8. “I’m Eig­h­te­en,” Ali­ce Co­oper, 1971.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

Jed­na od pr­vih pje­sa­ma Ali­cea Co­ope­ra ko­ju sam čuo kad sam odras­tao. Slu­šao sam je zbog mo­je ma­me ko­ja je vo­lje­la Ne­ila Di­mon­da i The Bee Ge­ese, ali i Co­ope­ra. Ta­da ni­sam po­mis­lio: “Bit ću pje­vač”. Ali mo­gao sam se pre­poz­na­ti u to­me. Osje­ćaj je bio do­bar i uvi­jek će os­ta­ti do­bar. Pu­no kas­ni­je, bio sam na tur­ne­ji s Ali­ce­om i imao sam pri­li­ku pje­va­ti s nji­ma; dje­čač­ki se san os­tva­rio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.