“MUĆ­KE” JE TIH DA­NA PRA­TI­LO OKO SE­DAM MI­LI­JU­NA GLE­DA­TE­LJA, ŠTO SE SMA­TRA­LO LO­ŠIM PA SU HTJE­LI PRE­KI­NU­TI SNI­MA­NJE.

Rolling Stone (Croatia) - - MUĆKE -

da ot­pu­tu­je s njim i po­mog­ne mu u vo­đe­nju us­pješ­ne im­port kom­pa­ni­je. Ovaj pri­hva­ća, svjes­tan da se ra­di o pri­li­ci ko­ju je če­kao či­ta­vog ži­vo­ta, no Rod­ney ne mo­že na­pus­ti­ti En­gle­sku jer je, što mu sta­ri­ji brat re­dov­no na­bi­ja na nos, u mla­dos­ti bio uhi­ćen i osu­đen zbog po­sje­do­va­nja ma­ri­hu­ane. Na kra­ju svi ipak os­ta­ju u Pec­k­ha­mu, po tko zna ko­ji put shva­tiv­ši da “krv ni­je vo­da”. Pre­ma ori­gi­nal­nom sce­na­ri­ju, Del je za­is­ta tre­bao ot­pu­to­va­ti “pre­ko ba­re” i ta­ko okon­ča­ti se­ri­ju, a Rod­ney bi, sve­ti­ti ka­rak­te­ri­zi­ra­nju li­ko­va i nji­ho­vih me­đu­sob­nih od­no­sa, a rad­nju pro­ši­ri­va­ti ele­men­ti­ma me­lo­dra­me. Lju­bav imuć­ne Ca­ssan­dre i Rod­neyja, za­po­če­ta nje­go­vom la­ži da ži­vi u ot­mje­nom di­je­lu gra­da King’s Ave­nue, ta­ko je pro­la­zi­la raz­li­či­te us­po­ne i pa­do­ve (čes­te sva­đe, ras­tan­ci, po­ba­čaj), pri če­mu je uz naj­mla­đeg Trot­te­ra uvi­jek bio i os­ta­tak obi­te­lji, spre­ča­va­ju­ći “Muć­ke” da se ne pre­tvo­re u sa­pu­ni­cu.

Pos­li­je još jed­nog spe­ci­ja­la i od­la­ska na iz­let ci­je­le kli­jen­te­le “Ko­bi­lje gla­ve”, u pri­ču se vra­ti­la i Raqu­el ko­ja usko­ro ra­đa i “pri­je- sto­lo­na­s­ljed­ni­ka”, za­hva­lju­ju­ći Rod­neyje­vu vjenčanju po­nov­no doz­na­je­mo što je sve nje­gov brat spre­man uči­ni­ti za nje­ga, a po­s­ljed­nja, sed­ma se­zo­na za­vr­ši­la je dir­lji­vom sce­nom u ko­joj Del dr­ži ma­le­nog Da­mi­ena, tek pris­ti­glog na svi­jet, i obe­ća­va mu ka­ko će “idu­će go­di­ne u ovo do­ba bi­ti mi­lijuna­ši”.

To im je i poš­lo za ru­kom u do­dat­ne tri epi­zo­de iz 1996., ka­da Raqu­elin otac, struč­njak za an­tik­vi­te­te, pri­mi­je­ti da u svo­joj ga­ra­ži već pet­na­es­tak go­di­na ima­ju šest mi­li­ju­na fun­ti “te­žak” sat. “Ti­me on our Han­ds”, fi­na­le te tri­lo­gi­je, pra­ti­lo je ne­vje­ro­jat­nih 24,3 mi­li­ju­na gle­da­te­lja sa­mo u Bri­ta­ni­ji ko­ji su po­s­ljed­nji put mo­gli vi­dje­ti Bus­te­ra Mer­ryfi­el­da na ma­lim ekra­ni­ma - tri go­di­ne pos­li­je, pre­mi­nuo je od po­s­lje­di­ca tu­mo­ra na moz­gu. U no­vom ti­suć­lje­ću opros­ti­li smo se od još ne­ko­li­ci­ne glu­ma­ca iz “Muć­ki” - vlas­nik “Nag’s He­ada” Mi­ke (Ken­neth Mac­Do­nald) 2001. je pri­li­kom od­mo­ra na Ha­va­ji­ma do­ži­vio fa­tal­ni sr­ča­ni udar, a kar­ci­nom nam je po­čet­kom proš­le go­di­ne za­uvi­jek uzeo i Ro­ge­ra Lloyda Pac­ka od­nos­no Br­zog. Sa­ma se­ri­ja za­vr­ši­la je 2003. pos­li­je još jed­ne tu­re spe­ci­ja­la, u ko­ji­ma smo doz­na­li ka­ko su os­ta­li bez či­ta­vog bo­gat­stva, ali ih, u tre­nut­ku ka­da im pri­je­ti da os­ta­nu bez sta­na i za­vr­še na uli­ci, spa­ša­va no­vac ko­ji im je os­ta­vio Al­bert. Ia­ko bit­no in­fe­ri­or­ni­ja sta­rim epi­zo­da­ma, i “Sle­epless in Pec­k­ham” vri­je­di upam­ti­ti, po­naj­pri­je zbog ro­đe­nja ma­le­ne Jo­an, kće­ri Rod­neyja i Ca­ssan­dre.

Bra­ća Trot­ter nas­ta­vi­la su ži­vje­ti i na­kon ga­še­nja se­ri­je, ka­ko u obli­ku sla­baš­nih spin- of­fo­va po­put “The Gre­en Gre­en Grass” u ko­jem Boycie i Mar­le­ne po­bjeg­nu na se­lo, i “Rock & Chips”, prequ­elu s Nic­ho­la­som Lyn­d­hur­stom u ulo­zi Rod­neyje­va oca Fred­di­eja Žap­ca.

Pet da­na pri­je pri­ka­zi­va­nja po­s­ljed­nje epi­zo­de, Sul­li­van je u 65. go­di­ni umro od po­s­lje­di­ca upa­le plu­ća. Ne­što kas­ni­je, čo­vjek ko­ji je ži­vot uči­nio za­bav­ni­jim to­li­kim ge­ne­ra­ci­ja­ma do­bio je i spo­men-plo­ču u ju­go­is­toč­nom Lon­do­nu, na zi­du Ted­din­g­ton stu­di­ja, gdje je dio sce­na i snim­ljen.

Nji­hov Pec­k­ham u me­đu­vre­me­nu se iz opas­nog, si­ro­tinj­skog pred­gra­đa pre­tvo­rio u vr­lo “tren­dy” i si­gur­nu če­t­vrt, a sa­me “Muć­ke” do­ži­vje­le su či­tav niz ino­zem­nih re­ma­ke­ova, me­đu os­ta­lim por­tu­gal­ski i ni­zo­zem­ski. Za raz­li­ku od Lyn­d­hur­sta, ko­ji se ni­kad ni­je ni pri­bli­žio us­pje­hu svo­je naj­z­na­čaj­ni­je ulo­ge, Da­vid Ja­son je pos­tao je­dan od naj­cje­nje­ni­jih europ­skih glu­ma­ca, za­hva­lju­ju­ći ulo­ga­ma u tje­skob­nom kri­mi­ću “Fros­tov pris­tup” i obi­telj­skom sit­co­mu “Dra­žes­ni pu­polj­ci svi­banj­ski”. Pri­je 10 go­di­na kra­lji­ca Eli­za­be­ta pro­gla­si­la ga je vi­te­zom, što je pro­ko­men­ti­rao ri­je­či­ma: “Del Boyu bi se ovo ja­ko svi­dje­lo.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.