Ne­il Yo­ung: no­vi bend i va­tre­no no­vo iz­da­nje

Pje­vač se udru­žio sa si­no­vi­ma Wil­li­eja Nel­so­na i obra­dio Mon­san­to na al­bu­mu iz­ne­na­đe­nja

Rolling Stone (Croatia) - - ROCK & ROLL -

PROŠ­LOG RUJ­NA, ma­lo pri­je ne­go što je nas­tu­pio na 29. Farm Ai­du u Ra­le­ig­hu u Sje­ver­noj Ka­ro­li­ni, Ne­il Yo­ung dru­žio se sa si­no­vi­ma Wil­li­eja Nel­so­na u auto­bu­su za tur­ne­je, Mi­ca­hom i Lu­ka­som. Iz­ne­na­da, pi­tao ih je že­le li do­ći i pri­dru­ži­ti mu se u “Roc­kin’ in the Free Wor­ld” na kra­ju nje­go­vog se­ta. “Po­mis­li­li smo: ‘Da, je­bo­te’”, ka­že 25-go­diš­nji Mi­cah, gi­ta­rist.

Ne­na­da­na je su­rad­nja bi­la us­pješ­na. “Bi­lo je kao da odu­vi­jek svi­ra­mo za­jed­no”, ka­že Mi­cah. I Yo­ung se slo­žio. Ne­ko­li­ko mje­se­ci kas­ni­je, pi­tao je Mi­ca­ha i Lu­ka­sa, ko­ji pre­dvo­di bend Pro­mi­se of the Re­al, da li bi mu po­mo­gli na no­vom al­bu­mu. “Bio sam šo­ki­ran – i ta­ko eufo­ri­čan”, ka­že 26-go­diš­nji Lu­kas. Yo­ung je po­zvao Mi­ca­ha, Lu­ka­sa i os­ta­le čla­no­ve ben­da Pro­mi­se of the Re­al da se na­đu po­čet­kom ve­lja­če u ka­za­li­štu Te­atro, u Oxnar­du u Ka­li­for­ni­ji. Dao im je de­mo snim­ke pje­sa­ma za no­vi al­bum The Mon­san­to Ye­ars, in­s­pi­ri­ran agro­ke­mij­skom tvrt­kom ko­ju već du­go kri­ti­zi­ra. “Oni su sa­vr­šen pri­mjer pro­ble­ma ko­je ima­mo s kor­po­ra­tiv­nom vla­dom”, re­kao je ne­dav­no Yo­ung.

Na­kon što se bend do­go­vor io oko no­vih pje­sa­ma, Yo­ung im se pri­dru­žio. Za­jed­no su sko­va­li al­bum u ro­ku od ne­ko­li­ko tje­da­na, svi­ra­ju­ći sva­ku pje­smu uži­vo na po­zor­ni­ci, bez ka­bi­ne za sni­ma­nje vo­ka­la. “Že­li­mo da ima­mo mo­guć­nost sve sje­ba­ti baš ona­ko ka­ko tre­ba”, ka­že Mi­cah. “Ne­ila za­ni­ma sa­mo sa­vr­še­na ne­sa­vr­še­nost”.

Al­bum – Yo­un­gov pe­ti u sa­mo tri go­di­ne – u pro­da- va­oni­ca­ma će se na­ći 16. lip­nja. U sr­p­nju Yo­ung kre­će na put s no­vim su­rad­ni­ci­ma na tur­ne­ju po am­fi­te­atri­ma i pla­ni­ra svi­ra­ti pje­sme s al­bu­ma Mon­san­to i svo­je kla­si­ke. “Proš­li smo kroz sko­ro 40 nje­go­vih sta­rih pje­sa­ma u Te­atru”, ka­že Mi­cah. “Svi­ra­li smo ‘Vam­pi­re Blu­es’, ‘Co­un­try Ho­me’, ‘Cor­tez the Kil­ler’ i elek­trič­nu ver­zi­ju ‘ Tell Me Why’ i ‘Go­in’ Back’”.

Yo­ung i nje­go­vi ko­le­ge iz ben­da 16. trav­nja od­svi­ra­li su iz­vr­stan šou iz­ne­na­đe­nja u ba­ru u San Lu­is Obis­pu, u Ka­li­for­ni­ji. “Naj­vi­še vo­lim kad kre­ne s onim što zo­vem ‘gumb za koz­mič­ki ura­gan i tor­na­do u cr­noj ru­pi’ na svo­joj Whi­zzer pe­da­li”, ka­že Mi­cah. “Odjed­nom, bi­li­jar­da to­na koz­mič­kog mu­lja je ba­če­na u cr­vo­to­či­nu ko­ja tre­šti iz po­ja­ča­la u mo­ja le­đa. To je vje­ro­jat­no naj­sa­nji­vi­ja, naj­na­dre­al­ni­ja stvar ikad”.

“Bi­lo je kao da odu­vi­jek svi­ra­mo za­jed­no”, ka­že Mi­cah Nel­son.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.