‘M

Rolling Stone (Croatia) - - Q & A -

ORALA SAM SE MA­LO ras­pas­ti”, ka­že Flo­ren­ce Wel­ch za al­bum How Big How Blue How Be­auti­ful, pr­vi al­bum ben­da Flo­ren­ce and the Mac­hi­ne na­kon če­ti­ri go­di­ne. U raz­dob­lju ko­je mu je pret­ho­di­lo, 28-go­diš­nja Wel­ch proš­la je kroz ru­žan pre­kid s deč­kom i pu­no je tu­lu­ma­ri­la. Ne sa­mo da je svo­je te­go­be pre­ni­je­la u svoj do­sad emo­tiv­no na­jin­ten­ziv­ni­ji al­bum, već je i pres­ta­la pi­ti ti­je­kom nas­tu­pa. “Bi­lo je to po­pri­lič­no mo­na­ško is­kus­tvo”, ka­že. “Iš­la sam bi­cik­lom do stu­di­ja, bi­cik­lom do­ma, či­ta­la sam, je­la i iš­la spa­va­ti. Kao da sam se opo­rav­lja­la. Ali bi­lo je stvar­no ča­rob­no”.

Tvoj je nas­tup na Co­ac­hel­li bio iz­vr­stan, ali slomila si sto­pa­lo. Što se do­go­di­lo?

Pa, rek­la sam svi­ma u pu­bli­ci da se ski­nu. Ra­di­li smo to na na­šim nas­tu­pi­ma, a moj me gi­ta­rist ze­zao za­to što ja ni­kad ne ski­nem svo­ju odje­ću. Rek­la sam: “Je­bi ga, mo­ram to na­pra­vi­ti!” i po­če­la sam ski­da­ti ko­šu­lju. On­da sam po­mis­li­la: “Mo­ram se spus­ti­ti (u pu­bli­ku), bi­ti sa svi­ma ko­ji se ski­da­ju”. Jed­nos­tav­no sam na­pra­vi­la ja­ko te­žak, brz skok s po­zor­ni­ce i po­mis­li­la: “Je­bi ga!” Us­pje­la sam sko­či­ti na­zad i tu me moj za­šti­tar na­šao ka­ko le­žim u grud­nja­ku iza zvuč­ni­ka.

Ja­ko pu­no pje­sa­ma na al­bu­mu go­vo­ri o to­me ka­ko je bi­ti u ve­zi s ne­kim tko te tje­ra od se­be.

Mo­ra­la sam to do­ži­vje­ti. Ne bih to ni­ko­me po­že­lje­la, ali kad od to­ga na­pra­vi­te ne­što, pret­pos­tav­ljam da je on­da ima­lo smis­la. Pje­sme pos­ta­ju svo­je­vr­s­ni ta­li­sma­ni, ma­le ča­ro­li­je ko­je ste na­pi­sa­li, a ko­je su sa­mo za vas. I mo­že­te ih no­si­ti sa so­bom.

Uze­la si slo­bod­nu go­di­nu pri­je sni­ma­nja no­vog al­bu­ma. Što si ra­di­la?

To je tre­ba­lo bi­ti vr­lo li­je­po vri­je­me. Umjes­to to­ga, uple­la sam se u ovu vr­lo zbu­nju­ju­ću stvar. Po­ku­ša­va­la sam shva­ti­ti što će me uči­ni­ti sret­nom:

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.