6. “Gu­iding Lig­ht,” Foy Van­ce, 2013.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

Ve­li­ki sam obo­ža­va­telj Foya ot­ka­ko sam imao 14 ili 15 go­di­na, a ovo mi je jed­na od naj­dra­žih nje­go­vih pje­sa­ma. Kad je kre­nuo sni­ma­ti svoj pr­vi al­bum na­kon ne­ko­li­ko go­di­na, Joy of Not­hing, pi­tao me da mu se pri­dru­žim u “Gu­iding Lig­ht”. To je je­dan od tre­nu­ta­ka ko­jim se naj­vi­še po­no­sim.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.