“U bu­duć­nos­ti će­mo zah­ti­je­va­ti kad i što že­li­mo gle­da­ti na TV-u”

Tre­će iz­da­nje New Eu­ro­pe Mar­ke­ta odr­žat će se ove go­di­ne od 9. do 11. lip­nja u Du­brov­ni­ku

Rolling Stone (Croatia) - - ROCK & ROLL -

UPROTEKLA DVA iz­da­nja NEM je pri­vu­kao pro­fe­si­onal­ce s po­dru­čja IPTV-a i ka­bel­ske dis­tri­bu­ci­je, te­le­vi­zi­je, pro­duk­ci­je i mar­ke­tin­ga, kao i vo­de­će me­dij­ske znal­ce. Na pa­ne­li­ma je gos­to­va­lo vi­še od 120 naj­eks­po­ni­ra­ni­jih go­vor­ni­ka ko­ji su pre­ni­je­li svo­ja is­kus­tva, miš­lje­nja i know-how. Mi smo raz­go­va­ra­li s ovo­go­diš­njom pa­ne­lis­ti­com, pro­du­cen­ti­com le­gen­dar­nih Sim­p­so­na ( ko­ji se pri­ka­zu­ju na RTL 2), gos­po­đom Bo­ni­tom Pi­eti­lom.

Ka­ko ste se naš­li na te­le­vi­zi­ji?

Pre­se­li­la sam se u Los An­ge­les i mis­li­la sam da ću ra­di­ti u glaz­be­noj in­dus­tri­ji, ali ni­sam mo­gla na­ći po­sao. U to vri­je­me dje­voj­ka­ma ni­je bi­lo la­ko na­ći po­sao. Sva mo­ja do­ta­daš­nja pos­tig­nu­ća ni­su ni­šta zna­či­la. U jed­nom tre­nut­ku bi­la sam je­di­na ov­la­šte­na pro­mo­to­ri­ca kon­ce­ra­ta u SAD-u, ali u toj in­dus­tri­ji ni­sam mo­gla pro­na­ći po­sao. Sto­ga, prem­da je to bi­lo ža­los­no, mo­ra­la sam pro­na­ći dru­gi iz­vor za­ra­de, pa sam po­če­la ra­di­ti kao agen­ti­ca za ta­len­te.

Za­bav­na in­dus­tri­ja su­lud je svi­jet u ko­jem vas net­ko mo­že an­ga­ži­ra­ti zbog vje­šti­na ko­je po­sje­du­je­te i to se i me­ni do­go­di­lo.

Što sma­tra­te ključ­nom vr­li­nom u pro­na­la­že­nju od­go­va­ra­ju­ćih gla­so­va za Sim­p­so­ne? Ko­ji vam je lik pred­stav­ljao naj­ve­ći iz­a­zov?

Mis­lim da ri­ječ iz­a­zov ni­je od­go­va­ra­ju­ća u ovom kon­tek- stu. Ja uvi­jek tra­žim ko­me­di­ju i glum­ce ko­ji ima­ju ko­mi­čar­ski taj­ming, ali ti gla­so­vi mo­ra­ju bi­ti i pre­poz­nat­lji­vi u us­po­red­bi s os­ta­li­ma, sto­ga mo­ra­te pro­na­ći je­dins­tve­ne kva­li­te­te u ne­či­jem gla­su. Ne­ki iz­nim­ni te­le­vi­zij­ski i film­ski glum­ci bi­li su nam dos­tup­ni, ali nji­ho­vi gla­so­vi ni­su bi­li je­dins­tve­ni, pa ti gla­so­vi ne bi bi­li do­bri za se­ri­ju. Sva­ki glas mo­ra ima­ti je­dins­tve­nu kva­li­te­tu zvu­ka s iz­vr­s­nim iz­go­vo­rom. Osim to­ga, mo­ra­ju ima­ti jas­no­ću i ko­mi­čar­ski taj­ming. Sve je to vr­lo važ­no.

Ne bi­smo po­gri­je­ši­li ka­da bi­smo vas na­zva­li naj­ve­ćim špi­ju­nom u svi­je­tu šo­ubiz­ni- sa. Vi ste u Sim­p­so­ne us­pje­li do­ves­ti Ju­li­ana Assan­gea, Ban­k­syja i Tho­ma­sa Pyn­c­ho­na ka­da nit­ko dru­gi na svi­je­tu ni­je znao gdje se oni na­la­ze. Ka­ko vam je to us­pje­lo?

Pa kad god se po­ja­vi po­tre­ba, smjes­ta po­mis­lim: “Tko bi mo­gao poz­na­va­ti tu oso­bu?” Vo­di­la sam se te­ori­jom da je

BO­NI­TA PI­ETI­LA ka­ri­je­ru je za­po­če­la kao pro­mo­to­ri­ca kon­ce­ra­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.