1. “No More I Love You’s”, An­nie Len­nox , 1995.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

Ima ne­što u nje­zi­noj iz­ved­bi zbog če­ga se uvi­jek na­je­žim. A spot mi je bio po­ma­lo je­ziv, na gra­ni­ci sa su­lu­dim. Mo­žda je uz­ro­ko­va­la mo­ju čud­no­va­tu per­cep­ci­ju lju­ba­vi. Užas­no mi je iš­la na živ­ce pje­sma zbog auto­tu­nea na vo­ka­lu, a on­da sam shva­ti­la da je bar dvi­je go­di­ne bio is­pred svog vre­me­na. Na­uči­la sam važ­nu lek­ci­ju da ne slu­šam kri­ti­ča­re, čak ni kad ima­ju pra­vo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.