‘AGRE­SIV­NI OČE­VI’

KA­KO ĆE RAS­PRO­DA­JA JA­GU­ARA, LAND RO­VE­RA, MAZ­DE I VOL­VA UTJE­CA­TI NA SVI­JET AUTO­MO­BI­LA

Top Gear - - SADRŽAJ -

Pa­ul Hor­rel pi­ta se ka­ko će ras­po­da­ja Maz­de, Vol­va i JGD-a utje­ca­ti na tr­ži­šte

Au­to­mo­bi­lis­tič­ka in­dus­tri­ja le­glo je al­fa muž­ja­ka. Hva­li­sa­vih, opa­kih fra­je­ra s ci­ga­ra­ma na­bi­je­nim u us­ta ko­ji pri­ča­ju o važ­nos­ti ko­li­či­ne jer naj­glav­ni­je tvrt­ke na tr­ži­šte iz­ba­cu­ju go­le­me ko­li­či­ne auto­mo­bi­la. Nji­ma je je­di­no na pa­me­ti ka­ko fi­nan­cij­ska ula­ga­nja u no­ve auto­mo­bi­le ras­po­di­je­li­ti na što je vi­še mo­gu­će novih ku­pa­ca te kup­nja di­je­lo­va, ro­be i opre­me na ve­li­ko.

No kao da je od­ne­dav­no na­če­lo ko­li­či­ne pos­ta­lo pre­ci­je­nje­no. Kad se Ford ri­je­šio Maz­de, Vol­va i Ja­gu­ara Land Ro­ve­ra, sva­ka od tih tvrt­ki vje­ro­jat­no je po­mis­li­la da će je za­de­si­ti sud­bi­na Sa­aba, Ro­ve­ra ili Isu­zua. (U re­du, JLR je da­nas u vlas­niš­tvu Ta­ta Mo­tor­sa, a Vol­vo Ge­eleyja, no te su tvrt­ke to­li­ko raz­li­či­te da ih nit­ko ne vi­di kao si­ner­gi­je.) Umjes­to to­ga, sva­ka je tvrt­ka do­ka­za­la da usre­do­to­če­na stra­te­gi­ja mo­že nad­v­la­da­ti iz­dvo­je­nost. U bi­ti, sve su one tre­ba­le ra­ci­ona­li­zi­ra­ti svo­je plat­for­me, uči­ni­ti ih po­de­si­vi­jim te pre­uze­ti in­te­li­gen­tan pris­tup mo­to­ri­ma. Sva­ka od njih ima po­sve no­vi če­tve­ro­ci­lin­dar­ski mo­tor (i ben­zin­ski i di­zel­ski ima­ju vi­še za­jed­nič­kih di­je­lo­va) a ras­pon sna­ge ko­ju ra­zvi­ja­ju (po­se­bi­ce uz elek­tro­mo­tor) do­volj­no je ši­rok da mo­gu po­kri­ti ve­ći­nu ci­lja­nih tr­ži­šta.

Sa­mos­tal­no pro­izvo­de­ći te di­je­lo­ve, nji­ho­vi mo­de­li bo­lje pred­stav­lja­ju mar­ku. Sta­ri­ji me­na­dže­ri u sve tri tvrt­ke rek­li su mi da su, una­toč to­me što su ta­ko­zva­ne pro­daj­ne broj­ke ti­je­kom For­do­va raz­dob­lja bi­le ilu­zor­ne, mo­ra­li pro­izvo­di­ti kom­pro­mis­ne auto­mo­bi­le. Je­dan od bol­nih pri­mje­ra je Ja­gu­ar X-Type. Ja­gu­ar je že­lio ma­nju li­mu­zi­nu, no For­do­va lo­gi­ka na­la­ga­la je si­ner­gi­ju pa su tra­ži­li da ra­be iz­mi­je­nje­nu ka­ro­se­ri­ju Mon­dea. Nas­ta­li model ni­je bio pra­vi Ja­gu­ar, no Ja­gu­aro­vi aro­vi in­že­nje­ri su iz­mi­je­ni­li plat­for­mu i ta­ko na­ru­ši­li eko­no­mič­nost. Slje­de­ći kom­pak­t­ni Ja­gu­ar (iz­la­zi slje­de­će go­di­ne) će ima­ti po­sve no­vu Ja­gu­aro­vu alu­mi­nij­sku ar­hi­tek­tu­ru ka­ro­se­ri­je s po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča te JLR-ov vlas­ti­ti ben­zin­ski i di­zel­ski če­tve­ro­ci­lin­dar­ski mo­tor. Ti mo­to­ri, kao i ar­hi­tek­tu­ra, bit će prik­lad­ni za vi­še mo­de­la (me­đu ini­ma XF-a i cro­sso­ver C-X17 ko­ji će bi­ti pred­stav­lje­ni u slje­de­će dvi­je go­di­ne) što će oprav­da­ti ula­ga­nja u ra­zvoj. Us­to, bit će to pra­vi prav­ca­ti Ja­gu­ari.

Za Maz­du je pro­izvod­nja pret­hod­nih ge­ne­ra­ci­ja mo­de­la 3 i 6 u Ja­pa­nu uči­ni­la eko­no­mič­nost iz­me­đu tih mo­de­la i srod­nih mo­de­la Fo­cus i Mon­deo go­to­vo fan­tom­skom. Na­po­s­ljet­ku, Ford je di­je­lo­ve ku­po­vao u Eu­ro­pi i SAD-u, no Maz­da ih je, bu­du­ći su se mo­de­li pro­izvo­di­li u Ja­pa­nu, mo­ra­la na­ru­či­va­ti od neo­vis­nih ja­pan­skih ops­krb­lji­va­ča. Us­to, di­je­lo­vi za mo­de­le 3 i 6 bi­li su druk­či­ji jer su se te­me­lji­li na raz­li­či­tim For­do­vi­ma. No­vi mo­de­li 3 i 6 te CX-5 ra­be uobi­ča­je­ne Maz­di­ne di­je­lo­ve či­me se po­ve­ća­la pro­izvod­nja te su ti mo­de­li pra­ve Maz­de. Vol­vo je raz­dob­lje pod For­dom za­vr­šio s osam raz­li­či­tih mo­to­ra i svi su oni zah­ti­je­va­li raz­li­či­te pro­ce­se ugrad­nje i tes­ti­ra­nja na su­da­re ko­ji sto­je ma­lo bo­gat­stvo. Sad će ima­ti sa­mo je­dan za sve mo­de­le či­me će sma­nji­ti tro­ško­ve i po­ve­ća­ti pro­izvod­ne broj­ke.

Is­ti­na, kad još ve­će kor­po­ra­ci­je poč­nu ra­ci­ona­li­zi­ra­ti tro­ško­ve, bit će još vi­še pros­to­ra za zna­čaj­ni­ju ušte­du. Uzmite si za pri­mjer VW-ovu vi­še­na­mjen­sku vi­še­na plat­for­mu MQB. No VW-ove mar­ke su po­pri­lič­no slič­ne i dje­lu­ju dje­luj na is­tom kon­ti­nen­tu dok su Maz­da, Vol­vo i JLR raz­li­či­ti­ji. Al­fa ro­di­telj ko­ji ih je gu­šio ni­je bio od ve­li­ke po­mo­ći.

“Za Maz­du, Vol­vo i JLR, eko­no­mi­ja raz­mje­ra u eri For­da bi­la je ilu­zor­na”

JA­GU­AR C-X75

PROŠ­LOST BUDUĆBUDUĆNOST

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.