Ben­tley Con­ti­nen­tal V8S

“Kon­ti­nen­tal­no br­zi” GT po­no­vo kr­ši za­ko­ne fi­zi­ke

Top Gear - - SADRŽAJ - CHAR­LIE TUR­NER

3993cm3, V8 twin-tur­bo, po­gon na sve ko­ta­če, 528KS, 680Nm 10,6l/ 100km, 246g/ km CO 0-100km/ h za 4,5s, 309km/ h 2295kg 166.250€ u EU

2

Ben­tley no­vi model V8S ogla­ša­va kao auto­mo­bi­le za vlas­ni­ke V8 ko­ji “že­le vi­še”. Po­čet­na mu je ci­je­na oko 167.000 € što je za ot­pri­li­ke 11,000 € vi­še od V8, ugru­bo is­to kao i ci­je­na stan­dard­nog W12 sa 567 KS i jef­ti­ni­je od naj­s­naž­ni­jeg W12 Spe­eda s 616 KS. Naj­bo­lje je da si taj model za­mis­li­te kao sport­ski­ji i di­na­mič­ni­ji Con­ti GT. Gle­de vanj­šti­ne, V8S ima agre­siv­ni­ji pred­nji raz­djel­nik, boč­ne pra­go­ve i straž­nji di­fu­zor. Naš je tes­t­ni model oprem­ljen s op­cij­skim 21-in­č­nim na­plat­ci­ma od la­ke sli­ti­ne te naj­ve­ćim kar­bon­sko-ke­ra­mič­kim koč­ni­ca­ma ikad ugra­đe­nim na se­rij­ski model (420 mm spri­je­da, 356 mm stra­ga; ci­je­na im je oko 12.500 €).

No V8S pred­stav­lja mno­go vi­še od raz­met­lji­vog pa­ke­ta opre­me. Sna­ga mo­to­ra po­ve­ća­na je za 21 KS pa sad V8 s dva tur­bo­pu­nja­ča ra­zvi­ja 528 KS te od 00-100 km/h ubr­za­va za 0,4 s br­že od pret­hod­ni­ka­ni­ka (tre­ba mu 4,5 s ko­li­ko i stan­dard­nom W12), a naj­ve­ća mu je br­zi­na 309 km/h. I okret­ni­et­ni mo­ment je ta­ko­đer po­ve­ćan pa sad ra­zvi­ja­vi­ja 680 Nm u od­no­su na pri­jaš­njih 660 Nmm i sad vam je dos­tu­pan na iz­me­đu 1700 i 6000 o/min. Ta se ve­ća sna­ga na sva če­ti­ri ko­ta­ča sa­da pre­no­si pu­tem osme­ros­tu­panj­skog auto­mat­skog ZF mje­nja­ča du­ljeg ho­da br­zi­na. Eko­no­mič­nost i emi­si­ja CO2 os­ta­li su is­ti (pro­sječ­na je po­troš­nja oko 10,6 l/100 km, a emi­si­ja pli­no­va 246 g/km) dje­lo­mi­ce za­hva­lju­ju­ći sustavu is­klju­či­va­nja ci­lin­da­ra (če­ti­ri ci­lin­dra se is­klju­ču­ju u la­god­noj vož­nji kad ne pri­tiš­će­te gas, a svih osam je uklju­če­no kad se u va­ma pro­bu­di Stig).

Ben­tley je sport­ski ovjes spus­tio za do­dat­nih 10 mm, po­ve­ćao omjer ho­da opru­ga, ukru­tio ča­hu­re ovje­sa i straž­nji sta­bi­li­za­tor te re­ka­li­bri­rao uprav­ljač za “bo­lju pre­ciz­nost i po­vrat­ne in­for­ma­ci­je”. Iz­nu­tra se ma­lo to­ga pro­mi­je­ni­lo pa je ka­bi­na i da­lje jed­na od naj­ljep­ših u auto­mo­bi­lis­tič­kom svi­je­tu.svi­jet Od­lu­či­te li se na la­god­nu vož­nju u ovom mo­de­lu,m ot­krit će­te da ni­je iz­gu­bio ni dje­lić GT-ove spo­sob­nos­ti da jed­nos­tav­no gu­ta sto­ti­ne i ti­su­će ki­lo­me­ta­ra zbog ko­jih model Con­ti i uži­va ugled kao vr­hun­ski GT auto­mo­bil. No ako pri­tis­ne­te gas do kra­ja, V8S će upo­ra­bi­ti sav svoj okret­ni mo­ment i okre­ta­je i po­če­ti ubr­za­va­ti na do­sad ne­vi­đen na­čin za auto­mo­bil ma­se ve­će od 2,2 to­ne te se pri­tom, za­hva­lju­ju­ći op­cij­skom sport­skom is­pu­hu, gla­sa­ti po­put pra­vog oper­nog ba­ri­to­na.

Kad se jed­nom pri­vik­ne­te na či­nje­ni­cu da je vaš GT pre­obra­žen u ne­što mno­go zlo­čes­ti­je, tad će­te se ohrabriti is­tra­ži­ti za­pa­nju­ju­će pri­anja­nje ko­je stva­ra po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča. DDo­ra­đe­ni uprav­ljač sad je mno­go pre­ciz­ni­ji, a koč­ni­ce i da­lje vr­hun­ski učin­ko­vi­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.