5. “Per­fect Day”, Lou Re­ed, 1972.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

Mno­gi su mi rek­li da im je ova pje­sma tuž­na, ali me­ni je odu­vi­jek bi­la po­zi­tiv­na i div­na. Una­toč gu­da­či­ma ko­ji im­pli­ci­ra­ju ne­ku dra­ma­ti­ku. Vi­dim Za­greb.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.