Dan Au­er­bach pos­tao je “ek­s­tra-ču­dan”

Pje­vač The Black Keysa sni­mio je divlji sa­mos­tal­ni al­bum i su­ra­đu­je s pot­pu­no no­vim glaz­be­ni­kom: svo­jim ocem

Rolling Stone (Croatia) - - ROCK & ROLL -

THE BLACK KEYSI mo­ra­li su ove zi­me­ot­ka­za­ti nas­tu­pe ti­je­kom ne­ko­li­ko tje­da­na na­kon što je bub­njar Pa­trick Car­ney iš­ča­šio ra­me dok je sur­fao na Ka­ri­bi­ma. Ali nje­gov ko­le­ga iz ben­da, Dan Au­er­bach, slo­bod­no je vri­je­me do­bro is­ko­ris­tio, za­vr­šiv­ši sa­mos­ta­lan al­bum ko­ji će obja­vi­ti ovog lje­ta. Au­er­bach, či­ji je po­s­ljed­nji so­lo LP bio Ke­ep It Hid, sni­mio je još uvi­jek ne­ime­no­va­ni al­bum u sa­mo dva tjed­na u Bro­ok­lynu, Nas- hvil­leu i dru­gim gra­do­vi­ma. Na nje­mu svi­ra no­vi bend, The Ar­cs, ko­ji či­ne gi­ta­rist Ken­ny Va­ug­han (iz ben­da Mar­ty Stu­art and his Fa­bu­lo­us Su­per­la­ti­ves) i biv­ši kla­vi­ja­tu­rist na tur­ne­ja­ma The Black Keysa, Le­on Mic­hels (ko­ji je i ko­pro­du­cent al­bu­ma). Au­er­bach je is­tra­ži­vao ne­ko­li­ko no­vih zvu­ko­va, do­da­ju­ći vo­kal­ne har­mo­ni­je i su­ra­đu­ju­ći s Ma­ri­ac­hi Flor de To­lo­ac­he, all-fe­ma­le nju­jor­škim ma­ri­ac­hi ben­dom. “Ja­ko je važ­na nji­ho­va ulo­ga na al­bu­mu”, ka­že Au­er­bach. “Htio sam pos­ti­ći ma­lo vi­še zvu­ka Gra­te­ful De­ada. Tu je, za­pra­vo, sve što vo­lim u glaz­bi za­pa­ki­ra­no u je­dan al­bum – i to je to!”

Jed­na pje­sma go­vo­ri o pu­to­va­nji­ma u Mi­ssi­ssip­pi sa svo­jim ocem, na ko­je je išao kao ti­nej­džer ka­ko bi na­učio ne­što o blu­esu. I da­lje ih spa­ja glazba – Au­er­bach upra­vo pro­du­ci­ra očev pr­vi al­bum. “On je na­pi­sao sve pje­sme”, ka­že Dan o Char­le­su Au­er­bac­hu, tr­gov­cu an­tik­vi­te­ti­ma. “Ni­je baš do­bar pje­vač, ali ga po­ti­čem. Re­zer­vi­rao sam vri­je­me u stu­di­ju s ne­kim ja­ko do­brim glaz­be­ni­ci­ma, ia­ko je re­kao da je sve pre­vi­še stres­no da bi uži­vao”.

Au­er­bach se vra­ća na put s The Black Keysi­ma i nas­tu­pit će na ne­ko­li­ko fes­ti­va­la, ali usko­ro kre­će na tur­ne­ju i s The Ar­c­si­ma. “Je­dva če­kam da kre­nem s kon­cer­ti­ma i pred­sta­vim ovaj al­bum. Ali znam da ne­ću ras­po­la­ga­ti s bu­dže­tom ka­kav ima­ju The Black Keysi”.

DUR­SKI KLJUČ “To je, za­pra­vo, sve što vo­lim u glaz­bi”, ka­že Au­er­bach za svoj sa­mos­tal­ni al­bum.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.