AL­FA 4C SPI­DER

Top Gear - - SADRŽAJ -

TG ba­cio je oko na Spi­der u na­di da će bi­ti bo­lji ne­go co­upe ver­zi­ja

Ovo je 4C Spi­der, Al­fi­na ina­či­ca ma­log dvo­sje­da s me­ka­nim kro­vom. Opi­san kao “pro­to­tip”, pro­izvod­ni Spi­der na tr­ži­štu će se po­ja­vi­ti 2015. i ko­štat će oko 60.000 eura. Me­đu­tim, ako ste pro­či­ta­li naš čla­nak o pr­voj vož­nji ku­pea 4C od pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, tad će­te zna­ti da je ma­la Al­fa ima­la do­volj­no pros­to­ra za po­bolj­ša­nja jer is­kus­tvo vož­nje ni­je bi­lo na ra­zi­ni vanj­skog iz­gle­da. E sad, ka­bri­ole­ti su ri­jet­ko kad u vož­nji ta­ko do­bri kao i ku­pei, no na­da­mo se da bi uk­la­nja­nje kro­va mo­glo 4C pre­tvo­ri­ti u auto­mo­bil ka­kav je is­pr­va tre­bao bi­ti. Evo za­što...

1 MI­NI­MAL­NO VE­ĆA TE­ŽI­NA

S kro­vom od la­ke tka­ni­ne umjes­to prek­lop­nog me­tal­nog, Spi­der je sa­mo 60 kg lak­ši od mo­de­la s tvr­dim kro­vom što zna­či da sve­ukup­no te­ži ma­nje od to­ne. Ubr­za­nje od 0–100 km/h os­ta­lo je is­to (4,5 s) a naj­ve­ća je br­zi­na 250 km/h. Ne­lo­še.

2 VI­ŠE BU­KE = VI­ŠE UŽIT­KA

Uk­la­nja­nje kro­va zna­či da će­te mo­ći vi­še uži­va­ti u zu­ja­nju i cvi­lje­nju 4-ci­lin­dar­skog mo­to­ra s tur­bo­pu­nja­čem i 239 KS. Pro­to­tip Spi­der ta­ko­đer ima no­vi is­puh tvrt­ke Akra­po­vič što zna­či da je sad još glas­ni­ji. Ovaj model mo­ra ući u

se­rij­sku pro­izvod­nju.

3 DO­TJE­RA­NA SVJE­TLA

Iz­me­đu kon­cep­ta i stvar­nog mo­de­la, ku­pe 4C je imao groz­do­ve pred­njih svje­ta­la ko­ji su na­li­ko­va­li po­vr­ši­ni Mje­se­ca. Pro­to­tip ima mno­go ljep­ša, ugla­đe­ni­ja svje­tla okru­že­na ug­lji­ko­vim vlak­ni­ma. Ve­li­ko po­bolj­ša­nje.

4 U VOŽ­NJI MO­ŽE BI­TI SA­MO BO­LJI

Ve­ći­na na­ših kri­ti­ka gle­de uprav­lja­nja ku­pea 4C mo­gla bi se ri­je­ši­ti s ma­lo prč­ka­nja po pre­t­vr­dom ovje­su (ta bi tu­ni­ra­nja bi­la prik­lad­ni­ja za ka­bri­olet). Us­to, ne­moj­mo za­bo­ra­vi­ti da Al­fa zna što ra­di jer je 8C Spi­der bio puno ugla­đe­ni­ji u vož­nji od ku­pea.

5 JED­NA­KA KRU­TOST

Bu­du­ći da 4C ima ka­ro­se­ri­ju od ug­lji­ko­vih vla­ka­na, uk­la­nja­nje kro­va ne bi ni­ka­ko tre­ba­lo utje­ca­ti na struk­tu­ral­ni integritet auto­mo­bi­la. Do­kaz to­me je McLa­ren 12C Spi­der, još je­dan dvo­sjed ko­ji je puno bo­lji u ka­bri­olet iz­ved­bi...

Vi­di li mo­žda net­ko slič­nost sa straž­njim di­je­lom Re­na­ul­ta Win­ga?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.