3.3. ““ThatThat Luc­kyLuc­ky Ol­dOld Sun,” Lo­uisLo­uis Ar­m­s­trong,Ar­m­s­trong, 1949.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

Te­škoTe­ško je­je nad­ma­ši­ti­nad­ma­ši­ti nje­go­vu­nje­go­vu ver­zi­ju­ver­zi­ju ove pje­sme.pje­sme. OtacOtac me­me odve­oodveo na­na Ar­m­s­tron­gov kon­cert­kon­cert uu NewNew Yor­ku.Yor­ku. ToTo je­je po­mo­glo­po­mo­glo da pos­ta­nem­pos­ta­nem obo­ža­va­te­ljo­bo­ža­va­telj ja­zza.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.