POR­S­C­HE MA­CAN

U Por­s­c­heu tvr­de da je Ma­can is­to­vre­me­no SUV i sport­ski auto­mo­bil. Dva za ci­je­nu jed­nog ili naj­go­re iz oba svi­je­ta?

Top Gear - - SADRŽAJ - NA­PI­SAO: SAM PHI­LIP /

Sport­sko i SUV vo­zi­lo u jed­nom? Zbu­nje­ni ste, i mi smo bi­li pa smo br­zo iš­li pro­vje­ri­ti

Sje­ća­te li se rek­la­me za Tra­ubi­so­du ko­ja se ne­dav­no po­nov­no po­če­la vr­tje­ti na TV-u? Ako se već ne sje­ća­te rek­la­me, vje­ro­jat­no se sje­ća­te slo­ga­na “Ni­je vi­no, ni­je vo­da to je tra­ubi­so­da”. E pa vi­di­te, baš ta rek­la­ma naj­bo­lje ocr­ta­va Por­s­c­he Ma­can, pe­te­ro­sjed­nog ri­va­la X3, ko­ji je, pre­ma Por­s­c­heu, “pr­vi kom­pak­t­ni SUV ko­ji je ujed­no i sport­ski auto­mo­bil”. Od­nos­no, ni­je ni SUV ni sport­ski auto­mo­bil ne­go je, po­ma­lo zbu­nju­ju­će Sport­sko vi­še­na­mjen­sko vo­zi­lo sport­ski auto­mo­bil. Ukrat­ko, pro­tu­rje­čje jer bi to zna­či­lo da se na ne­asfal­ti­ra­nim ces­ta­ma po­na­ša po­put Cayma­na a na blat­nim po­put Fre­elan­de­ra. Ako nam je po­vi­jest ne­što po­t­vr­di­la, to je da po­ku­ša­ji da ukom­po­ni­ra­te dvi­je stva­ri u jed­nu uvi­jek nes­lav­no za­vr­še.

Por­s­c­he se ni­je mo­rao pre­vi­še tru­di­ti ogla­ša­va­ti no­vi model jer bi­lo je go­to­vo ne­mo­gu­će ne ču­ti ka­ko net­ko pri­ča o Por­s­c­he­ovim naj­a­va­ma da će na­pra­vi­ti ma­njeg bra­ta Cayen­na. Pri­je ne­go su i skle­pa­li Ma­can i tes­ti­ra­li mo­tor, knji­ge na­rudž­bi tvrt­ke iz Stut­t­gar­ta bi­le su is­pu­nje­ne. Zbog to­ga, ako ga na­ru­či­te da­nas, is­po­ru­ku mo­že­te oče­ki­va­ti tek u 2015. Ali ono što naj­vi­še oča­ra­va je či­nje­ni­ca da bi se Ma­can ras­pro­dao čak i da ga je Por­s­c­he skle­pao od trak­tor­skih di­je­lo­va.

Na­sre­ću, Por­s­c­he ta­ko ne pos­lu­je ne­go si pos­ta­vi vi­so­ke ci­lje­ve ko­je u ve­ći­ni slu­ča­je­va is­pu­ni. Je li Ma­can vi­no ili je vo­da? Ne­ki kri­ža­nac? Ka­ko bi vam do­ni­je­li odgovor na ta pi­ta­nja za­tra­ži­li smo naj­s­naž­ni­ji model (Ma­can Tur­bo), upu­ti­li se pre­ma ma­njem pla­nin­skom lan­cu u is­toč­noj

Nje­mač­koj i pri­pre­mi­li br­do nov­ca za pu­nje­nje sprem­ni­ka go­ri­va. No pri­je ne­go obja­vi­mo re­zul­ta­te na­še vož­nje pla­nin­skim ces­ta­ma, po­za­ba­vi­mo se pr­vo slič­noš­ću Ma­ca­na i Q5. Por­s­c­he priz­na­je da Ma­can di­je­li is­to po­dvo­zje s Audi­jem Q5, no tu pres­ta­ju sve slič­nos­ti. Što­vi­še, uz­me­mo li u ob­zir VW- ov stav da svi pro­izvo­đa­či u nji­ho­vom vlas­niš­tvu trebaju di­je­li­ti ve­ći­nu di­je­lo­va, on­da nam je da­le­ko naj­za­nim­lji­vi­je to što Ma­can ima ta­ko ma­lo to­ga za­jed­nič­kog s Audi­jem. Por­s­c­he na­vo­di da su dvi­je tre­ći­ne Ma­ca­na iz­vor­ne, od­nos­no za­dr­žan je sa­mo alu­mi­nij­ski ok­vir Q5. Unu­traš­njost je kla­sič­na Por­s­c­he­ova (mnoš­tvo gum­bi­ju, pre­tr­pa­na ins­tru­ment­na plo­ča s na­ku­pi­na­ma kon­tro­la, uprav­ljač pre­uzet iz 918 Spyde­ra), kao i ka­ro­se­ri­ja, ovjes, pri­je­nos i, ve­ćim di­je­lom, mo­to­ri.

Mo­to­ri ve­li­kog obuj­ma. Ako ste se po­na­da­li da bi Ma­can mo­gao bi­ti pr­vi Por­s­c­he s ko­jim bis­te mo­gli oti­ći do pr­ve tr­go­vi­ne i na­zad, mo­ra­mo vas ra­zo­ča­ra­ti jer u po­nu­di ne­će bi­ti če­tve­ro­ci­lin­dar­skih ni­ti hi­brid­nih mo­to­ra (naj­av­lje­ni su za kas­ni­je) ne­go sa­mo šes­te­ro­ci­lin­dar­ski, dva ben­zin­ska i je­dan di­zel­ski. Po­to­nji Diesel S de­ri­vat je Au­di­je­va tro­li­tre­nog V6 s tur­bo­pu­nja­čem ko­ji ra­zvi­ja 245 KS i 580 Nm uz pro­sječ­nu po­troš­nju od oko 6,4 l/100 km i emi­si­ju CO2 od 169 g/ km. To sve će vas ko­šta­ti oko 545.000 ku­na, što je oko 100.000 ku­na ma­nje od ci­je­ne os­nov­nog ben­zin­skog mo­de­la Ma­can S s Por­s­c­he­ovim tro­li­tre­nim V6 s dva tur­bo­pu­nja­ča ko­ji ra­zvi­ja 340 KS. Ben­zin­ski model S od 0-100 km/ h ubr­za­va za 5,4 s, od­nos­no de­vet de­se­tin­ki se­kun­de br­že od di­zel­skog.

No onaj ko­ji do­is­ta že­li­te je Ma­can Tur­bo s 3,6-li­tre­nim V6 s dva tur­bo­pu­nja­ča i 400 KS. 0–100 km/ h? 4,8 se­kun­di. Naj­ve­ća br­zi­na? 266 km/ h. Pre­ma Por­s­c­heu te ga per­for­man­se či­ne naj­br­žim ma­lim SUV- om na svi­je­tu.

A ta se sna­ga do­is­ta i osje­ti. Mo­žda Ma­can Tur­bo i ni­je priv­la­čan kao 911 Tur­bo s ko­jim di­je­li znač­ku, no pre­ma stan­dar­di­ma SUV- ova, Ma­can je pra­vi pro­jek­til. V6 s tur­bo­pu­nja­čem je bru­ta­lan i spa­ja snaž­no ubr­za­nje na ni­žim okre­ta­ji­ma kad se uklju­ču­ju tur­bo­pu­nja­či s po­za­maš­nim po­ti­ska na­kon 6000 o/min zbog ko­jeg će­te vr­lo vje­ro­jat­no os­ta­ti bez vo­zač­ke. Ka­da na praz­nom di­je­lu auto­ces­te bez ogra­ni­če­nja br­zi­ne pri­tis­ne­te des­no sto­pa­lo do kra­ja, Ma­can čak i na­kon 255 km/ h snaž­no ubr­za­va.

Ukrat­ko, Ma­can je vr­lo ži­va­han, no sli­je­di naj­bo­lji dio – u vož­nji ni­je kao da vo­zi­te pre­kr­ca­nu ku­ti­ju s ala­tom, po­se­bi­ce ako iz­a­be­re­te po­de­si­vi zrač­ni ovjes (oko 2000 eura) što to­plo pre­po­ru­ča­mo. Prem­da vam za ve­ći­nu br­zih nje­mač­kih auto­mo­bi­la tre­ba i do­dat­ni jas­tuk za le­đa kao mje­ra pred­strož­nos­ti ako na­le­ti­te na ne­rav­nu ces­tu, Ma­can sa zrač­nim ovje­som sa­vr­še­ni je pri­mjer urav­no­te­že­ne sta­bil­nos­ti i gip­kos­ti. U za­vo­ji­ma se go­to­vo ni­ti ne na­gi­nje, a Por­s­c­he ne­rav­ni­ne i loš asfalt uni­šta­va kao be­ba zveč­ku. Što­vi­še, taj spoj si­ro­ve sna­ge, go­le­mog pri­anja­nja i gip­kog ovje­sa zna­či da će Ma­can Tur­bo po­mr­si­ti ra­ču­ne svim superautomobilima na bri­tan­skim ces­ta­ma.

Ali... Naj­ve­ći Ma­ca­nov ne­dos­ta­tak je go­le­ma ma­sa. Pri­mje­ri­ce, ule­ti­te li u br­zi, uski niz­brd­ni za­voj i snaž­no pri­tis­ne­te koč­ni­ce, ma­la je vje­ro­jat­nost da će­te se us­pje­ti neo­krz­nu­to iz­vu­ći zbog nje­go­ve ma­se (Por­s­c­he na­vo­di ma­su od ot­pri­li­ke dvi­je to­ne). Ba­rem su koč­ni­ce, (360-mm di­sko­vi s alu­mi­nij­skim mo­no­blok če­ljus­ti­ma) i vi­še ne­go prik­lad­ne za za­us­tav­lja­nje.

Kao i stan­dard­ni mje­njač s dvos­tru­kom spoj­kom. Por­s­c­he je imao ne­ke po­čet­ne po­te­ško­će s mje­nja­čem s dvos­tru­kom spoj­kom (toč­ni­je s ru­či­ca­ma na uprav­lja­ču), no Ma­ca­nov sed­me­ros­tu­panj­ski mje­njač s dvos­tru­kom spoj­kom i ru­či­ca­ma na uprav­lja­ču vje­ro­jat­no je je­dan od naj­bo­ljih te vr­ste na tr­ži­štu. Pro­mje­ne su stre­lo­vi­te i oš­tre, ru­či­ce iza uprav­lja­ča

“A što je naj­za­nim­lji­vi­je, Ma­can ima vr­lo ma­lo slič­nos­ti s Audi­jem Q5”

(li­je­va za ni­ži stu­panj, des­na za vi­ši ka­ko i tre­ba bi­ti) sa­vr­še­no uklju­ču­ju­će i op­te­re­će­ne. Ruč­ni mje­njač ni­je uop­će u po­nu­di, a čak i da jest, vje­ro­jat­no vam se s nji­me ne bi da­lo gnja­vi­ti.

A kad već pri­ča­mo o dojm­lji­vim teh­no­lo­škim pos­tig­nu­ći­ma, pred­la­že­mo da pro­mak­ne­te in­že­nje­ra ko­ji je osmis­lio Ma­ca­nov po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča. Po­s­ljed­njih go­di­na svi su pro­izvo­đa­či bi­li sklo­ni ugrad­nji po­go­na na sva če­ti­ri ko­ta­ča ko­ji su pri­rod­no bi­li po­go­ni na pred­nje ko­ta­če te su sna­gu pre­no­si­li na straž­nje sa­mo u kraj­njim slu­ča­je­vi­ma.

Kod Ma­ca­na je ona­ko ka­ko tre­ba bi­ti. Mje­njač s dvos­tru­kom spoj­kom pre­no­si sna­gu na straž­nji oso­vi­nu, a dru­go kar­dan­sko vra­ti­lo vra­ća okret­ni mo­ment na pred­nje ko­ta­če kad je to nuž­no. Sve to zna­či da u nor­mal­nim uvje­ti­ma vož­nje Ma­can ve­ći­nu okret­nog mo­men­ta pre­no­si na straž­nje ko­ta­če, no is­to ta­ko mo­že sav okret­ni mo­ment pre­ni­je­ti na bi­lo ko­ju oso­vi­nu. Ta­ko­đer se mo­že­te od­lu­či­ti i za Por­s­c­he­ov sus­tav ras­po­dje­le okret­nog mo­men­ta ko­ji di­je­li okret­ni mo­ment na straž­nje ko­ta­če pu­tem elek­tro­nič­ki nad­zi­ra­nog di­fe­ren­ci­ja­la.

Sva ta teh­no­lo­gi­ja ve­za­na uz spoj­ku i di­fe­ren­ci­jal u stvar­nos­ti vam zna­či ovo – jed­nos­tav­no fan­tas­tič­nu trak­ci­ju na svim pod­lo­ga­ma i uvje­ti­ma. Mis­lim da je­di­no još Ni­ssan GT-R kra­si ta­ko iz­vr­s­no pri­anja­nje. Us­to, ta urav­no­te­že­nost

okret­nog mo­men­ta iz­me­đu pred­njeg i straž­njeg kra­ja zna­či da Ma­can ni­je sklon po­du­prav­lja­nju ne­go da ve­ći­nu sna­ge pre­no­si na straž­nju oso­vi­nu što vam omo­gu­ću­je da a) ne po­pu­šta­te gas čak i u naj­u­žim za­vo­ji­ma ili b) du­lje drif­ta­te na na­pu­šte­nom i sni­je­gom pre­kri­ve­nom par­ki­ra­li­štu.

Kad već pri­ča­mo o sni­je­gu, tes­ti­ra­li smo Ma­ca­na na le­du, bla­tu, pra­ši­ni i sve­mu os­ta­lom i sve je us­pješ­no pre­ži­vio (čak i kratko pu­to­va­nje kroz ri­je­ku du­bi­ne vo­de do ko­lje­na prem­da se je mo­tor gla­sao du­bo­kim za­vi­ja­njem na­kon če­ga je us­li­je­di­lo 30-mi­nut­no pi­šta­nje iz hlad­nja­ka). Za­klju­čak je da prem­da Ma­can ne­će do­pri­je­ti do mjes­ta do ko­jih De­fen­der ili Land Cru­iser mo­gu, nje­go­ve spo­sob­nos­ti za vož­nju ne­asfal­ti­ra­nim ces­ta­ma i vi­še su ne­go do­volj­ne da vas i va­šu obi­telj do­pre­mi na ne­ki ru­ral­ni fes­ti­val obrt­niš­tva i umjet­ni­na.

Je li Por­s­c­he us­pio u svom na­umu da na­či­ni SUV ko­ji je ujed­no i sport­ski auto­mo­bil? Na­iz­gled jest. Ma­can je vr­lo brz, iz­vrs iz­vr­s­nog pri­anja­nja i pre­kras­ne iz­ra­de. To je najbrži i naj­sp naj­s­port­ski­ji SUV u po­vi­jes­ti, vi­še me­ha­nič­ki i agil­ni­ji od Rang Ran­ge Ro­ve­ra Sport i Evoqu­ea, usre­do­to­če­ni­ji i svr­si­shod­ni­ji od br br­zih BMW- ovih i Au­di­je­vih mo­de­la s po­go­nom na pred­nje ko­tač ko­ta­če.

U Una­toč sve­mu, na­kon da­na jur­nja­ve pre­kras­nom i nepr ne­pro­met­nom pla­ni­nom Harz, je li po­greš­no što ni­smo po­sve oduš odu­šev­lje­ni Ma­ca­nom? Ni­je razlog to­me što je Ma­can

“Ma­can je im­pre­siv­no brz, a unu­traš­njost je na­prav­lje­na od fi­nih ma­te­ri­ja­la”

za­pa­nju­ju­će teh­no­lo­ško pos­tig­nu­će ne­go što ga je Por­s­c­he pro­dao uz ve­li­ko obe­ća­nje. Ma­can se pred­stav­lja kao Por­s­c­he­ov sport­ski auto­mo­bil pa smo, prem­da neo­prav­da­no, oče­ki­va­li 911 Tur­bo s do­dat­nim ho­dom ovje­sa. Že­lje­li smo op­te­re­će­ni, stre­lo­vi­ti uprav­ljač, spu­šte­ni vo­zač­ki po­lo­žaj, kle­pet i me­ha­nič­ko gla­sa­nje. Pre­ma stan­dar­di­ma SUV- a, Ma­can sve to ima – uprav­ljač je op­te­re­ćen i urav­no­te­žen, prem­da li­šen po­vrat­nih in­for­ma­ci­ja, vo­zač­ki po­lo­žaj je do­volj­no ni­sko, in­duk­cij­ska bu­ka do­volj­no glas­na, a is­puh za­do­vo­lja­va­ju­će gro­mo­gla­san.

Ako ste, po­put nas, ta­ko­đer oče­ki­va­li is­kus­tvo vož­nje sport­skog Por­s­c­hea u ma­lo ve­ćem pa­ki­ra­nju, on­da znaj­te da vam to Ma­can ne­će pru­ži­ti jer je ma­lo pre­do­bro za­okru­žen i ulju­dan da bu­de pot­pu­ni sport­ski auto­mo­bil. Ma­can je ne­što po­put struč­nja­ka u ruč­no ši­va­nom odi­je­lu, a ne anar­his­te. Mo­žda je taj nje­gov pro­fe­si­onal­ni stav odraz ne­po­volj­nog utje­ca­ja ma­tič­nog VW- a na ne­koć bun­tov­ni Por­s­c­he, no mno­go je iz­vjes­ni­je da je jed­nos­tav­no pri­kaz stvar­nos­ti te tvrt­ke iz Stut­t­gar­ta. Bez ob­zi­ra ko­li­ko mu se di­vi­li, glas­no, sport­sko vi­še­na­mjen­sko vo­zi­lo bi­lo bi 90 pos­to vre­me­na pre­do­sad­no i od­vra­ti­lo bi od kup­nje mno­go novih ku­pa­ca na ko­je Por­s­c­he ci­lja s ovim po­ne­što cje­nov­no pris­tu­pač­ni­jim pe­te­ro­sje­dom. Ma­can ni­ka­ko ni­je sve­na­mjen­sko vo­zi­lo, ali je vr­lo bli­zu to­ga. Ako ni­šta dru­go, mo­žda se Por­s­c­he od­lu­či na­či­ni­ti Ma­can GT3 RS...

TE­ŽI­NA? GO­TO­VO DVI­JE TO­NE. PER­FOR­MAN­SE? GO­TO­VO SPORT­SKE

JE LI TO SUV? ILI JE SPORT­SKI AUTO? OVAJ ČO­VJEK JE ZBU­NJEN?

SNI­JEG? NI­JE PRO­BLEM. DU­BO­KA VO­DA? JOŠ MA­NJE

FO­TO­GRA­FI­JE: JOHN WYCHERLEY

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.