Rock, me­tal i psihodelija

Kon­cer­te će odr­ža­ti Mas­to­don, Tra­il of De­ad, Šu­mo­vi...

Rolling Stone (Croatia) - - ROCK & ROLL -

TVOR­NI­CA KUL­TU­re ne mi­ru­je sa svo­jom kon­cert­nom po­nu­dom u idu­ćim tjed­ni­ma. Klub u za­gre­bač­koj Šu­bi­će­voj uli­ci u ras­po­red ima upi­san red psi­ho­de­li­je, do­brog sta­rog roc­ka, ali i pro­gre­siv­nog roc­ka i me­ta­la.

Svi­banj za­vr­ša­va nas­tu­pom be­ograd­skih re­pe­ra Mi­kri­ja Ma­usa i Bva­na u Tvor­ni­ci kul­tu­re. Mi­kri, poz­na­ti­ji kao član Pr­ti Bee Ge­eja, tre­nut­no pro­mo­vi­ra al­bum Mi­kri­jev za­bav­nik. Kao pred­gru­pu su an­ga­ži­ra­li MC Ti­bo­ra, ina­če i čla­na Dre­ger­maj­ster crewa, i Ku­ku$ Kla­na.

Psi­ho­de­lič­ni bend Šu­mo­vi pro­tiv va­lo­va nas­tu­pa u Tvor­ni­ci u pe­tak, 5. lip­nja. U nji­ho­vu zvu­kov­nom ko­la­žu se is­pre­ple­ću kra­utrock, post-rock i odje­ci du­ba, am­bi­jen­tal­ne glaz­be te mo­der­ni­jih glaz­be­nih stru­ja­nja, a nji­ho­vi kon­cer­ti ni­ka­da ni­su is­ti. Kao pred­gru­pa nas­tu­pa­ju ma­ri­bor­ski Co­ma Ste­reo či­ja snaž­na ri­tam sek­ci­ja, me­lo­di­oz­ne gi­ta­re kom­bi­ni­ra­ne sa spa­cey zvu­ko­vi­ma la­ga­no na­gi­nju k psi­ho­de­lič­nom spa­ce roc­ku.

Pre­mi­jer­no u Za­greb i na­še kra­je­ve 8. lip­nja do­la­zi Ju­li­an Ca­sa­blan­cas, li­der The Stro­ke­sa, a u Tvor­ni­ci će nas­tu­pi­ti s ben­dom The Vo­idz. Ia­ko je sa Stro­ke­si­ma po­kre- nuo ga­ra­ge rock re­vi­val, a nji­hov de­bi Is This It s pra­vom se sma­tra za al­bum ko­ji je oz­na­čio gi­ta­ris­tič­ku glaz­bu na po­čet­ku no­vog mi­le­ni­ja, Ju­li­an s The Vo­idz di­je­li lju­bav pre­ma rit­mič­koj, agre­siv­noj i po­ma­lo avan­gard­noj glaz­bi is­pu­nje­noj mo­der­nim i “cat­c­hy” me­lo­di­ja­ma.

Ame­rič­ki pro­gre­ssi­ve rock, post har­d­co­re kvar­tet Tra­il Of De­ad nas­tu­pit će u Ve­li­kom po­go­nu u sri­je­du, 10. lip­nja. Bend ra­ni­je znan po du­žem ime­nu … And You Will Know Us By The Tra­il Of De­ad do­no­si svoj poz­na­ti kon­tro­li­ra­ni ka­os. Auto­ri So­ur­ce Tags & Co­de­sa, jed­nog od ep­skih rock al­bu­ma, u Za­greb do­la­ze na kri­li­ma ura­da­ka “Lost Son­gs” i “IX” ko­ji spa­da­ju me­đu nji­ho­ve naj­bo­lje ra­do­ve. Kao pred­gru­pa će nas­tu­pi­ti ka­nadska alt rock šes­tor­ka Yo­ur Fa­vo­ri­te Ene­mi­es.

Na je­di­no gos­to­va­nje u na­šim kra­je­vi­ma 13. lip­nja do­la­zi ame­rič­ki Mas­to­don, je­dan od naj­tra­že­ni­jih i naj­a­trak­tiv­ni­jih me­tal ben­do­va da­naš­nji­ce. Kon­cert je u sklo­pu pro­mo­ci­je hva­lje­nog al­bu­ma On­ce More ‘Ro­und The Sun, za či­ji singl “High Ro­ad” su bi­li no­mi­ni­ra­ni za na­gra­du Gram­my u ka­te­go­ri­ji naj­bo­lje me­tal iz­ved­be. Mas­to­don do­la­zi s mje­ša­vi­nom mno­gih žan­ro­va me­ta­la, od pro­gre­siv­nog i eks­pe­ri­men­tal­nog do slud­gea i sto­ne­ra, te sve pot­krep­lju­je eks­plo­ziv­nim i moć­nim nas­tu­pom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.