Se­at Le­on Cu­pra SC 280

280KS, 350Nm okret­nog mo­men­ta, tje­ra os­mjeh na li­ce. Uži­vaj­te...

Top Gear - - SADRŽAJ - PIERS WARD

1984cm3, 4 ci­lin­dra, pred­nji po­gon, 280KS, 350Nm

6,6l/ 100km, 154g/km CO2

0-100km/h za 5,8s, 250km/h

1395kg

32.110€ u EU

Ka­ko to Se­at us­pi­je­va? Po­sve no­vi Le­on Cu­pra (najbrži Se­at ikad) ima 60 KS vi­še od Gol­fa GTI s pa­ke­tom opre­me Per­for­man­ce Pack, za 0,6 s br­že ubr­za­va do 100 km/h te ra­bi is­to MQB po­dvo­zje. No Le­on Cu­pra ko­šta oko 220 eura ma­nje ne­go VW GTI s go­re spo­me­nu­tim pa­ke­tom opre­me, a Se­at je u vlas­niš­tvu VW-a.

Op­će­ni­to go­vo­re­ći, Le­on ima is­ti dvo­li­tre­ni mo­tor s tur­bo­pu­nja­čem kao i GTI te ta­ko­đer ra­zvi­ja 350 Nm okret­nog mo­men­ta, no Se­ato­vi su in­že­nje­ri po­ve­ća­li tlak tur­bo­pu­nja­ča, ma­lo prč­ka­li po elek­tro­ni­ci te iz­mi­je­ni­li ne­ke di­je­lo­ve, me­đu ini­ma gla­ve ci­lin­da­ra i is­puš­ne ven­ti­le. Sve to omo­gu­ći­lo im je da po­ve­ća­ju sna­gu. Sna­la­ž­lji­vo, zar ne?

Od dru­gih teh­nič­kih no­vo­ta­ri­ja vri­je­di spo­me­nu­ti po­de­si­ve amor­ti­ze­re i elek­tro­nič­ki nad­zi­ra­nu me­ha­nič­ku blo­ka­du di­fe­ren­ci­ja­la ko­ja je vr­lo do­bra. Na iz­bor ima­te tri pre­do­dre­đe­na na­či­na ra­da moda Dri­ve Pro­fi­le (Com­fort, Sport i Cu­pra) ko­ji ut­vr­đu­ju po­de­si­ve amor­ti­ze­re, mi­je­nja­ju zvuč­nu no­tu is­pu­ha, za­oš­tra­va­ju re­ak­ci­je ga­sa te do­dat­no op­te­re­ću­ju uprav­ljač. Neo­bič­no, no naš iz­bor pa­da na pos­ta­vu Cu­pra ko­ju bis­te pri­je iz­bje­ga­va­li jer je sve bi­lo pre­t­vr­do i za­teg­nu­to. I to je bio pro­blem s pri­jaš­njim Cu­pra­ma. Na­ime, vo­lje­li smo Golf GTI pa je GTI u jar­kim bo­ja­ma i vi­še sna­ge bio zi­cer, zar ne? Kri­vo. Pret­hod­ne su Cu­pre bi­le voz­lji­ve ko­li­ko i ko­li­ca iz su­per­mar­ke­ta, od­nos­no iz­li­je­ta­le su i nji­ha­le se te ima je ne­dos­ta­ja­lo ugla­đe­nos­ti. Ova je druk­či­ja. Da, snaž­ni­ja je, no ovaj put sna­gu mno­go pre­ciz­ni­je pre­no­si a okret­ni se mo­ment pro­gre­siv­no ra­zvi­ja te ne­ma­te do­jam da će vam uprav­ljač­ki okret­ni mo­ment iz­ba­ci­ti uprav­ljač iz ru­ku. Vri­je­di na­po­me­nu­ti da smo no­vu Cu­pru vo­zi­li sa­mo na glat­kim špa­njol­skim ces­ta­ma, no na­čin na ko­ji skre­će a za­tim se ka­ta­pul­ti­ra iz za­vo­ja odu­še­vio nas je. Od­li­ku­je je po­pust­lji­vost ko­ja vas na­dah­nju­je sa­mo­po­uz­da­njem. A i prok­le­to je br­za.

Ne­dos­ta­ci? Ne­ma ih mno­go, no je­dan je što Cu­pra ni­je ni­ma­lo po­de­si­va i za­bav­na po­put, re­ci­mo, For­da Fo­cu­sa ST-a ili Méga­nea Re­na­ul­t­po­sr­ta 265. Sve kon­tro­le su pre­ciz­ne i ugla­đe­ne, no ne­dos­ta­je im mr­vi­cu bo­lji nad­zor. Na tr­ži­štu je dos­tup­na i sla­bi­ja ina­či­ca 265 (265 KS), no u Se­atu vje­ru­ju da će se sa­mo oko 10 pos­to ku­pa­ca od­lu­či­ti za taj model. Na­ža­lost, os­ta­lih 90 pos­to po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca po­gri­je­ši­li bi jer nam se 265 či­ni jed­na­ko br­zim kao i 280, a uz ma­nje 18-in­č­ne na­plat­ke, vje­ro­jat­no bi bio ma­nje sklo­ni­ji pro­mje­na­ma boč­nog na­gi­ba ko­ta­ča na bri­tan­skim ces­ta­ma. Bez ob­zi­ra za ko­ji se od­lu­či­te, ne­će­te pogriješiti jer Cu­pra pred­stav­lja no­vu vr­stu na­bri­ja­nih kom­pa­ka­ta –ugla­đe­ni auto­mo­bil prik­la­dan za du­lja pu­to­va­nja ili jur­nja­vu za­vo­ji­tim ces­ta­ma. Lju­bi­te­lji­ma pret­hod­nog mo­de­la mo­žda će ne­dos­ta­ja­ti nje­zi­na si­ro­vost, no vre­me­na se mi­je­nja­ju. Lju­di že­le bi­po­lar­ni ma­li kom­pakt i tu je Cu­pra do­bra kao i svi os­ta­li te vr­ste.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.