2.2. ““Cal­lCall ItIt Off,”Off,” Te­ganTe­gan && Sa­ra,Sa­ra, 2007.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

Pr­vi­Pr­vi putput kad­kad sam­sam je­je čuo,čuo, bi­obio sam­sam uu avi­onu­avi­onu ko­ji­ko­ji sese po­če­opo­čeo tres­ti.tres­ti. Mis­li­oMis­lio sam­sam da­da ću­ću umri-umri­je­ti.je­ti. Po­če­la­Po­če­la je­je svi­ra­ti­svi­ra­ti ii pot­pu­no­pot­pu­no me­me obu­ze­la.obu­ze­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.