Ice Cu­be ovog se lje­ta vra­ća ku­ći

Re­per pro­go­va­ra o bi­ograf­skom fil­mu ben­da NWA i gra­du ko­ji je obli­ko­vao nji­ho­vu glaz­bu

Rolling Stone (Croatia) - - ROCK & ROLL -

‘COMPTON SE NI­JE pro­mi­je­nio”, Ice Cu­be opi­su­je lo­san­đe­oski ge­to u ko­jem je odras­tao. “Ne znaš što će se su­tra do­go­di­ti. Mi­ran, tih i za­ba­van dan mo­že se pre­tvo­ri­ti u dan u ko­jem je net­ko nas­tri­je­ljen, uhi­ćen, ubi­jen ili ne­što slič­no. Mo­žeš umri­je­ti bez oso­bi­tog raz­lo­ga.”

Ice Cu­be – za­jed­no s Dr. Dre­om, Eazy-Ejem, MC Re­nom i DJ Yel­lom – pros­la­vio je uli­ce Comp­to­na uz po­moć NWA-a, hip hop su­per­gru­pe iz 80-ih. Zbog njih je gan­g­s­ta rap pos­tao na­ci­onal­ni fe­no­men. Ovo lje­to Ice Cu­be pri­ču ben­da do­vo­di na ve­li­ke ekra­ne kao je­dan od pro­du­ce­na­ta fil­ma Stra­ig­ht Out­ta Compton: The Story of NWA. Ri­ječ je o bi­ograf­skom fil­mu ko­ji se ba­vi pe­ri­odom od 1986. kad je gru­pa nas­ta­la do do­ga­đa­ja ko­jeg Ice Cu­be na­zi­va “kra­jem jed­ne ere”, smr­ti EazyE- ja ko­ji je 1995. p r emi - nuo od AIDS-a. “Že­lio

sam po­ka­za­ti za­što smo ofor­mi­li NWA, što je bi­lo to što nas je stvo­ri­lo, što nam se do­ga­đa­lo u ži­vo­ti­ma i zbog če­ga smo sni­ma­li tak­vu glaz­bu”, ka­že. “A htio sam i po­ka­za­ti ka­kav je utje­caj NWA imao na su­sjed­stvo. Upra­vo je su­sjed­stvo is­ko­va­lo gru­pu, a on­da ga je gru­pa pro­mi­je­ni­la.”

F. Gary Gray, re­da­telj Ice Cu­bo­ve ko­me­di­je iz 1995., Pe­tak, vo­dio je sni­ma­nje fil­ma u ko­jem čla­no­ve gru­pe glu­me ne­poz­na­ti glum­ci, a Pa­ula Gi­amat­ti­ja, me­na­dže­ra, Jer­ry Hel­ler. Ice Cu­bea utje­lov­lju­je nje­gov sin, O’Shea Jac­k­son Jr., za ko­jeg Cu­be tvr­di da je ulo­gu do­bio na audi­ci­ji. “Mo­rao je pro­ći gor­nji eša­lon lju­di iz Uni­ver­sa­la”, ka­že re­per. “Oni su mo­ra­li da­ti ze­le­no svje­tlo. I dru­gi su doš­li na audi­ci­ju, no on je bio naj­bo­lji. Iz­nim­no sam po­no­san.”

Ka­ko se bli­ži da­tum pre­mi­je­re, po­jav­lju­je se pi­ta­nje: ho­će li na so­un­d­trac­ku bi­ti no­vih pje­sa­ma NWA-a? “Uvi­jek se na­dam, sa­njam i žu­dim za no­vom glaz­bom Dr. Drea, sve ovi­si o to­me ka­ko će se on osje­ća­ti”, ka­že Ice Cu­be. “Ako bu­de vo­ljan, mo­žda to i uči­ni. Ako ne, ne­ma ve­ze.” Na os­tat­ku al­bu­ma bit će glazba iz zlat­ne ere ra­pa opi­sa­ne u fil­mu, ali i pje­sme ben­do­va ko­je su utje­ca­le na gru­pu i ko­je je gru­pa obil­no sem­pli­ra­la, po­put Par­li­amen­tFun­ka­de­li­ca i Roya Ayer­sa.

Na­rav­no, na al­bu­mu će se na­ći i kla­si­ci NWA-a kao što su “Fuck tha Po­li­ce” i “Stra­ig­ht Out­ta Compton”. “To je zvuk frus­tri­ra­nih ti­nej­dže­ra i 21-go­diš­nja­ka”, ka­že Ice Cu­be, pri­sje­ća­ju­ći se što je pri­je ne­ko­li­ko de­set­lje­ća na­dah­nu­lo gru­pu. “Glazba je bi­la na­še je­di­no oruž­je.”

“To je zvuk frus­tri­ra­nih ti­nej­dže­ra. Glazba je bi­la na­še je­di­no oruž­je.”

I DA­NAS JE GAN­G­S­TER Ice Cu­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.