TAKI INOUE

NAJ­VE­ĆI GU­BIT­NIK U PO­VI­JES­TI F1, ALI JE­DAN OD NAJ­ZA­NIM­LJI­VI­JIH TWITERAŠA. TG PRI­DRU­ŽIO SE TAKIJU INOUEU NA PI­VU U MO­NA­KU

Top Gear - - SADRŽAJ - NA­PI­SAO: SAM PHI­LIP / FO­TO­GRA­FI­JE: SHAMIL TANNA

Po­sje­ti­li smo naj­goreg vo­za­ča For­mu­le 1 i jed­nog od naj­poz­na­ti­jih twe­ete­ra­ša u mon­de­nom Mo­na­cu

Ka­ci­ga mi je bi­la to­tal­no zgnje­če­na. Za­tim sam po­sje­tio li­ječ­ni­ka ko­ji me pod­vrg­nuo stan­dard­nom pre­gle­du – pr­vo su mi po­gle­da­li spo­lo­vi­lo i do­di­ri­va­li mu­da”. Du­gi gut­ljaj pi­va. “Is­ti­na je! To sam na­učio u Bri­ta­ni­ji. Ako se mu­da mi­ču, mo­zak je u re­du. Na­kon ve­li­kih su­da­ra, pr­vo sve ski­nu s vas, a za­tim po­gle­da­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.