Mi­ni Co­oper

Ne daj­te se pre­va­ri­ti. Ovo je pot­pu­no no­vi auto­mo­bil. I to bo­lji...

Top Gear - - SADRŽAJ - PA­UL HORRELL

� 1499cm3, 3-cil. ben­zin­ski tur­bo mo­tor, pred­nji po­gon, 136KS, 230Nm 4,5l/100km, 105g/km CO2 0–100km/h za 7,9s, 210km/h 1160kg 150.170kn

Čak i ako vam na pr­vi po­gled tre­ća ge­ne­ra­ci­ja BMW-ova Mi­ni­ja iz­gle­da na­lik pret­hod­ne dvi­je uz nez­nat­ne koz­me­tič­ke pro­mje­ne, u kri­vu ste. Na­ime, tre­ća se­ri­ja Mi­ni­ja po­sve je no­va, od­nos­no ka­ro­se­ri­ja i školj­ka ne­ma­ju ni­šta za­jed­nič­kog s mo­de­lom či­ja pro­izvod­nja pres­ta­je. I mo­to­ri su po­sve no­vi (i ben­zin­ski i di­zel­ski), a prem­da je ovjes ne­iz­mi­je­njen, svi su di­je­lo­vi druk­či­ji. Iz­nu­tra iz­gle­da sa­blas­no poz­na­to, no ni­šta ni­je pre­uze­to iz pret­hod­ne se­ri­je. Mis­lim da vam je sad sve jas­ni­je. Sve to je zbroj 14-go­diš­njeg na­pret­ka jer je Mi­ni dru­ge ge­ne­ra­ci­je (ovaj či­ja se pro­izvod­nja pre­ki­da) uve­li­ke bio ute­me­ljen na pret­hod­nom mo­de­lu, osim zna­čaj­nih koz­me­tič­kih iz­mje­na i tu­ni­ra­nja mo­to­ra.

Ne sa­mo da iz­gle­da kao i pri­je ne­go oda­je i ta­kav osje­ćaj na­kon pr­vog upoz­na­va­nja. To je u re­du jer vo­lim Mi­ni­je i ni­sam je­di­ni jer je taj auto­mo­bil bio iz­nim­no i neo­če­ki­va­no us­pje­šan di­ljem svi­je­ta. I sad je vo­zač­ko sje­da­lo dos­ta ni­sko, a no­ge vam is­pru­že­ne kao da ste u sport­skom auto­mo­bi­lu. To je, na­rav­no, i je­dan od razlog što na straž­njoj klu­pi ne­ma odveć pros­to­ra. Ta­ko­đer, pre­ba­ci­va­nja br­zi­na i glav­ne kon­tro­le su kao i pri­je vr­lo do­bri i za­do­lja­va­ju­ćeg oda­zi­va. Vje­tro­bran je us­pra­van i pli­tak, a vož­nja po­pri­lič­no tvr­da i elas­tič­na.

No ne­moj­te se bri­nu­ti jer ima ne­kih raz­li­ka. Pr­vo, tu je po­sve no­vi tro­ci­lin­dar­ski mo­tor iz BMWo­ve se­ri­je ko­ja obu­hva­ća i no­vi če­tve­ro­ci­lin­dar­ski u Co­oper S-u (i bu­du­će 6-ci­lin­dar­ske) te je čak i sro­dan slič­noj po­nu­di di­zel­skih mo­to­ra ko­ji će se pos­tup­no pred­stav­lja­ti. Kao i 1,5-li­tre­ni tro­ci­lin­dar­ski u Co­ope­ru, i ov­dje mo­tor za­hva­lju­ju­ći tur­bo­pu­nja­ču ra­zvi­ja 136 KS te ga od­li­ku­je sna­žan okret­ni mo­ment i go­to­vo ne­za­mjet­na tur­bo­ru­pa. Mno­go je pros­to­ra za dalj­nja na­bri­ja­va­nja mo­to­ra jer is­ta ite­ra­ci­ja mo­to­ra u mo­de­lu i8 ra­zvi­ja čak 100 KS vi­še.

Mo­tor se gla­sa mes­na­tim mrm­lja­njem, ali na ni­žim okre­ta­ji­ma ne osje­ti­te ka­ko vi­bri­ra kao ne­ki slič­ni tro­ci­lin­dar­ski mo­to­ri. Ako ga ma­lo ja­če op­te­re­ti­te, dra­ge će vam vo­lje udo­vo­lji­ti te uz po­pri­li­čan po­ti­sak na sred­njem ras­po­nu okre­ta­ja i ubr­za­njem pre­ma cr­ve­noj li­ni­ji okre­to­mje­ra. Na­ža­lost, ta je granica pos­tav­lje­na već na 6500 o/ min ta­ko da za­ba­va za­vr­ši pri­je ne­go i poč­ne. No to je ne­bit­no jer nas­ta­vi­te li pre­ba­ci­va­ti br­zi­ne, Mi­ni će nas­ta­vi­ti ubr­za­va­ti pa ta­ko ubr­za­nje od 0–100

km/h tra­je sa­mo 7,9 s. Ovaj mo­tor bo­ga­ti­ji je ka­rak­te­rom ne­go 1,6-li­tre­ni at­mo­sfer­ski u sta­rom Co­ope­ru. Us­to, vr­lo je tih na sred­njim br­zi­na­ma jer ga zbog ve­li­kog okret­nog mo­men­ta mo­že­te vo­zi­ti 120 km/h u šes­toj br­zi­ni i to na 2500 o/min. I sama vož­nja mno­go je bo­lja ne­go u pret­hod­nom mo­de­lu prem­da i da­lje kat­kad ner­voz­no po­ska­ku­je. No sad ovjes ima ve­ći hod i bo­lju kon­tro­lu pa ne uda­ra u gra­nič­ni­ke na ve­ćim ne­rav­ni­na­ma što ga či­ni mno­go mir­ni­jim u vož­nji gra­dom i pred­gra­đi­ma te smi­re­ni­jim dok ju­ri niz ne­rav­ne i za­vo­ji­te spo­red­ne ces­te. U pret­hod­nom ste mo­de­lu kat­kad u vož­nji ima­li osje­ćaj da će ras­pas­ti u di­je­lo­ve.

Me­đu­tim, sve to ne zna­či da je Mi­ni omek­šao, upra­vo su­prot­no. Uprav­lja­nje je i da­lje mu­nje­vi­to i agil­no (čak i vi­še ne­go pri­je). U uskim za­vo­ji­ma Mi­ni je vr­lo stabilan, a ako je ces­ta ma­lo mas­na i is­klju­či­li ste sus­tav sta­bil­nos­ti, po­pu­šta­njem ga­sa mo­že­te čak i za­drif­ta­ti po­put ne­kog fran­cu­skog kom­pak­ta, pre­ma je u Mi­ni­ju to mno­go pre­ciz­ni­je i ne ta­ko zas­tra­šu­ju­će. U br­zim za­vo­ji­ma Mi­ni je i da­lje bez­o­braz­no umiš­ljen, ali i stabilan i uli­je­va vam sa­mo­po­uz­da­nje. Us­to, ri­jet­ko kad osje­ti­te uprav­ljač­ki okret­ni mo­ment ili se za­no­si dje­lo­mi­ce zbog po­bolj­ša­ne me­ha­nič­ke ge­ome­tri­je ovje­sa, a dje­lo­mi­ce zbog ne­na­met­lji­vih ko­rek­ci­ja sus­ta­va po­mo­ći ser­vo uprav­lja­ču. No ono što no­vi Mi­ni či­ni ta­ko fan­tas­tič­nim ni­je nje­go­va hi­tri­na i pos­luš­nost ili na­čin ka­ko vr­lo pre­ciz­no reagira na va­še uno­se. Ne, ono što ga či­ni iz­vr­s­nim je ka­ko vas uv­la­či u zbi­va­nja i pre­no­si po­vrat­ne in­fro­ma­ci­je do va­ših osje­ti­la kroz uprav­ljač i sje­da­la. Pre­vi­še novih auto­mo­bi­la je do­bro, ali i ne­po­ve­za­no s vo­za­čem dok vas Co­oper uv­la­či u se­be i ot­kri­va vam svo­ju taj­nu. Mi­ni bi uvi­jek tre­ba­li bi­ti tak­vi i, is­kre­no, ne poz­nam ni­ti jed­nu oso­bu ko­ja ne uži­va vo­ze­ći ne­ki od tih mo­de­la.

Što se ti­če sa­mog iz­gle­da, tu ni­je sve ta­ko čis­to. Di­zaj­ne­ri su se na­mu­či­li da no­vi osu­vre­me­nje­ni iz­gled i da­lje bu­de u du­hu Mi­ni­ja te da pri­kri­ju iz­bo­či­ne na ka­ro­se­ri­ji. Mo­žda su se i pre­vi­še tru­di­li, no odu­vi­jek je me­đu lju­bi­te­lji­ma vla­da­lo miš­lje­nje da su BMW-ovi Mi­ni pre­di­zaj­ni­ra­na pa­ro­di­ja funk­ci­onal­nog pret­ka iz 1959. Na­rav­no, to miš­lje­nje di­je­le is­klju­či­vo Bri­tan­ci dok su ga drug­dje, ma­nje­vi­še, do­bro pri­hva­ti­li. Je­dan od do­dat­nih vi­zu­al­nih tri­ko­va su na­bo­ri oko bla­to­bra­na i straž­njih svje­ta­la, a dru­gi su sama straž­nja svje­tla ko­ja su ve­li­ka pa mo­zak os­ta­tak auto­mo­bi­la ne­s­vjes­no za­pa­ža kao da je ma­nji ne­go što to do­is­ta i jest.

No naj­ve­ća raz­li­ka vid­lji­va je kad ga gle­da­te boč­no iz ve­će uda­lje­nost. Ne­koć dr­zak pred­nji kraj sad ima mno­go du­lji pre­vjes zbog bo­lje za­šti­te u

su­da­ru. Upi­tao sam BMW-ove in­že­nje­re je li ta do­dat­na du­lji­na uz­ro­ko­va­na ugrad­njom za­štit­nih ku­ći­šta de­for­ma­cij­skih zo­na u slu­ča­ju su­da­ra za na­do­la­ze­ći model Ac­ti­ve To­urer se­ri­je 2 jer Mi­ni i taj model di­je­le mo­du­lar­nu ma­trič­nu plat­for­mu UKL. Od­luč­no su mi ne­ga­tiv­no od­go­vo­ri­li, na­po­me­nuv­ši da je bit UKL-a di­je­lje­nje plat­for­me i na­če­la kons­truk­ci­je te dru­gih stva­ri po­put po­gon­skih sklo­po­va i elek­tro­ni­ke, ali ne i stvar­nih unu­tar­njih di­je­lo­va ka­ro­se­ri­je.

Ka­ko bi­lo, no­vi ovjes oči­to je prik­la­dan za Mi­ni ko­ji sa­da mno­go ljep­še i mno­go ti­še uli­je­će u za­vo­je. Us­to, straž­nji kraj (i da­lje s mul­ti-lin­kom) mno­go je bo­lje oprem­ljen pa je prt­ljaž­nik dub­lji či­me je obu­jam po­ve­ćan za tre­ći­nu u od­no­su na pri­je. U unu­traš­njos­ti je straž­nja klu­pa bo­lje iz­ve­de­na, ali i da­lje pre­sku­če­na.

Kao što je slu­čaj s vanj­šti­nom, i unu­traš­njost vri­šti da je ri­ječ o Mi­ni­ju no ovaj je pu­ta br­zi­no­mjer pre­mje­šten s ni­sko pos­tav­lje­nje sre­diš­nje plo­če na po­dru­čje iz­nad uprav­ljač­ke le­tve gdje ga čak i mo­že­te vi­dje­ti. Sje­da­la su no­va i iz­vr­s­na. Pre­ki­da­či i gum­bi (ve­ći­na ih je kro­mi­ra­na) do­bri su na do­dir, a kak­vo­ća za­vr­š­ne obra­de plas­ti­ke za ra­zi­nu je vi­ša ne­go kod pret­hod­ni­ka. Tak­til­nost još uvi­jek ni­je na ra­zi­ni Au­di­je­vih mo­de­la, no jef­ti­ni­ji plas­tič­ni di­je­lo­vi za­ka­mu­fli­ra­ni su za­nim­lji­vim di­zaj­nom.

Da, znam da je ne­ki­ma od nas pri­djev “za­nim­ljiv” sa­mo ulju­dan na­čin da ka­že­mo “smi­ješ­no i nez­re­lo”, no me­ni to osob­no ne sme­ta. Imaj­te na umu da kad jed­nom poč­ne­te ot­kri­va­ti iz­bor­ni­ke i op­cij­ske Mi­ni­je­ve apli­ka­ci­je, tad će vam se još vi­še svi­dje­ti (pod apli­ka­ci­je mis­lim na raz­ne za­bav­ne po­ka­zi­va­če i sim­pa­tič­nu ani­ma­ci­ju Mi­ni­ji iz či­jeg mo­tor­nog pros­to­ra iz­la­ze ba­lo­ni u ko­ji­ma se na­la­zi ma­la svemirska ra­ke­ta). Iz­vr­s­no. Mno­go će se ta­ko­đer ras­prav­lja­ti i o go­le­mom kru­gu od LED lam­pi­ca ko­ji okru­žu­je glav­ni sre­diš­nji zas­lon i svaki dio kru­ga mo­že svi­je­tli­ti u bi­lo ko­joj bo­ji što zna­či da ga, pri­mje­ri­ce, mo­že­te pos­ta­vi­ti kao okre­to­mjer pa svje­tla kru­že oko kru­ga pre­ma cr­ve­nom gra­nič­ni­ku pos­tav­lje­nog gdje je ina­če broj­ka 4. Ta­ko­đer, ako ima­te sen­zo­re za par­ki­ra­nje, krug će ja­če svi­je­tli­ti ka­ko se pri­bli­ža­va­te pre­pre­ci. Us­to, svje­tla će “od­bro­ja­va­ti” ako vas sa­te­lit­ska na­vi­ga­ci­ja

oba­vi­jes­ti o pri­bli­ža­va­nju ras­križ­ju. Sim­pa­tič­na rje­še­nja, ali iz­uz­me­mo li te pri­mje­re, ina­če svi­je­tli bes­cilj­no, a mi­je­nja­nje bo­ja vam za­pra­vo od­vra­ća paž­nju. Još je go­re što iz­gle­da jef­ti­no, ki­ne­ski jef­ti­no. Da sam ja ops­krb­lji­vač di­je­lo­va, do­dao bih još ma­lu ba­te­ri­ju i pro­da­vao to kao ogr­li­ce na glaz­be­nim fes­ti­va­li­ma.

Dva zas­lo­na sa­dr­že iz­bor­ni­ke i pri­ka­ze za mnoš­tvo mo­guć­nos­ti elek­tro­ni­ke od ko­ji ve­ći­nu pr­vi put vi­di­mo u ma­lom auto­mo­bi­lu. Pri­mje­ri­ce, po­de­si­vi amor­ti­ze­ri ko­je sam is­pro­bao sa­mo na mo­de­lu Co­oper S, no ni­su bi­li od ve­li­ke po­mo­ći jer je taj model već bio pre­t­vrd za ces­te ko­ji­ma sam ga vo­zio. Me­đu op­ci­ja­ma su ta­ko­đer i sa­te­lit­ska na­vi­ga­ci­ja i po­prat­ni pa­ket aplikacija ko­je i ina­če do­bi­va­te uz BMW-ove auto­mo­bi­le, ali ov­dje su pre­na­mi­je­nje­ne za Mi­ni. Pa­ket sus­ta­va po­mo­ći za vo­za­ča obu­hva­ća ak­tiv­ni tem­po­mat, sus­tav pre­poz­na­va­nja pje­ša­ka i ak­tiv­no ko­če­nje te sus­tav ko­ji pre­poz­na­je pro­met­ne zna­ko­ve. Kao op­ci­ju mo­že­te oda­bra­ti i he­ad-up zas­lon ko­ji se pro­ji­ci­ra na stak­le­nu plo­ču uč­vr­š­će­nu na vr­hu ins­tru­ment­ne plo­če (is­ta kak­vu Pe­uge­ot već go­di­na­ma ko­ris­ti). No u slu­ča­ju Mi­ni­ja, ta je plo­ča prenisko pos­tav­lje­na i po­ma­lo be­smis­le­na. Us­to, ka­ko je ve­ći­na op­ci­ja go­to­vo pa ne­po­treb­na, te­melj­no oprem­ljen model do­ima se još cje­nov­no pri­hvat­lji­vi­jim.

Ta­ko­đer, kup­njom jed­nog pri­mjer­ka po­ma­že­te bri­tan­skom gos­po­dar­stvu jer plo­če se pre­ša­ju u Swin­do­nu, ben­zin­ski mo­to­ri se iz­ra­đu­ju u Hams Hal­lu za­pad­no od Bir­min­g­ha­ma, a ka­ro­se­ri­ja i za­vr­š­no sas­tav­lja­nje se vr­še u Oxfor­du. Ko­li­ko je ulo­že­no u no­vi Mi­ni ot­kri­va po­da­tak da je u Oxfor­du ne­dav­no za­pos­le­no sto­ti­nu lju­di ko­ji su iz­ra­đi­va­li sa­mo ins­tru­ment­ne plo­če (pri­je su se is­te ku­po­va­le i uvo­zi­le). Još je­dan pri­mjer je no­va ka­ro­se­ri­ja ko­ja ne­ma ni­šta za­jed­nič­ko sa sta­rom pa je u Oxfor­du sa­gra­đe­na do­dat­na ra­di­oni­ca za skla­pa­nje ka­ro­se­ri­ja u ko­ju je ulo­že­no oko 600 mi­li­ju­na eura.

Još ne­što što mu­či Oto­ča­ne gle­de Mi­ni­ja je nje­go­va ve­li­či­na. U dru­gim svjet­skim zem­lja­ma ni­ko­ga ni­je bri­ga za to, no ka­ko se mi još uvi­jek sje­ća­mo iz­vor­nog mo­de­la ko­ji se pro­izvo­dio od 1959. – 2000., i da­lje smo osjet­lji­vi na či­nje­ni­cu da ovaj auto­mo­bil vi­še ni­je mi­ni. Da, no­vi je još ma­lo ve­ći i oko 80 cm du­lji od iz­vor­ni­ka (ne­bit­no jer sve je mno­go ve­će od 1950-ih) te oko 30 cm du­lji i po­pri­lič­no ši­ri od su­vre­me­nih “ma­lih” auto­mo­bi­la po­put Vol­k­swa­ge­na Up ko­ji je ujed­no jed­na­ko pros­tran. Ukrat­ko, ra­di­je gledaj­te na no­vi Mi­ni kao na ku­pe ne­go kom­pakt ma­njih di­men­zi­ja jer ako je ku­pe, on­da mo­ra ima­ti spe­ci­fi­čan iz­gled i jam­či­ti vam užitak u vož­nji. A no­vi Mi­ni vam to sve i pru­ža.

PROŠ­LO JE 14 GO­DI­NA OD KA­DA JE BMW NA­PRA­VIO SVOJ PR­VI MI­NI...

DO­BAR PO­LO­ŽAJ MJE­NJA­ČA ZA LA­GA­NU PRO­MJE­NU BR­ZI­NA

1 PRE­MJE­ŠTE­NO Po­di­za­či pro­zo­ra vi­še ni­su na sre­diš­njem gre­be­nu. Sa­da su na vra­ti­ma. In­tu­itiv­no 2 STA­RO­MO­DAN Tka­ni­ne su po­put onih u pr­voj ge­ne­ra­ci­ji, što ni­je ni­ma­lo lo­še. A i sje­da­la su iz­vr­s­na 3 NA VI­DI­KU Ins­tru­ment plo­ča je ko­nač­no na mjes­tu...

NE­ŠTO VI­ŠE MJES­TA STRA­GA ALI JOŠ UVI­JEK TI­JES­NO

Pra­vac ben­zin­ska 1 Ne­ma oprav­da­nja za os­ta­ja­nje bez go­ri­va; ra­zi­nu ben­zi­na po­ka­zu­je hr­pa na­ran­čas­tih LED lam­pi­ca Bez uto­ra 2 Cr­ve­na stop/start tip­ka ni­je ta­ko zgod­na kao što je bio utor za klju­če­ve na sta­rom Mi­ni­ju Pre­vi­še gra­fi­ke 3 Po­gle­daj­te!...

PUNO SE LAK­ŠE UPRAV­LJA PO LO­ŠIM CES­TA­MA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.