Bran­don Flowers, osam­lje­ni ubo­ji­ca

O svom no­vom al­bu­mu, o to­me za­što još uvi­jek ni­je pos­tao Kanye­ov obo­ža­va­telj i o že­lji da osvo­ji svi­jet

Rolling Stone (Croatia) - - ROCK & ROLL -

U FO­KU­SU

HE KILLERSI SU SE pri­ta­ji­li ot­ka­ko su za­vr­ši­li tur­ne­ju proš­log lje­ta – što nuž­no ne od­go­va­ra pje­va­ču Bran­do­nu Flower­su. “Ne­ki su deč­ki htje­li uze­ti pa­uzu od tur­neja i bor­be za prestiž”, re­kao je 33-go­diš­nji pje­vač za Rol­ling Sto­ne. “Ja že­lim nas­ta­vi­ti”. Ta­ko da je Fowlers od­lu­čio sni­mi­ti no­vi sa­mos­tal­ni al­bum, The De­si­red Ef­fect (objav­ljen ti­je­kom svib­nja), ko­lek­ci­ju do­dat­nih syn­th pop pje­sa­ma ko­je je sni­mio s pro­du­cen­tom Ari­elom Rec­h­t­sha­idom (Ha­im, Vam­pi­re We­ekend). Su­sre­li smo se s Flower­som dok se pri­pre­ma za sa­mos­tal­nu tur­ne­ju po Eu­ro­pi.

Zvu­či kao da si po­ku­pio ne­ke stva­ri od Lor­de na ovom al­bu­mu. Je­si li fan?

Da. Ima ne­što vr­lo odvaž­no u to­me ko­li­ko su ogo­lje­ne nje­zi­ne pje­sme. Ta vr­sta mi­ni­ma­liz­ma je do­bar put – ali ako se že­li­te ta­ko ot­kri­ti, pje­sma mo­ra bi­ti ite­ka­ko do­bra.

Što ti pro­la­zi gla­vom kad da­nas slu­šaš ra­dio?

Ču­je se pu­no mi­je­ša­nja raz­nih žan­ro­va i to je od­lič­no. Ali ben­do­vi ko­ji su se po­ja­vi­li kao i Killersi pri­je 10 go­di­na – The Stro­kes, Franz Fer­di­nand, In­ter­pol – svi smo ima­li sna­žan iden­ti­tet. Mis­lim da to vi­še ne ču­jem to­li­ko.

Pro­či­tao sam esej u ko­jem je dru­gi al­bum Kil­ler­sa, Sam’s Town, pro­zvan jed­nim od naj­ne­s­hva­će­ni­jih al­bu­ma de­set­lje­ća.

Bi­la je to bor­ba, po­čev­ši s Rol­ling Sto­ne­om. Ali zbog to­ga sam pos­tao ot­po­ran.

Pri­je ne­go što je objav­ljen, pro­zvao si ga “jed­nim od naj­bo­ljih al­bu­ma zad­njih 20 go­di­na”.

Još uvi­jek to vi­dim: sta­jao sam na svom pri­la­zu u Hen­der­son u Ne­va­di, da­vao in­ter­v­ju i sje­ćam se da sam iz­go­vo­rio te ri­je­či. Ni­sam znao da će bi­ti to­li­ko kon­tro­verz­no. Bio sam sa­mo uz­buđen! I obi­lo mi se o gla­vu, na kra­ju. Čes­to sam sâm se­bi od­ma­gao na po­čet­ku.

Kao na pri­mjer 2006., kad si re­kao da ti je “mu­ka” od Kanyea?

Ovo je te­ško. Svi se bo­je re­ći da je on išta ma­nje od ge­ni­ja. To ni­je nor­mal­no, čo­vje­če! Ne­ću ga po­ni­zi­ti, ali re­ći ću da sma­tram ka­ko je to frus­tri­ra­ju­će ( smi­je se). Mno­gi će se sa­da slo­ži­ti sa mnom. Mo­žda sam bio ma­lo is­pred svog vre­me­na.

Bio si na ruč­ku s Mit­tom Rom­neyem, još jed­nim mor­mo­nom, ti­je­kom nje­go­ve kam­pa­nje, zar ne?

Da. Zna­te, on je baš do­bar čo­vjek. Mis­lim da bi bio iz­vr­stan pred­sjed­nik.

Iz­me­đu da­tu­ma sa­mos­tal­ne tur­ne­je, pla­ni­raš ne­ko­li­ko nas­tu­pa s Kil­ler­si­ma ovo lje­to.

De­set go­di­na na­kon na­šeg pr­vog al­bu­ma, na na­šim je kon­cer­ti­ma vi­še lju­di ne­go ikad. Je­dva če­kam slje­de­ći al­bum Kil­ler­sa i da kre­ne­mo opet.

Go­di­na­ma se špe­ku­li­ra­lo da će­te se ra­zi­ći.

Jas­no mi je. Sad je to ve­li­ka mašinerija. Mo­ra­mo pro­na­ći na­čin da vra­ti­mo dio one gladi ko­ju smo ima­li na po­čet­ku, a ne da sa­mo gle­da­mo na to kao na pri­li­ku da za­ra­di­mo. Že­lim da se vra­ti­mo to­me da bu­de­mo bend, lju­di ko­ji se že­le na­ći i kre­nu­ti na svi­jet. To mi pa­da na pa­met kad raz­miš­ljam o INXS-u ili U2-u ili o Sto­ne­si­ma.

U US­PO­NU “On bi bio iz­vr­stan pred­sjed­nik”, ka­že Flowers za Mit­ta Rom­neya

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.