4.4. ““SoSo To­ugh,”To­ugh,” thet­he Slits,Slits, 1979.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

Ot­kri­ćeOt­kri­će TheT­he Slit­saSlit­sa ii nji­ho­vog­nji­ho­vog al­bu­ma CutCut bi­obio je­je iz­nim­no­iz­nim­no for­ma­ti­van­for­ma­ti­van tre­nu­tak. Sli­kaSli­ka tih­tih že­na­že­na st­vrd­nu­tih­s­t­vrd­nu­tih uu bla­tu­bla­tu na­na nas­lov­ni­cis­lov­ni­ci bi­la­bi­la je­je ta­ko­ta­ko šo­kant­na­šo­kant­na ii uz­bud­lji­va.va. ““SoSo To­ugh”To­ugh” bi­la­bi­la je­je pje­sma­pje­sma ko­ju­ko­ju sam stav­lja­las­tav­lja­la na­na sva­ki­sva­ki mixta­pe.mixta­pe. Ima­laIma­la sam osje­ća­jo­sje­ćaj ka­okao da­da su­su sa­dr­žaj­sa­dr­žaj sta­vi­lis­ta­vi­li uu la­di­cu sa­sa sme­ćem­sme­ćem uu tor­bu­tor­bu ii da­da je­je tre­su­tre­su ii on­da­on­da su mo­gli­mo­gli od­svi­ra­ti­od­svi­ra­ti za­jed­no­za­jed­no me­lo­di­je­me­lo­di­je usred svog­svog tog­tog ka­osa.ka­osa. Htje­laH­tje­la sam­sam stal­nos­tal­no slu­ša­ti­ti tu­tu pje­smu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.