Rock u Flo­ren­ci­noj ma­ši­ni

Art-pop di­va Flo­ren­ce Wel­ch vra­ća se na sce­nu Flo­ren­ce and the Mac­hi­ne How Big How Blu­eHow Be­auti­ful

Rolling Stone (Croatia) - - RECENZIJE -

Re­pu­blic

Ilus­tra­ci­ja RORY KURTZ Set ko­ji su Flo­ren­ce and the Mac­hi­ne od­svi­ra­li 2012. u emi­si­ji MTV Un­plug­ged bio je za­pa­nju­ju­će do­bar. Flo­ren­cin ve­li­čans­tven i ćud­ljiv glas kao u dje­voj­či­ce iz zbo­ra bio je ogo­ljen, bez gro­mo­glas­ne je­ke i po­dr­ške sin­te­saj­ze­ra, dok je pje­va­la hi­to­ve i obra­de (uklju­ču­ju­ći “Try a Little Ten­der­nes” Oti­sa Red­din­ga), uz pot­po­ru dr­ve­nih ins­tru­me­na­ta i svje­tlost svi­je­ća. Či­ni se da je emi­si­ja os­ta­vi­la trag na no­vi al­bum: Wel­ch se na­po­kon oz­bilj­no nas­la­nja na kla­sič­ni rock i so­ul s ko­ji­ma je nje­zin vo­kal odu­vi­jek ko­ke­ti­rao, po­put Ofe­li­je u mi­ni­suk­nji s Mon­dri­ano­vim uzor­kom.

I taj­ming je do­bar. Wel­ch se po­ja­vi­la u sje­ni Amy Wi­ne­ho­use, a na­kon nje­zi­na de­bi­ja iz 2009. sli­je­dio je me­ga-us­pjeh Ade­le – dvi­je srod­ne bri­tan­ske so­ul di­ve sa spe­ci­fič­nim re­tro zvu­kom. Wel­ch je naš­la svoj zvuk ko­ji je kon­cep­tu­al­no bio ne­što hra­bri­ji: film­ski art rock ko­ji se po­ma­lo os­la­njao na Ka­te Bush, a opet, na­do­pu­nja­vao su­rad­nja­ma s dan­ce pro­du­cen­ti­ma kao što su Ja­mie xx i Cal­vin Har­ris. Nje­zin glav­ni su­rad­nik na ovom al­bu­mu je Mar­kus Dravs (Björk, Ar­ca­de Fi­re, Col­d­play), šti­će­nik Bri­ana Ena ko­ji rock iz­vo­đa­či­ma po­ma-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.