Ja­gu­ar XFR- S

Ja­gu­ar po­mi­če gra­ni­ce i pri­dru­žu­je se obi­te­lji su­per-ka­ra­va­na

Top Gear - - SADRŽAJ - OL­LIE MAR­RI­AGE

� 5000cm3, V8 kom­pre­sor,straž­nji po­gon, 550KS, 680Nm 12,7l/ 100km, 297g/km CO2 0–100km/h za 4,8s, 300km/h 1967kg 99.000€ u EU

Uvi­jek je do­bar osje­ćaj kad na test do­bi­je­mo su­per­ka­ra­van jer vo­li­mo tak­ve auto­mo­bi­le i na tr­ži­štu jed­nos­tav­no ne­ma do­volj­no pro­izvo­đa­ča ko­ji te mo­de­le vi­de kao ne­što po­treb­no.

Do­is­ta, što je ta­ko od­boj­no u ugla­đe­nom i pro­fi­nje­nom auto­mo­bi­lu sna­ge ve­će od 500 KS ko­ji je ujed­no i do­volj­no pros­tran da mo­že­te u nje­mu pre­ves­ti tro­kril­ni or­mar u di­je­lo­vi­ma? Pret­pos­tav­ljam da je ri­ječ o po­troš­nji go­ri­va.

Bi­lo ka­ko bi­lo, BMW kao da još uvi­jek ni­je na­čis­to gle­de pro­izvod­nje tak­vih auto­mo­bi­la što zna­či da Mer­ce­des i Au­di je­di­ni još pro­izvo­de ka­ra­va­ne tak­ve vr­ste, a da li će se Ja­gu­ar us­pje­ti usre­do­to­či­ti na tu ni­šu tek tre­ba­mo ot­kri­ti. Sva­ka­ko ni­je do­bra vijest što tvrt­ka ne na­mje­ra­va na­či­ni­ti model XFR Spor­t­bra­ke već sa­mo ovu ina­či­cu XFR-S.

No po­ve­ća­nje sna­ge odu­vi­jek je do­bar po­tez, zar ne? A upo­ra­ba poz­na­tog V8 s kom­pre­so­rom jam­či mo­de­lu Spor­t­bra­ke do­volj­no sna­ge. Pos­ta­va mo­to­ra i tran­smi­si­je is­to­vjet­ni su li­mu­zin­skoj ina­či­ci, no ovjes je po­de­šen za ka­ra­van. Us­to, straž­nje opru­ge i amor­ti­ze­ri tu­ni­ra­ni su po mje­ri, straž­nja oso­vi­na pro­mi­je­nje­na, ugra­đen je no­vi sta­bi­li­za­tor a i ča­hu­re ovje­sa su tvr­đe. Boč­na kru­tost po­ve­ća­na je za 30 pos­to.

Na­ža­lost, u ni­ti jed­noj fa­zi ra­zvit­ka Spor­t­bra­kea nit­ko ni­je razmislio o sma­nje­nju ma­se i stoga ovaj model te­ži ot­pri­li­ke dvi­je to­ne što je do­volj­no da ni­kad ne­ma­te osje­ćaj da je mu­nje­vi­to brz. No postoji i dru­gi razlog, a to je da kom­pre­sor bo­lje pre­no­si okret­ni mo­ment na ni­žim okre­ta­ji­ma i u to­me je vr­lo do­bar i omo­gu­ću­je Spor­t­bra­keu vr­hun­ska pre­ti­ca­nja.

Me­đu­tim, li­ne­ar­nost mo­to­ra ne da­je vam do­volj­no raz­lo­ga da ga že­li­te vr­tje­ti na vi­šim okre­ta­ji­ma te mu ne­dos­ta­je zvuč­ne ku­li­se na­lik ri­va­li­ma s tur­bo­pu­nja­či­ma. Kad već pri­ča­mo o to­me, že­lje­li bi­smo da se XFR-S gla­sa jed­na­ko do­bro kao što i iz­gle­da. Što­vi­še, kad bi se gla­sao kao što iz­gle­da i obrat­no, to bi bi­lo ide­al­no. Blis­ta­vi na­plat­ci i raz­met­lji­ve bo­je sva­ka­ko is­ti­ču ka­ro­se­ri­ju Spor­t­bra­kea. Ako vam mo­že­mo sa­vje­to­va­ti, pre­bo­jaj­te ga u ne­ku tam­ni­ju ni­jan­su te sta­vi­te tam­no­si­ve na­plat­ke. No postoji ne­ko­li­ko stva­ri ko­je Spor­t­bra­ke vr­lo do­bro iz­vo­di. Pri­mje­ri­ce, uprav­ljač je mno­go pri­rod­ni­ji od onog u Au­di­ju RS6, a vož­nja je is­to­dob­no ži­vah­na i ugla­đe­na. Vo­zi­ti ga je pra­vi za­bra­nje­ni užitak. Na­vod­na eko­no­mič­nost i emi­si­ja CO2 go­ri su ne­go kod nje­mač­ke kon­ku­ren­ci­je (prem­da u stvar­nos­ti ti po­da­ci ni­kad ni­su toč­ni) a, kad smo već is­kre­ni, mak­si­mal­na za­prem­ni­na prt­ljaž­ni­ka do 1675 li­ta­ra ni­je ni­šta nat­pro­sječ­no (za­prem­ni­na prt­ljaž­ni­ka u Mer­ce­de­su E63 je go­le­mih 1950 li­ta­ra). Us­to, osje­ća se zub vre­me­na u Ja­gu­aro­voj unu­traš­njos­ti. I da, sret­ni smo što je ov­dje, ali ne­ka­ko ima­mo do­jam da se ne­će du­go za­dr­ža­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.