FOR­MU­LA 1

PRED NAM JE NE­PRE­DVID­LJI­VA I DRU­GA­ČI­JA SE­ZO­NA JASON BAR­LOW PO­SJE­TIO JE CIR­KU­SKI ŠA­TOR

Top Gear - - SADRŽAJ -

Vo­dič kroz mom­ča­di i no­va pra­vi­la ko­ja nas oče­ku­ju ove se­zo­ne

Za­bo­ra­vi­te us­pa­van­ku ko­ju nam je proš­le se­zo­ne pri­re­dio Red Bull, For­mu­la će u 2014. bi­ti sa­svim dru­ga­či­ja. Iako bi opet mo­gli ima­ti jed­nu mom­čad ko­ja do­mi­ni­ra (Mer­ce­des). Ra­di­kal­na pro­mje­na fi­lo­zo­fi­je zna­či da su se mom­ča­di su­oči­le s, bez sum­nje, naj­ve­ćim teh­nič­kim iz­a­zo­vom od se­dam­de­se­tih ka­da je Co­lin Chap­man u Lo­tu­su pus­tio du­ha iz bo­ce i ot­krio sve pred­nos­ti “gro­und efek­ta” i na­pred­ne aero­di­na­mi­ke. Sve ove no­ve kom­pli­ka­ci­je do­ve­le su do žes­to­kih ge­net­skih mo­di­fi­ka­ci­ja u kra­lji­ci auto­mo­bil­skog spor­ta, no ona je i da­lje os­ta­la što je bi­la - bo­ji­šte naj­vi­ših teh­no­lo­gi­ja te are­na u ko­joj sna­ge od­mje­ra­va­ju mo­der­ni gla­di­ja­to­ri, najbrži vo­za­či na svi­je­tu. Mo­tor i pri­je­nos su kon­ci­pi­ra­ni ka­ko bi pos­ti­gli što ve­ću šted­lji­vost i efi­kas­nost. At­mo­sfer­ski V8 obuj­ma 2,4 li­tre za­mi­je­njen je 1,6-li­tre­nim V6 tur­bo­mo­to­rom, no pro­mje­ne će­mo vam de­talj­ni­je objas­ni­ti kas­ni­je. Na­kon du­gog ni­za go­di­na, po­uz­da­nost bi­ti je­dan og glav­nih fak­to­ra za us­pjeh u pr­vom di­je­lu se­zo­ne, a mo­žda i kas­ni­je. Oče­ku­je su­ze i po­tre­se po­kraj sta­ze. Lo­ši­ja aero­di­na­mi­ka utje­ca­la je na sla­bi­ja vre­me­na po kru­gu što je bi­lo vid­lji­vo i na pred­se­zon­skim tes­ti­ra­nji­ma a pos­ta­lo oči­to u pr­voj utr­ci se­zo­ne gdje su vre­me­na po kru­gu u utr­ci bi­la tri se­kun­de spo­ri­ja u od­no­su na proš­lu se­zo­nu. No auti će, ka­ko se se­zo­na bu­de ra­zvi­ja­la, bez sum­nje pos­ta­ja­ti sve br­ži. Sve što im pra­vi­la oduz­mu, ve­li­ki moz­go­vi u F1 uvi­jek us­pi­je­va­ju na­dok­na­di­ti. Se­zo­nu će za­či­ni­ti i bo­li­di za­is­ta neo­bič­nog iz­gle­da, uobi­ča­je­ne tra­vi­ce unu­tar mom­ča­di, ne­ko­li­ko novih li­ca ko­ja su se već pros­la­vi­la na pr­voj utr­ci, i bla­go re­če­no - neo­bi­čan zvuk. Sve ovo obe­ća­va ne­pre­dvi­di­vu i pot­pu­no dru­ga­či­ju se­zo­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.