Al­bum i tur­neja za 30. ro­đen­dan

Mick Huc­k­nall u raz­go­vo­ru za Rol­ling Sto­ne ot­kri­va za­što se bend po­nov­no oku­pio te ho­će li svi­ra­ti i u re­gi­ji

Rolling Stone (Croatia) - - ROCK & ROLL -

‘MOJ ME­NA­DŽER ME PROŠ­LE go­di­ne pi­tao je­sam li svjes­tan da se bli­ži tri­de­set go­di­na od os­ni­va­nja gru­pe Sim­ply Red. ‘Da’, re­kao sam mu. ‘I što mis­liš uči­ni­ti po tom pi­ta­nju?’, pi­tao me je. Shva­ti­li smo da bi tur­neja bi­la od­lič­na stvar. Dak­le, Big Love To­ur po­čet će ove go­di­ne na je­sen u Dan­skoj, za­tim ide­mo u Polj­sku, Če­šku, Nje­mač­ku, Švi­car­sku, Ita­li­ju, Bel­gi­ju… Za­vr­šit će­mo tur­ne­ju u pro­sin­cu trod­nev­nim nas­tu­pom u lon­don­skoj O2 Are­ni”, iz­ja­vio je Mick Huc­k­nall za Rol­ling Sto­ne i ta­ko dao kon­kret­ne in­for­ma­ci­je o kon­cert­nim des­ti­na­ci­ja­ma. Kad smo ga upi­ta­li pos­to­ji li op­ci­ja da do­đe i u na­šu re­gi­ju, ia­ko je tur­neja već za­tvo­re­na, di­plo­mat­ski je od­go­vo­rio ka­ko to ne ovi­si o nje­mu.

Sim­ply Red je bri­tan­ska so­ul pop gru­pa ko­ja je pro­da­la vi­še od 50 mi­li­ju­na al­bu­ma. Za­nim­lji­vo je da je Sim­ply Red iz­nik­nuo iz punk gru­pe The Fran­tic Ele­va­tors ko­ju je Huc­k­nall os­no­vao na­kon što su ga osvo­ji­li Sex Pis­tols. On je kao stu­dent bio je­dan od ma­log bro­ja lju­di ko­ji su 1976. bi­li u Le­sser Free Tra­de Hal­lu u Man­c­hes­te­ru, na kon­cer­tu Pis­tol­sa, na ko­jem su bi­li i bu­du­ći čla­no­vi gru­pa Joy Di­vi­si­on, The Smit­hs i The Fall. Go­di­ne 1985. os­no­vao je gru­pu Red, ali je zbog za­bu­ne or­ga­ni­za­to­ra ti­je­kom jed­nog od pr­vih nas­tu­pa naj­av­lje­na kao Sim­ply Red. (Huc­k­nall je re­kao ka­ko se gru­pa zo­ve “Crve­no” i do­dao ra­di po­jaš­nje­nja “Jed­nos­tav­no: crve­no”, a na pla­ka­ti­ma je ti­ska­no “Sim­ply Red”, pa je bend pro­mi­je­nio ime). Gru­pa je već sin­glom “Mo­ney’s Too Tig­ht (To Men­ti­on)” 1985. dos­pje­la na Top 20 bri­tan­ske ljes­tvi­ce. S tre­ćim al­bu­mom A New Fla­me (1989.), na ko­jem se na­la­zi singl “If You Don’t Know Me by Now”, Sim­ply Red ula­zi u ze­nit po­pu­lar­nos­ti i dru­gi put ima­ju broj 1 hit u SAD-u. Nji­hov če­t­vr­ti stu­dij­ski al­bum Stars ujed­no je nji­hov naj­pro­da­va­ni­ji al­bum u ka­ri­je­ri. Čak je dvi­je go­di­ne za­re­dom u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji bio na pr­vo­me mjes­tu pro­da­nih al­bu­ma do 1991. Služ­be­no je bio čak dva­na­est pu­ta pla­ti­nast na ma­tič­nom te­re­nu. Ia­ko je po­s­ljed­nji stu­dij­ski al­bum Stay objav­ljen 2007. , gru­pa se u no­vom mi­le­ni­ju mo­že opisati kao Mick Huc­k­nall i os­ta­li, s ob­zi­rom na to da je on je­di­ni ori­gi­nal­ni član ben­da. Naj­av­lje­na svi­rač­ka for­ma­ci­ja ko­ja će kon­cer­ti­ra­ti 2015. po­ka­zu­je da je ovog pu­ta ipak ri­ječ o re­uni­onu. Uz Huc­k­nal­la je sak­so­fo­nist Ian Kir­k­ham ko­ji je bio u gru­pi već na dru­gom al­bu­mu Men and Wo­men iz 1987. (svi­rao je i na tur­ne­ji iz 1986.), a os­ta­li su glaz­be­ni­ci iz kas­ni­je fa­ze ra­da (Ste­ve Lewin­son, Ke­nji Su­zu­ki, Ke­vin Ro­bin­son, Da­ve Clayton i Ro­man Ruth).

“Na­kon što smo se do­go­vo­ri­li da krećemo na pros­la­vu 30 go­di­na kon­cert­nom tur­ne­jom, jed­nos­tav­no sam po­čeo pi­sa­ti no­ve pje­sme pot­pu­no bez pla­na. Me­na­džer je čuo ne­ke od njih i pred­lo­žio da sni­mi­mo i al­bum jer su mu se od­mah svi­dje­le. ‘To su pra­ve Sim­ply Red pje­sme’, re­kao mi je na­kon to­ga”, iz­ja­vio je Huc­k­nall ko­ji već go­di­na­ma ži­vi na re­la­ci­ji Si­ci­li­ja - En­gle­ska. Na Si­ci­li­ji je po­put svog ko­le­ge Stin­ga u To­ska­ni po­sve­ćen vi­no­gra­di­ma i pro­izvod­nji vlas­ti­tog vi­na, a u En­gle­skoj vo­di ima­nje na ko­jem tu­ris­tič­ki ugoš­ću­je lov­ce i ri­bo­lov­ce. Ka­že ka­ko uz sve te oba­ve­ze ima do­volj­no vre­me­na za glaz­bu, no ni­je po­jas­nio u ko­joj je fa­zi rad na no­vom ma­te­ri­ja­lu, osim da će na nje­mu svi­ra­ti glaz­be­ni­ci s ko­ji­ma kre­će na tur­ne­ju. “Obo­ža­va­te­lji­ma mo­gu obe­ća­ti da pri­pre­ma­mo jed­nu pra­vu Sim­ply Red plo­ču”, za­klju­čio je Huc­k­nall.

JU­BI­LEJ Sim­ply Red os­no­va­ni su 1985.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.