NAJBRŽI NA SVI­JE­TU?

Proš­li mje­sec u Sve­mir­skom cen­tru Ken­nedy u Flo­ri­di, na slet­noj pis­ti Spa­ce shut­tlea, Hen­ne­sseyu Ve­no­mu GT s 1261 KS iz­mje­re­na je br­zi­na od 435,31 km/h. Zna­či li to da je on sa­da najbrži se­rij­ski auto­mo­bil na svi­je­tu?

Top Gear - - SADRŽAJ -

Ko­li­ko br­zo tre­ba ići? Hen­ne­ssey je sru­šio Bu­gat­ti­jev re­kord, ali u jed­nom smje­ru...

435,31 km/h je br­že od 431,16 km/h ko­li­ko je pos­ti­gao Veyron SS što zna­či da je Ve­nom najbrži pro­izvod­ni auto­mo­bil, zar ne?

Toč­no, no ne pre­ma knji­ga­ma re­kor­da. Na­ime, u Gu­in­ne­ssu na­vo­de da vož­nja mo­ra bi­ti odvo­že­na u oba smje­ra (uz i niz vje­tar) i tad se ra­ču­na pro­sječ­na br­zi­na obje vož­nje. Ve­nom V8 s dva tur­bo­pu­nja­ča odvo­zio je vož­nju sa­mo u jed­nom smje­ru na sle­ti­štu Ken­nedy.

Za­što ni­su odvo­zi­li di­oni­cu i u dru­gom smje­ru?

Zbog onih “sve­mi­ra­ca”. “Deč­ki iz NASA-e nam ni­su to do­zvo­li­li”, iz­ja­vio nam je John Hen­ne­ssey, šef tvrt­ke. Me­đu­tim, ta­ko­đer nam je re­kao da je Ve­nom mo­gao odvo­zi­ti di­oni­cu i u dru­gom smje­ru te da na toj vož­nji u jed­nom smje­ru im vje­tar ni­je išao pre­vi­še u ko­rist. “Da smo vo­zi­li u oba smje­ra, re­zul­tat bi bio uglav­nom is­ti”.

Je li to do­volj­no do­bro za Gu­in­ness?

Na­ža­lost ne. Na­ime, Gu­in­ness ta­ko­đer tra­ži da se naj­ve­ća br­zi­na iz­mje­ri ti­je­kom po­s­ljed­njeg ki­lo­me­tra, a Ve­nom je ju­rio 435,31 km/h tek dje­lić se­kun­de pri­je ne­go je mo­rao oš­tro ko­či­ti.

Za­što?

Zbog iz­li­je­ta­li­šta. Veyron je re­kord pos­ta­vio na 8,85 km du­goj rav­ni­ci na VW-ovoj tes­t­noj sta­zi Ehra-Le­ssi­en ko­ja na oba kra­ja ima za­kriv­lje­ne na­gi­be dok 5,14 km du­ga rav­ni­ca na sta­zi Ken­nedy za­vr­ša­va s tra­vom i jar­kom. Od­nos­no, jed­nos­tav­no ni­je bi­lo pros­to­ra da se naj­ve­ća br­zi­na odr­ži du­lje.

Za­što Hen­ne­ssey ni­je tes­ti­rao na du­ljoj sta­zi?

Jer ne­ma dru­ge. Što­vi­še, sta­za Ehra-Le­ssi­en je ne­dvoj­be­no je­di­na sta­za na pla­ne­tu s do­volj­no pros­to­ra da se naj­ve­ća br­zi­na odr­ži ci­je­li ki­lo­me­tar te VW ni­je odveć spreman po­zaj­mi­ti sta­zu pre­po­tent­nim Ame­ri­ma da sru­še nji­hov re­kord. Una­toč sve­mu, sta­tis­ti­ka ubr­za­nja Ve­no­ma jed­nos­tav­no je za­pa­nju­ju­ća. Ve­nom je od 32 km/h do 193 km/h ubr­zao za 7,71 s, a od 193 km/h do 354 km/h za ne­što ma­lo ma­nje od 10 s. Us­po­re­di­mo li te broj­ke s Veyro­no­vi­ma, Bu­gat­ti­jev rekorder se do­ima po­put škol­skog auto­bu­sa.

Ho­će li Hen­ne­ssey još jed­nom po­ku­ša­ti sru­ši­ti re­kord?

John Hen­ne­ssey ka­že da ne­će ne­go će se sad usre­do­to­či­ti na ru­še­nje ne­kih poz­na­tih re­kor­da sta­za. “Mis­lim da bi mo­gli pos­ti­ći naj­br­že vri­je­me na sta­zi Dun­sfold (na­ša tes­t­na sta­za) sa Stigom za uprav­lja­čem”, pri­pri­je­tio je.

Do­kaz da je najbrži na svi­je­tu. Za sad...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.