Naj­bo­lje od Ba­uha­usa

Pred­stav­lja se vi­še od tri sto­ti­ne dje­la u raz­no­vr­s­nim me­di­ji­ma

Rolling Stone (Croatia) - - ROCK & ROLL -

IZ­LOŽ­BA “BA­UHA­US – umre­ža­va­nje ide­ja i prak­se ( BAUNET)” pred­stav­lja opu­se umjet­ni­ka, ar­hi­te­ka­ta i di­zaj­ne­ra ko­ji su se ško­lo­va­li na naj­u­tje­caj­ni­joj me­đu­na­rod­noj ško­li Ba­uha­usu, a po­tje­ču iz Hr­vat­ske - Ot­ti Ber­ger, ar­hi­tekt Gus­tav Bo­hu­tin­sky i Iva­na Tom­lje­no­vić - te iz re­gi­je, Au­gust Čer­ni­goj iz Slo­ve­ni­je i ar­hi­tekt Sel­man Sel­ma­na­gić iz Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne. No osim ra­do­va tih stu­de­na­ta, bit će iz­lo­že­na i dje­la nji­ho­vih pro­fe­so­ra, gla­so­vi­tih umjet­ni­ka ko­ji su na Ba­uha­usu pre­da­va­li i vo­di­li ra­di­oni­ce: Mar­ce­la Bre­uera, Va­si­li­ja Kan­din­skog, Pa­ula Kle­ea, Han­ne­sa Meye­ra , Lá­sz­la Mo­holy- Nagya, Oska­ra Sc­hlem­me­ra. Iz­lož­ba pra­ti i utje­ca­je Ba­uha­usa na pos­li­je­rat­nu su­vre­me­nu umjet­nost, di­zajn i ar­hi­tek­tu­ru, s po­seb­nim os­vr­tom na za­gre­bač­ku gru­pu EXAT 51, ar­hi­tek­ton­sku prak­su stu­den­ta Ba­uha­usa ar­hi­tek­ta Hu­ber­ta Hof­f­man­na u Gra­zu i ljub­ljan­skog Smje­ra B.

Iz­lož­ba pred­stav­lja vi­še od tri sto­ti­ne dje­la u raz­no­vr­s­nim me­di­ji­ma, od sli­ka, gra­fi­ka, cr­te­ža, obje­ka­ta, pre­ko ar­hi­tek­ton­skih na­cr­ta i ma­ke­ta, tek­s­ti­la i na­mje­šta­ja, do fo­to­gra­fi­ja i fil­ma. Ti ra­do­vi po­tje­ču iz hr­vat­skih i ino­zem­nih zbir­ki, a pred­sta­vit će se i dje­la iz pri­vat­nih zbir­ki, iz pri­vat­nog ar­hi­va Sel­ma­na Sel­ma­na­gi­ća iz Ber­li­na, Da­imler Art Col­lec­ti­on Ber­lin, osob­nog ar­hi­va Gus­ta­va Bo­hu­tin­skog iz Za­gre­ba, a po­seb­no mjes­to za­uzi­ma Zbir­ka Ma­rie-Lu­ise Be­tl­he­im iz Za­gre­ba, ko­ja je cje­lo­vi­to pri­ka­za­na.

Iz­lož­bu pra­ti op­se­žan i bo­ga­to ilus­tri­ra­ni ka­ta­log na hr­vat­skom i en­gle­skom je­zi­ku, a bit će or­ga­ni­zi­ra­ni raz­no­vr­s­ni edu­ka­tiv­ni pro­gra­mi, kre­ativ­ne ra­di­oni­ce za dje­cu, se­ri­je pre­da­va­nja i dru­ga do­ga­đa­nja ve­za­na za Ba­uha­us i nje­gov utje­caj u re­gi­ji.

U po v o - du otvo­re­nja iz­lož­be uče­ni­ci aran­žer­skos­ce­no­graf­skog odje­la Ško­le pr i mi je­nje - ne umjet­nos­ti i di­zaj­na iz Za­gre­ba iz­ra­di­li su zma­je­ve ko­je su bi­li pred­stav­lje­ni pu­bli­ci na otvo­re­nju iz­lož­be, u su­bo­tu, 9. svib­nja. Bi­lo je to pri­sje­ća­nje na dav­ne dva­de­se­te go­di­ne proš­log sto­lje­ća, ka­da su stu­den­ti i pro­fe­so­ri Ba­uha­usa or­ga­ni­zi­ra­li sve­ča­nos­ti za ko­je su iz­ra­đi­va­li zma­je­ve. Ta­ko se i za­gre­bač­ko otvo­re­nje pri­bli­ži­lo ba­uha­usov­skom du­hu, a i ti­je­kom tra­ja­nja iz­lož­be sva­ki po­sje­ti­telj s kup­lje­nom ulaz­ni­com do­bit će pri­god­nog zma­ja na dar.

MA­ĐAR­SKI BA­UHA­US

Me­đu iz­lož­be­nim dje­li­ma su i ona Lá­sz­la Mo­holy - Nagyja, pa ta­ko i nje­go­va

sli­ka “Ram­pa”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.