Kam­pa­nja 2016.: laž­ni po­pu­li­zam Hil­lary Clin­ton je hit

Rolling Stone (Croatia) - - POLITIKA - Tekst: MATT TAIBBI

Pred­sjed­nič­ka kam­pa­nja u Ame­ri­ci sli­či na onu u Hr­vat­skoj: stra­te­gi­ja u sti­lu “ja sam kul” i “obe­ća­jem ono

što ne mo­gu is­pu­ni­ti” pro­la­zi u na­ro­du i me­di­ji­ma

HIL­LARY CLIN­TON OVOG JE TJED­NA iz­aš­la na te­ren i uz tre­šta­nje Rock n Roll Part 2 u po­za­di­ni po­če­la la­ga­ti, na­kon pr­vih ne­ko­li­ko mi­nu­ta nje­ne naj­a­ve o kam­pa­nji pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra. “Ne­što ne šti­ma,” rek­la je gra­đa­ni­ma Iowe “ka­da me­na­dže­ri inves­ti­tor­skih part­ner­sta­va pla­ća­ju ni­že po­re­ze od me­di­cin­skih ses­ta­ra i vo­za­ča ka­mi­ona ko­je sam vi­dje­la na I-80 (auto­ces­ti) dok sam se vo­zi­la pre­ma ov­dje ti­je­kom zad­nja dva da­na.”

Oh, na­rav­no – zlo­glas­ne ka­ma­te za po­rez­ne olak­ši­ce, ko­je do­pu­šta­ju vam­pi­ri­ma pri­vat­ne pra­vič­nos­ti po­put Mit­ta Rom­neya i Step­he­na Sc­hwar­t­z­ma­na da pla­ća­ju mak­si­mal­nu ra­tu po­re­za od 15 pos­to, dok svi mi os­ta­li (uklju­ču­ju­ći i ka­mi­on­dži­je ko­je je Hil­lary “vi­dje­la” – pri­tom ne spo­mi­nju­ći dru­že­nje s Bil­lom uz ra­s­hla­đe­ne škam­pe u Wa­ter Clu­bu) pla­ća­mo po­rez na do­bit.

Iz­go­vor za te ka­ma­te je ap­surd­ni, pot­pu­no neo­prav­da­ni dar ne imuć­ni­ma, ne­go pr­lja­vo bo­ga­ti­ma, a to je za­kon ove zem­lje u po­s­ljed­njih tri de­set­lje­ća.

Dig­ni­te ru­ku ako za­is­ta mis­li­te da će Hil­lary Clin­ton otje­ra­ti pro­vo­đe­nje ka­ma­ta za po­rez­ne olak­ši­ce.

Vra­tit će­mo se to­me za mi­nu­tu. U me­đu­vre­me­nu, re­ak­ci­ja na Hil­larynu kam­pa­nju bi­la je toč­no pre­ma za­miš­lje­noj skrip­ti. No­vi­ne i no­vin­ski por­ta­li tu i ta­mo dig­nu­li su fi­gu­ra­tiv­ne obr­ve na ton nje­ne naj­a­ve, opa­ža­ju­ći u njoj na­go­vje­štaj po­pu­liz­ma.

Ona ni­je plu­to­krat ko­ji se pla­ni­ra odves­ti do Bi­je­le ku­će pu­tem his­te­rič­no ma­siv­ne go­mi­le nov­ca, ka­ko su no­vi­ne iz­ja­vi­le, ona je kan­di­dat na­ro­da!

“Hil­laryn po­vra­tak: njen dru­že­lju­biv i po­pu­lis­tič­ki po­nov­ni do­la­zak,” obja­vio je Po­li­ti­co. “Po­pu­lis­tič­ka te­ma, gos­to­lju­bi­va u to­nu,” is­tak­nuo je Los An­ge­les Ti­mes. “Hil­lary po­di­že po­pu­lis­tič­ko odu­šev­lje­nje,” ko­men­ti­rao je The Hill, a udi­ca je iz­vi­ri­va­la kroz re­por­ter­ska rib­lja us­ta.

Gle­da­ju­ći već ne­ko vri­je­me pro­ces kam­pa­nje u me­di­ji­ma i s unu­tar­nje i vanj­ske stra­ne, znao sam što sli­je­di na­kon po­čet­nog va­la pri­ča o “po­pu­lis­ti­ci Hil­lary”.

U pred­sjed­nič­koj po­li­ti­ci, sva­ki put ka­da kan­di­dat, bi­lo lje­vi­ce ili des­ni­ce, skre­ne u po­pu­lis­tič­ki smjer (naj­češ­će s tre­nut­nim us­pje­hom, po­što je ame­rič­ka po­pu­la­ci­ja sprem­na pro­ći kroz zid za bi­lo ko­ga tko iz­ja­vi ono oči­to - ka­ko ih net­ko “odoz­go­ra” va­ra), po­treb­na su dva do tri da­na pri­je ne­go kre­nu cu­ri­ti uvod­ni­ci s te­ma­ma “do­pus­ti­mo oni­ma ko­ji su vi­še kul da nad­ja­ča­ju”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.