Od eufo­ri­je do bez­na­đa

Pos­to­lar Trip­per o 15 go­di­na ka­ri­je­re i no­vim pje­sma­ma

Rolling Stone (Croatia) - - ROCK & ROLL -

ZA­DAR­SKI POS­TO­lar Trip­per obi­lje­ža­va pet­na­est go­di­na ra­da, a ne­dav­no su obja­vi­li no­vi singl “Igre na ne­sre­ću”, s ko­jim naj­av­lju­ju pe­ti al­bum. O ben­du i pla­no­vi­ma za Rol­ling Sto­ne go­vo­rio je vo­kal Da­vor Val­čić. “Obja­vit će­mo još je­dan singl pri­je lje­ta jer du­go ni­smo ima­li no­vih pje­sa­ma, a al­bum iz­la­zi slje­de­će go­di­ne. Vri­je­me je krat­ko, a da­ni su zli i nit­ko vi­še ne če­ka ni­ko­ga. Sve se do­ga­đa br­zo, pa tre­ba bi­ti u to­ku jer lju­di br­zo za­bo­rav­lja­ju, a mi­je­nja­ju se i ge­ne­ra­ci­je slu­ša­te­lja. U po­s­ljed­njih de­set go­di­na ska­ka­nja po bi­na­ma sva­šta se do­ga­đa­lo, od eufo­ri­je do bez­na­đa. Da­nas smo svi zre­li­ji, s go­di­na­ma se pro­mi­je­ni pu­no stva­ri u gla­va­ma i po­gle­du na svi­jet. Sve to je utje­ca­lo i na no­ve stva­ri. Ima­mo raz­li­či­tih te­ma, a tru­di­mo se da ne uv­la­či­mo glaz­bu u ne­ga­ti­vu, da ne vri­je­đa­mo vla­da­ju­ću kas­tu i da ne po­zi­va­mo na re­vo­lu­ci­ju. Ne­ke smo piz­da­ri­je pre­ras­li, svi­jet i druš­tvo ne mo­žeš pro­mi­je­ni­ti s cat­c­hy re­fre­nom. Os­ta­li smo do­s­ljed­ni na­šem zvu­ku, a ne­će­mo ra­di- ti na­rod­nja­ke jer su tre­nut­no u mo­di. Lu­ka Tra­lić-Shot i Je­re Še­še­lja su po­uz­dan dvojac ko­ji se za­is­ta tru­de oko Pos­to­la­ra i s nji­ma smo nas­ta­vi­li su­rad­nju.”

Upi­ta­li smo Val­či­ća je­su li humor i sar­ka­zam je­di­ni zdrav pris­tup na do­ma­ćoj glaz­be­noj sce­ni. “Čud­na je ta ‘za­je­ban­ci­ja’ ben­do­va na sce­ni. Sve se sve­lo na is­mi­ja­va­nje, ru­ga­nje i po­ni­ža­va­nja ne­kog ili ne­čeg. To ne­ma ve­ze sa za­je­ban­ci­jom, sve mo­ra bi­ti na ru­bu skan­da­la da bi bi­lo za­nim­lji­vo me­di­ji­ma i ne­či­jem uhu. Lju­di su pos­ta­li piz­de, pa uži­va­ju u ru­ga­nju da bi se bo­lje osje­ća­li u ži­vo­tu. ‘Igre na ne­sre­ću’ je vi­še va­paj praz­nog nov­ča­ni­ka, ali zdra­vog sr­ca. Odrek­li smo se svih pra­va za tu pje­smu u ko­rist jed­nog za­dar­skog vr­ti­ća za dje­cu s te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju. Njih su jed­nos­tav­no pre­se­li­li u za­bit, da­le­ko od ‘nor­mal­ne’ dje­ce, i ne bri­nu za njih ni je­dan pos­to. Dok se za ‘nor­mal­nu’ dje­cu ra­de igra­li­šta, igra­oni­ce i bo­ga­ti dnev­ni sa­dr­ža­ji, nji­ma pro­kiš­nja­va krov, ne­ma­ju po­ma­ga­la i sve je sve­de­no na ri­je­či ‘je­bi­ga, bra­te, ta­kav je ži­vot’. Jad se uvu­kao u druš­tvo, ali ne­ma smis­la la­men­ti­ra­ti, ne­go bi­lo ka­ko da­ti ru­ku. Sve se to vra­ti, jer ka­ko si­ješ, ta­ko ćeš i že­ti”, re­kao je Val­čić.

Pos­to­lar Trip­per na po­čet­ku je bio rap sku­pi­na, pr­vi singl pro­du­ci­rao im je Frx, ali da­nas su ga za­mi­je­ni­li za ska i reg­gae.

“Pje­sma ‘Tuž­na pri­ča o se­lu’ je bi­la za­je­ban­ci­ja za emi­si­je ko­je smo ra­di­li na ra­di­ju. S vre­me­nom se pro­ši­ri­la po in­ter­ne­tu, pa nam je biv­ša di­sko­graf­ska ku­ća Me­nart po­nu­di­la ugo­vor za al­bum. Ni­kad ni­smo pri­pa­da­li hip hop druš­tvu. Uvjet ku­će je bio da pr­vi al­bum mo­ra bi­ti u tom žan­ru, a na­kon to­ga da mo­že­mo eks­pe­ri­men­ti­ra­ti. Ta­ko je i bi­lo. Čim smo sni­mi­li al­bum, oku­pi­li smo pri­ja­te­lje ko­ji su sjaj­ni glaz­be­ni­ci. Je­di­ni ne­dos­ta­tak u po­čet­ku je bio bend. Bi­lo je ka­tas­tro­fal­nih si­tu­aci­ja na kon­cer­ti­ma s DJ-om. Nas­tu­pi s DJ- om bi­li su mi kao ka­ra­oke show. Ia­ko pos­to­ji sjaj­nih hip hop iz­vo­đa­ča ko­ji ima­ju sa­mo DJ-a i ras­tu­ra­ju. Ali mi ni­smo zna­li pli­va­ti u tim vo­da­ma. Odras­li smo na glaz­bi ko­ja ima svi­rač­ku pod­lo­gu i na­še ide­je su tra­ži­le cro­sso­ver. Pri­je Pos­to­la­ra svi­ra­li smo u new bre­ed i HC ben­do­vi­ma, pa je bi­lo ne­za­mis­li­vo da ne­ma­mo bu­banj, gi­ta­re, po­ja­ča­la i gu­žvu u kom­bi­ju.”

Si­tu­aci­ja na sce­ni za­pra­vo im po­go­du­je jer su po­s­ljed­njih go­di­na stil­ski srod­ni ben­do­vi na če­lu s Du­bi­oza ko­lek­ti­vom po­pu­lar­ni u re­gi­ji. “To je po­ne­kad i dvo­sjek­li mač. Ipak je Du­bi­oza ins­ti­tu­ci­ja, a mi smo za­je­ban­ci­ja. Pro­sje­čan slu­ša­telj mis­li da su oni iz­mis­li­li ska, pa kad nas ču­je po­mis­li ‘ovi svi­ra­ju đir ko Du­bi­oza’ i mo’š se je­bat. Oni su po­ziv na bunt i re­vo­lu­ci­ju do­bro unov­či­li, dok mi us­pi­je­mo pla­ti­ti po­ne­ki ra­čun za vo­du i stru­ju i ma­lo na­pu­ni­ti fri­ži­der.”

Pos­to­lar Trip­per se iz­bo­rio za sta­tus na sce­ni i da­nas je je­dan od onih ben­do­va na­či­je se svir­ke lju­di od­la­ze za­bav­lja­ti, pa smo upi­ta­li Val­či­ća da li im je ra­dost pu­bli­ke do­vo­ljan po­ti­caj. “Vje­ruj mi da je sa­svim do­volj­no. Na­đe­mo se na iz is­tog raz­lo­ga, a to je da za­bo­ra­vi­mo na pro­ble­me, iz­ba­ci­mo vi­šak ener­gi­je, is­ka­če­mo se i ‘za­pi­va­mo pod Ma­ri­nim bar­ku­nom’. Ne­ma ve­će sre­će ne­go kad ras­ple­še­mo lju­de ko­ji su odvo­ji­li vri­je­me da vi­de ša­či­cu bu­da­la na po­zor­ni­ci. To mo­raš ci­je­ni­ti, puk­ne te adre­na­lin i kre­ne fe­šta. La­ko se na­vu­češ na nas­tu­pe, pret­pos­tav­ljam da je to ne­što kao dro­ga”, re­kao je Val­čić.

“Ne­ke smo piz­da­ri­je pre­ras­li, ne vri­je­đa­mo i ne po­zi­va­mo na re­vo­lu­ci­ju.”

ZA­DAR­SKA FE­ŠTA Pos­to­lar Trip­per

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.