća­va stva­ra­nje 3-di­men­zi­onal­nog zvu­ka, uz po­seb­nu teh­no­lo­gi­ju dis­per­zi­je ko­ja funk­ci­oni­ra u sva­kom okru­že­nju. Po­red 22x48in­č­nog elek­tros­tat­skog pa­ne­la u ok­vi­ru od ne­re­zo­nant­nog po­li­me­ra, zvuč­nik sa­dr­ži 15-in­č­ni bass wo­ofer i 12-in­č­ni mid­bass wo­ofer, ko­ji su smje­šte­ni u kom­po­zit­nom ku­ći­štu vi­so­ke gus­to­će s minimalnom re­zo­nan­ci­jom, pre­svu­če­nom u ele­gant­nu me­ku ko­žu. Ul­tra­re­alis­tič­nog su zvu­ka pu­nog de­ta­lja ko­ji mno­gi lju­bi­te­lji sma­tra­ju vr­hun­cem u re­pro­duk­ci­ji, i pro­izvo­đač ih s pra­vom po­nos­no stav­lja u ka­te­go­ri­ju “iz­ved­be uži­vo”. Pro­izvo­de se u ne­ko­li­ko atrak­tiv­nih fi­ni­ša, po­put Ro­sso Fu­oco, Cor­do­ba Red, De­ep Sea Blue ili Ba­salt Black. (Info: Me­dia Audio, Gun­du­li­će­va 26A, Split, Tel. 021 323 550; ci­je­na: 560.000 kn)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.