BMW X5 M50d

Mo­tor s tros­tru­kim tur­bom je od­li­čan. Os­ta­tak auta ma­nje...

Top Gear - - SADRŽAJ - DAN READ

2993cm3, tri-tur­bo red­ni 6-ci­lin­draš, po­gon na sve ko­ta­če, 381KS, 780Nm 6,7l/ 100 km, 177g/ km CO 0-100km/ h za 5,3s, 250km/ h 2190kg

875.160kn

Po­ku­šaj­te ovo spo­ro iz­go­vo­ri­ti - BMW X5 M50d. Pra­va ko­ba­sa, zar ne? No tih 10 slo­go­va či­ne najbrži X5 ko­ji mo­že­te ku­pi­ti sve do iz­la­ska tu­ni­ra­ne ina­či­ce M. No sam je na­ziv, ko­li­ko god bio ve­li­čans­tven, po­ma­lo za­va­ra­va­juć jer kad ga de­ko­di­ra­te, on jed­nos­tav­no ot­kri­va da X5 ima 3,0-li­tre­ni red­ni šes­te­ro­ci­lin­dar­ski di­zel­ski mo­tor i tri tur­bo­pu­nja­ča. Da, do­bro ste pro­či­ta­li – tri!

Mo­tor je iz­vr­stan. Za­hva­lju­ju­ći okret­nom mo­men­tu od 780 Nm, na­do­hvat ru­ke uvi­jek ima­te po­pri­li­čan okret­ni mo­ment ko­ji se na ko­ta­če pre­no­si pu­tem ugla­đe­nog osme­ros­tu­panj­skog mje­nja­ča. No od di­zel­skih mo­to­ra tak­vog obuj­ma i oče­ku­je­te sna­žan po­ti­sak. Ono što je neo­bič­no kod ovog mo­to­ra je nje­go­va volj­nost da se nas­ta­vi vr­tje­ti pa­lje­njem tur­bo­pu­nja­ča za tur­bo­pu­nja­čem. I pri­je ne­go sam se sna­šao, do 100 km/h sam ubr­zao za 5,3 s. Za­tim do­la­zi­te do pr­vog za­vo­ja i skre­će­te uprav­ljač ko­ji je sad s ko­ta­či­ma po­ve­zan s elek­tro­nič­ki nad­zi­ra­nom le­tvom. Naj­ve­ća mi je bri­ga što tak­vi sus­ta­vi ne pru­ža­ju obi­lje po­vrat­nih in­for­ma­ci­ja kao do­bri sta­ri hi­dra­ulič­ni. Na­ža­lost, u ovom je slu­ča­ju to tuž­na is­ti­na jer bez ob­zi­ra ka­ko na­mjer­no skre­će­te, uvi­jek će vam bi­ti po­treb­na do­dat­na ko­rek­ci­ja da ule­ti­te u za­voj. U na­či­nu ra­da Sport+ re­ak­ci­je uprav­lja­ča su tre­nu­tač­ni­je, no za uprav­lja­nje vam trebaju za­peš­ća di­za­ča ute­ga. Mo­žda je i nu­žan ta­ko ne­mi­ran uprav­ljač s ob­zi­rom na to što se sve do­ga­đa is­pod nje­ga. Naš auto­mo­bil oprem­ljen je pa­ke­tom Dyna­mic Ada­pri­ve (oko 3000 €) što zna­či da ima­mo sta­bi­li­za­tor i zrač­ni ovjes na straž­njem kra­ju. I prem­da ti sus­ta­vi po­ma­žu dr­ža­ti X5 urav­no­te­že­nim, udob­ni su ko­li­ko i kre­ve­ti s me­tal­nim opru­ga­ma. Una­toč mu­če­nju, zbog go­le­mih gu­ma X5 od­li­ku­je iz­vr­s­no pri­anja­nje. Ina­či­ca Diesel S mo­žda i za 0,4 s spo­ri­je ubr­za­va od 0-100 km/h od M50d (us­to, lak­ša je i ima ve­ći okret­ni mo­ment), no mno­go se bo­lje no­si sa sna­gom i elek­tro­ni­kom. Ta­mo gdje vam se Cayen­ne či­ni or­gan­skim, X5 se do­ima umjet­nim. No bez ob­zi­ra na al­ter­na­ti­ve u tom raz­re­du, me­đu ini­ma če­tve­ro­ci­lin­dar­ski­četv di­ze­laš ko­ji sna­gu pre­no­si na straž­nje ko­ta­če,ko te­ško je za­ne­ma­ri­ti ve­li­čans­tven mo­tor M50d. Mo­ždaMo bi bio bo­lji u vož­nji kad bi iz­a­bra­li ak­tiv­ni ovjes i stan­dard­nes­tan če­lič­ne opru­ge. Ta­ko­đer, una­toč pre­tje­ra­no op­te­re­će­nom uprav­lja­ču, ta­ko oprem­ljen model te­ško je za­ne­ma­ri­ti...za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.