PRA­VI MAJSTOR

Upra­vo ste či­ta­li pri­ču o S1. Sa­da je vri­je­me da upoznate nje­go­vog oca...

Top Gear - - SADRŽAJ - NA­PI­SAO: DAN READ / FO­TO­GRA­FI­JE: RI­PLEY & RI­PLEY

To je ono ka­ko je re­li ne­kad iz­gle­dao. Do­no­si­mo pri­ču o Au­di­ju S1 Gru­pe B

Une­kom je trenu kra­jem ‘70-ih Au­di­jev in­že­njer Ro­land Gum­pert pro­vo­zao te­ren­sko vo­zi­lo na­či­nje­no za nje­mač­ku voj­sku. Dok je vo­zio to vo­zi­lo Gum­per­tu (da­nas pro­izvo­di vlas­ti­ta, ne­vje­ro­jat­no ruž­na vo­zi­la) je si­nu­la za­mi­sao za­što i ces­tov­ni Audi­ji ne bi ima­li pri­anja­nje voj­nih te­re­na­ca s po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča? Tad je to bi­la pri­lič­no ra­di­kal­na za­mi­sao, no svi­dje­la se nje­go­vim še­fo­vi­ma i ne­du­go za­tim ro­đen je po­gon qu­at­tro. Sve što im je tad tre­ba­lo je po­ka­za­ti pu­bli­ci da taj po­gon funk­ci­oni­ra...

Neg­dje u is­to do­ba do­ne­se­ni su no­vi pro­pi­si Gru­pe B za Svjet­sko pr­vens­tvo u re­li­ju ko­je je pro­izvo­đa­či­ma omo­gu­ći­lo mak­si­mal­nu kre­ativ­nost sve dok se nji­ho­ve kre­aci­je te­me­lje na ces­tov­nom auto­mo­bi­lu na­či­nje­nom u vi­še od 200 pri­mje­ra­ka. Au­di je već tes­ti­rao qu­at­tro u re­li utr­ka­ma pa je do po­ja­ve Gru­pe B već imao po­za­maš­no is­kus­tvo. U teh­no­lo­škoj utr­ci ko­ja je us­li­je­di­la, Au­di je sa­tro svu kon­ku­ren­ci­ju sa svo­jim po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča i go­le­mim tur­bo­pu­nja­či­ma. Au­di je osvo­jio nas­lov kons­truk­to­ra 1982. te vo­zač­ke nas­lo­ve pr­va­ka u slje­de­će dvi­je se­zo­ne. Na­kon to­ga Svjet­sko pr­vens­tvo u re­li­ju vi­še ni­kad ni­je osvo­jio model s po­go­nom na straž­nje ko­ta­če. Pro­pi­si Gru­pe B iz­nje­dri­li su ne­ke zas­tra­šu­ju­će stro­je­ve, od Me­tra 6R4 do Lan­cie Del­te S4 i na svi­je­tu ni­je pos­to­ja­la ces­ta ko­ju ti stro­je­vi ne bi mo­gli svla­da­ti. Od vel­ških šu­ma do rav­ni­ca Ke­ni­je, ti su stro­je­vi vla­da­li B-ces­ta­ma na Zem­lji. Tad je re­li bio ne­dvoj­be­no po­pu­lar­ni­ji od F1, a vo­za­či su bi­li su­per­zvi­jez­de. Odjed­nom je svi­jet znao iz­go­vo­ri­ti i naj­slo­že­ni­ja pre­zi­me, a tri od tih pre­zi­me­na vo­zi­li su za mom­čad Au­di: Han­nu Mik­ko­la, Stig Blomqvist i Wal­ter Rö­hrl. Auto­mo­bil ko­ji ima­mo ov­dje je Rö­hr­lov stvar­ni S1 E2 iz 1985., evo­lu­ci­ja iz­vor­nog qu­at­tra kra­ćeg me­đu­oso­vin­skog raz­ma­ka i snaž­ni­jeg mo­to­ra. No do tre­nut­ka kad se taj model po­ja­vio, kon­ku­ren­ci­ja je po­če­la hva­ta­ti ko­rak. Pe­uge­ot vo­đen Je­anom Tod­tom je u svoj model 205 T16 ugra­dio mo­tor u sre­di­nu i osvo­jio nas­lov pr­va­ka 1985. Te je is­te se­zo­ne S1 po­bi­je­dio u sa­mo jed­noj utr­ci. I prem­da taj model ni­je bio naj­us­pješ­ni­ji s po­go­nom qu­at­tro, bio je naj­ne­obuz­da­ni­ji te, mo­žda, naj­lu­đi od svih auto­mo­bi­la Gru­pe B. Pr­vo, nje­gov je 5-ci­lin­dar­ski mo­tor ra­zvi­jao oko 500 KS, uglav­nom za­hva­lju­ju­ći tur­bo­pu­nja­ču ve­li­či­ne kan­te. No­vi sus­tav pro­tiv tur­bo­ru­pe zna­či da je

mo­gao ju­ri­ti svim pod­lo­ga­ma uz psi­ho­ti­čan zve­ket. Imao je Kev­la­ro­ve plo­če od ug­lji­ko­vih vla­ka­na ka­ko bi se smanjila ma­sa, a bla­to­bra­ni su bi­li is­pu­nje­ni s ne­čim na­lik plas­tič­nim ka­na­li­ca­ma te go­le­ma kri­la ko­ja su pre­us­mje­ra­va­la zra­ka oko auto­mo­bi­la.

Bio je to bru­ta­lan, ru­žan i po­sve mah­nit stroj ko­ji se fan­tas­tič­no gla­sao cvi­le­žom za­hva­lju­ju­ći si­gur­nos­nom ven­ti­lu tur­bo­pu­nja­ča. Ako ste ikad vo­zi­li auto­mo­bil Gru­pe B, tad zna­te da je vož­nja to­tal­no neo­buz­da­na, zas­tra­šu­ju­ća i ne­ugod­na po­se­bi­ce ako uz ces­tu sto­je go­mi­le lju­di ko­ji su se raz­ma­ki­va­li po­put ja­ta ri­ba pri­je pro­la­ska auto­mo­bi­la. Ne­ki su os­ta­li ta­ko bli­zu pa bi ih vo­za­či okrz­nu­li s kri­li­ma i os­vrt­nim zr­ca­li­ma. U San­re­mu 1985. je­dan se lik to­li­ko pri­bli­žio da ga je Rö­hrl u svom S1 uda­rio i slo­mio no­gu. Umjes­to da poč­ne pa­ni­ča­ri­ti, lju­bi­telj je bio odu­šev­ljen što ga je nje­gov ju­nak oz­li­je­dio, a Rö­hrl je na­po­s­ljet­ku i po­bi­je­dio u toj utr­ci. Na­ža­lost, S1 E2 je bio po­s­ljed­nji Au­di­jev auto­mo­bil sku­pi­ne B jer je ci­je­la ta kla­sa uki­nu­ta 1986. zbog pre­vi­še kob­nih ne­sre­ća. No una­toč krat­kom vi­je­ku tra­ja­nja, taj se model opla­ku­je još od ta­da. Vje­ro­jat­no jer je umro ta­ko mlad, a mo­žda jer

“OD VEL­ŠKIH ŠU­MA DO KENIJSKIH RAV­NI­CA, NI­JE BI­LO CES­TE KO­JU NE BI SV­LA­DAO”

“GRU­PE B VEĆ ODAV­NO NE­MA, ALI NJE­ZIN DUH ŽI­VI U PE­UGE­OTU 208 T16 I RELIKROSU”

ni­kad pri­je ni­smo vi­dje­li ni­šta na­lik nje­mu. Jed­na je stvar si­gur­na, a to je da re­li utr­ke ni­kad vi­še ni­su bi­le is­te. Na­kon za­bra­ne, auto­mo­bi­li Gru­pe B su nes­ta­li, prem­da su se po­vre­me­no tu i ta­mo (na Pi­kes Pe­aku u Ko­lo­ra­du ili iz­lož­ba­ma di­ljem svi­je­ta) uka­za­li ne­ki mo­de­li. Dru­gi su svoj ži­vot nas­ta­vi­li na na­tje­ca­nji­ma re­li­kro­sa.

I to je razlog da smo tu gdje je­smo. Mo­žda Gru­pa B već odav­no ne postoji, no nje­zin duh i da­lje ži­vi. Uzmite, pri­mje­ri­ce, Pe­uge­ot 208 T16 (tre­nu­tač­no naj­bli­že što postoji su­vre­me­nom auto­mo­bi­lu Gru­pe B). Na­či­njen za proš­lo­go­diš­nji us­pon uz Pi­kes Pe­ak gdje je sru­šio re­kord di­oni­ce sa Sébas­ti­anom Lo­ebom za uprav­lja­čem, ovaj će se model usko­ro na­tje­ca­ti na Svjet­skom pr­vens­tvu u relikrosu ko­ji je FIA-i po­nov­no uve­la i odo­bri­la. U te­ori­ji to zna­či da će se auto­mo­bil sa 875 KS i ma­se od 875 kg na­tje­ca­ti na na­tje­ca­nju li­še­nom pro­pi­sa. Da, ri­ječ je o Gru­pi B za 21. sto­lje­će. Upi­taj­te sa­mo tre­nu­tač­nog re­li vo­za­ča Kri­sa Me­ekea ko­ji je za nas odvo­zio T16 proš­le go­di­ne. “Mo­gli bis­te re­ći da je ri­ječ o vr­hun­skom auto­mo­bi­lu Gru­pe B”, iz­ja­vio je. “Ima­ti Sve­ti gral omje­ra sna­ge i ma­se od 1:1 u auto­mo­bi­lu ovih spe­ci­fi­ka­ci­ja do­is­ta je ne­što po­seb­no. Ras­pa­me­tit će vas. U ne­kim za­vo­ji­ma ni­sam mo­gao uop­će di­sa­ti zbog dje­lo­va­nja g-si­la...”.

Je li vam to do­volj­no da se uvje­ri­te da je ri­ječ o auto­mo­bi­lu Gru­pe B? Za­mis­li­te si go­mi­lu tak­vih auto­mo­bi­la ka­ko se utr­ku­ju je­dan pro­tiv dru­gog, a ne pro­tiv što­pe­ri­ce. To nas oče­ku­je ako se­zo­na re­li­kro­sa uz­me za­mah. Mo­že li to pr­vens­tvo pos­ta­ti no­va Gru­pa B? Jed­no je si­gur­no – priv­la­či vr­lo poz­na­te vo­za­če po­put Jacqu­esa Vil­le­ne­uvea, Ke­na Bloc­ka, Da­vi­da Co­ul­t­har­da i Tan­ne­ra Fo­us­ta (naš su­rad­nik iz SAD-a) i svi će se oni na­tje­ca­ti u ne­kom di­je­lu se­zo­ne. I prem­da mi ni­smo ve­li­ki što­va­te­lji pra­vi­la (to nam ni­je u du­hu Gru­pe B), ipak bi­smo pred­lo­ži­li jed­no. Ka­ko bi se uop­će mo­gli pri­ja­vi­ti za utr­ku, svaki auto­mo­bil mo­ra bi­ti po­sve ho­mo­lo­gi­ran za ces­tov­nu upo­ra­bu. Ako je to pra­vi­lo vri­je­di­lo ne­koć za qu­at­tro, on­da tre­ba vri­je­di­ti i da­nas.

WAL­TER RÖ­HRL JE 1985. VO­ZIO S1. BJEŽITE LJU­DI!

PRE­KO 500 KONJ­SKIH SNA­GA. SNA­ŽAN TUR­BO. JE­SMO LI VAS ZA­IN­TE­RE­SI­RA­LI?

AU­DI S1 E2 GRU­PA B Mo­tor: 2110cm3, 5-ci­lin­dre­ni tur­bo, 507 KS i 590 Nm, Per­for­man­se: 0-100 km/h za 3,1s Pri­je­nos sna­ge: 6-stu­panj­ski sek­ven­ci­jal­ni mje­njač, po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča Ma­sa: 1090kg

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.