AU­DI TT

Mo­žda iz­gle­da kao re­di­zajn, ali ovo je za­is­ta no­vi AU­DI TT u pu­nom­nom sja­ju

Top Gear - - SADRŽAJ -

No­vi TT ja­ko sli­či na pr­vu ge­ne­ra­ci­ju, sa­mo što je ja­ko za­ko­ra­čio u di­gi­tal­no do­ba

Kuc­nuo je čas i za no­vi Au­di TT, a po­seb­nu po­zor­nost obra­ti­te na pri­djev “no­vi”. Da, ri­ječ je o pot­pu­no no­vom TT-u, no opros­ti­li bih vam da na pr­vu po­mis­li­te da je ri­ječ sa­mo o es­tet­skim iz­mje­na­ma. Či­ni nam se da su di­zaj­ne­ri tre­ti­ra­li oblik sta­rog TT-a s bo­go­bo­jaz­noš­ću te su oči­to sma­tra­li da u svo­jim ru­ka­ma ima­ju no­vi 911 ili Mi­ni.

No na­pre­dak je vid­ljiv na dru­gim po­dru­čji­ma osim di­zaj­na. Ako se iz­vor­ni TT iz 1998. svo­dio na us­pos­tav­lja­nje pamt­lji­vog di­zaj­na, a dru­ga ge­ne­ra­ci­ja na po­bolj­ša­va­nje vo­zač­kog is­kus­tva, on­da se tre­ća svo­di is­klju­či­vo na di­gi­tal­no do­ba jer su di­na­mič­ka svojstva vož­nje i unu­traš­njost po­sve pod­lož­ni raz­nim kon­fi­gu­ra­ci­ja­ma.

Ta­ko su broj­ča­ni­ci po­sve vir­tu­al­ni i pri­ka­za­ni su iza uprav­lja­ča na zas­lo­nu raz­lu­či­vos­ti od 1440 pik­se­la. Na is­tom zas­lo­nu na­la­ze se na­vi­ga­cij­ske in­for­ma­ci­je pa ako klik­ne­te na ve­li­ku kar­tu, okre­to­mjer i br­zi­no­mjer se mi­ni­mi­zi­ra­ju u uglo­vi­ma. Ta­ko­đer, ka­bi­na je do­dat­no li­še­na ne­po­treb­nog ugrad­njom kli­ma-ure­đa­ja či­ji su gum­bi i zas­lo­ni ugra­đe­ni na­sred tri sre­diš­nja zrač­na otvo­ra.

Bu­du­ći da ne­ma kla­sič­ne sre­diš­nje kon­zo­le s kon­tro­la­ma za kli­ma-ure­đaj i audi­osus­tav, sre­diš­nja kon­zo­la iz­me­đu sje­da­la iz­gle­da pre­na­pu­če­nom. Na kon­zo­li iz­nad sre­diš­njeg tu­ne­la su gum­bi za uprav­lja­nje mul­ti­me­dij­skim sus­ta­vom ko­jim uprav­lja­te sa zvu­kom, mo­bi­te­lom, na­vi­ga­ci­jom te ve­zom s vanj­skim svi­je­tom i svim di­gi­tal­nim op­ci­ja­ma ko­je se mo­gu kon­fi­gu­ri­ra­ti.

Pri­mje­ri­ce, Au­di­jev sus­tav Dri­ve Se­lect vam omo­gu­ću­je da mi­je­nja­te omjer pri­je­no­sa okret­nog mo­men­ta na di­fe­ren­ci­jal či­me odre­đu­je­te da li će­te vo­zi­ti na po­gon na pred­nje ili straž­nje ko­ta­če. Pre­ba­ci­te li sus­tav u na­čin ra­da Dyna­mic, vi­še okret­nog mo­men­ta pre­no­si se na straž­nje ko­ta­če. Is­ti gumb ta­ko­đer utje­če i na mag­net­ske po­de­si­ve amor­ti­ze­re, re­ak­ci­je ga­sa te (na mo­de­lu TTS) bu­ku is­pu­ha, mje­njač i ra­zi­nu uklju­či­va­nja op­cij­skih elek­tro­nič­kih sus­ta­va za po­moć u vož­nji. Ta­ko­đer, u TTS-u mo­že­te iz­a­bra­ti iz­gled ins­tru­ment­ne plo­če na ko­joj je okre­to­mjer na sre­di­ni zas­lo­na i u pred­njem pla­nu.

S dru­ge stra­ne, vra­ti­te li Dri­ve Se­lect u po­čet­ni po­lo­žaj i tad vo­zi­te u na­či­nu ra­da Eco­nomy (taj je na­čin pos­tao stan­dar­dan u ve­ći­ni nje­mač­kih li­mu­zi­na).

“Kao i ina­če kod Audi­ja, ni­je bi­lo mjes­ta za jef­ti­ne de­ta­lje”

Taj na­čin is­klju­ču­je pri­je­nos mo­men­ta na straž­nje ko­ta­če te sma­nju­je rad kli­ma-ure­đa­ja i is­klju­ču­je mje­njač kad po­pus­ti­te gas ka­ko bi auto­mo­bil kli­zio ces­tom. Sve to po­ma­že ma­lo sma­nji­ti pro­sječ­nu po­troš­nju.

Ako tra­ži­te raz­met­lji­vi­ju teh­no­lo­gi­ju, tad je do­volj­no po­gle­da­ti TT iz­va­na. Spe­ci­fič­no za Au­di, ni ovaj pu­ta ni­su pro­pus­ti­li pri­li­ku da ugra­de vanj­sko os­vjet­lje­nje. Model s naj­ve­ćom ra­zi­nom opre­me ima Ma­trix LED pred­nja svje­tla ko­ja mo­gu naj­ja­če ra­di­ti uz is­klju­či­va­nje po­je­di­nih LED lam­pi­ca ka­ko ne bi zas­li­je­pi­li na­do­la­ze­ća vo­zi­la. Us­to, svje­tla skre­ću li­je­vo ili des­no ako im na­vi­ga­cij­ski sus­tav uka­že o na­do­la­ze­ćem za­vo­ju. Na­še nam is­kus­tvo s A8 ka­že da tak­va svje­tla fan­tas­tič­no funk­ci­oni­ra­ju.

Me­ha­nič­ki di­je­lo­vi uglav­nom su vam poz­na­ti – mo­to­ri s tur­bo­pu­nja­či­ma, po­gon na pred­nje ili straž­nje ko­ta­če, ruč­ni ili mje­njač s dvi­je spoj­ke, obič­ni amor­ti­ze­ri ili op­cij­ski po­de­si­vi mag­net­ski. Uprav­ljač sad ima elek­trič­ni ser­vo (što je Au­di­ju omo­gu­ći­lo ugrad­nju di­gi­tal­nih sus­ta­va po­mo­ći u vož­nji po­put odr­ža­va­nja vo­zi­la u tra­ku i auto­nom­no par­ki­ra­nje. Ovih da­na go­to­vo je ne­mo­gu­će opi­si­va­ti VW-ov auto­mo­bil sred­njeg raz­re­da bez spo­me­na plat­for­me MQB pa je ta­ko i TT oprem­ljen tom plat­for­mom, od­nos­no ima is­ti mo­tor­ni pros­tor i zo­nu deformacije kao i A3 te sli­čan ovjes i elek­trič­nu ar­hi­tek­tu­ru, no plat­for­ma MQB omo­gu­ću­je dras­tič­ne raz­li­ke u ka­ro­se­ri­ji. Okos­ni­cu ka­ro­se­ri­je TT-a či­ne če­li­ci vi­so­ke čvr­sto­će, dok su pra­go­vi i ok­vir kro­va od alu­mi­ni­ja. Sve to omo­gu­ći­lo je da ben­zin­ski TT s po­go­nom na pred­nje ko­ta­če bu­de 50 kg lak­ši ne­go pri­je, pa je te­žak 1230 kg.

Naj­bo­lji model se­ri­je je TTS po­go­njen s dvo­li­tre­nim mo­to­rom s pro­mje­nji­vim otva­ra­njem ven­ti­la ko­ji ra­zvi­ja 310 KS. Upa­ren s mje­nja­čem S-tro­nic s dvos­tru­kom spoj­kom te za­hva­lju­ju­ći sustavu kre­ta­nja s mjes­ta i bru­tal­nom pri­ja­nja­nju po­go­na qu­at­tro, ubr­za­nje od 0-100 km/h tra­je sa­mo 4,7 s. Ovo sva­ka­ko ni­je auto­mo­bil za fri­zer­ke i spon­zo­ru­še.

Sred­nji model TT ta­ko­đer ima dvo­li­tre­ni mo­tor ko­ji ra­zvi­ja 230 KS i pris­toj­nih 370 Nm okret­nog mo­men­ta te po­gon na pred­nje ko­ta­če. Di­zel­ski mo­tor

ra­zvi­ja 184 KS što mu je do­volj­no da od 0-100 km/h ubr­za za 7,2 s uz emi­si­ju CO2 od sa­mo 110 g/km. Sma­nji­va­nje ma­se uve­li­ke je utje­ca­lo na ove broj­ke.

Me­đu­tim, i da­lje je vr­lo na­lik pri­jaš­njim TT-ima. Lju­bi­te­lji pr­ve ge­ne­ra­ci­je bit će odu­šev­lje­ni kad shva­te da ka­ro­se­ri­ja ima po­lu­kruž­ne lu­ko­ve, na­ko­še­ne pra­go­ve ko­ji po­nos­no vi­re is­pod vra­ta i jed­nos­ta­van trup po­dvo­zja (prem­da ne ta­ko jed­nos­ta­van kao pri­je, ali i ne ta­ko nez­gra­pan). Ugle­da­te li da­nas na ces­ti pr­vi model TT-a i vje­ro­jat­no će­te po­mis­li­ti ka­ko je vr­lo sim­pa­ti­čan. Što­vi­še, ne bih se bu­ni­li da i no­vi model ima kruž­ni sti­li­zi­ra­ni alu­mi­nij­ski pok­lo­pac sprem­ni­ka go­ri­va. No jed­na se spe­ci­fič­nost TT-a iz­mi­je­ni­la na no­vom mo­de­lu, a to je da straž­nji boč­ni pro­zo­ri vi­še ni­su ši­ljas­tog obli­ka. Ci­je­li auto­mo­bil sad iz­gle­da spu­šte­ni­je i ši­re od pr­vog mo­de­la, uglav­nom za­hva­lju­ju­ći ši­roj re­šet­ki i na­gla­skom na vo­do­rav­ne li­ni­je na pred­njem i straž­njem kra­ju. Što­vi­še, go­to­vo je is­tih di­men­zi­ja kao i pr­vi model, a je­di­na za­mjet­ni­ja raz­li­ka je ve­ći me­đu­oso­vin­ski raz­mak te, spe­ci­fič­no za sve no­vi­je mo­de­le na plat­for­mi MQB, pred­nji je pre­vjes sma­njen što i ni­je ta­ko lo­še.

Ne bu­de li no­vi TT oš­tri­ji u vož­nji od pret­hod­ni­ka, bit će­mo vr­lo uz­ne­mi­re­ni. No, ako smo baš is­kre­ni, te­ško da TT mo­že kon­ku­ri­ra­ti Toyo­ti GT86/BRZ jer či­nje­ni­ca je da kup­ci TT-a že­le auto­mo­bil ko­ji oda­je osje­ćaj i na­li­ku­je na TT.

“No­vi TT iz­gle­da ni­že i ši­re ne­go od­la­ze­ća dru­ga ge­ne­ra­ci­ja”

Di­gi­tal­ni po­ka­zi­va­či se sma­nje ka­da se uklju­či na­vi­ga­ci­ja

NA­PI­SAO: PA­UL HORRELL TT S TT CO­UPE DO­LA­ZI I JE­DAN ‘VI­SO­KI’ Na­kon TT Co­upea sli­je­di Roadster, a tu je i po­vi­še­ni ‘Sho­oting Bra­ke’ pri­ka­zan kao Al­l­ro­ad kon­cept u si­ječ­nju u De­tro­itu

Ure­dan, jed­nos­ta­van, ele­gan­tan - to je ono što i oče­ku­je­mo od Audi­ja Puno de­ta­lja u pro­fi­lu no­vog TT-a pod­sje­ća na pr­vu ge­ne­ra­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.