FORD TUAREG

Top Gear - - SADRŽAJ -

For­do­vo vo­zi­lo za vož­nju pus­ti­njom ute­me­lje­no na ba­zi pr­ve Fi­es­te

Ne postoji mno­go pas­tir­skih ple­me­na po ko­ji­ma su auto­mo­bi­li pro­zvani, ka­mo­li čak njih dva. No za lu­ta­ju­će ple­me Tu­are­ga iz sje­ver­ne Afri­ke to i ni­je ta­ko ne­za­mis­li­vo jer je 1978., mno­go pri­je ne­go je VW pro­zvao svo­ju se­ri­ju SUV-a po nji­ma, Ford svoj kon­cept Fi­es­ta ta­ko­đer pro­zvao Tuareg i taj je kon­cept bio po­seb­no di­zaj­ni­ran za vož­nju sa­har­skim di­na­ma. 1 Model Tuareg – ute­me­ljen na Fi­es­ti pr­ve ge­ne­ra­ci­je – ra­zvio je Ford u su­rad­nji s ta­ljan­skom di­zaj­ner­skom ku­ćom Ghia ko­ja je taj model opre­mi­la s C-no­sa­čem i pro­du­lji­la krov pa je na­li­ko­vao ka­ra­va­nu. 2 Ovjes je uč­vr­š­ćen i po­dig­nut, a bla­to­bra­ni pro­ši­re­ni ka­ko bi se ugu­ra­le go­le­me gu­me za vož­nju pi­je­skom i bla­tom. Pok­lo­pac mo­to­ra na­li­ko­vao je ri­be­žu za što bo­lji pro­tok zra­ka. 3 Tuareg je za­dr­žao Fi­es­tin 1,1-li­tre­ni mo­tor i 4-stu­panj­ski mje­njač ko­ji je sna­gu, na­ža­lost, pre­no­sio sa­mo na pred­nje ko­ta­če. No uvi­jek ste na krov­ne no­sa­če mo­gli uč­vr­sti­ti lo­pa­tu za is­ko­pa­va­nje... 4 No po­traž­nja za pus­tinj­skim vo­zi­lom bi­la je ogra­ni­če­na pa Tuareg ni­kad ni­je ušao u pro­izvod­nju. Na­po­s­ljet­ku, za­što ići u kup­nju na­mir­ni­ca kad mo­že­te iz­mus­ti de­vu?

1 4 FORD TUAREG 2 3

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.