Ci­tro­en Pi­ca­sso

Top Gear - - SADRŽAJ - GO­RAN BOL­TEK

1560cm3, tur­bo di­zel, 115KS, 270Nm 4,0l/ 100km, 105g/ km CO2 0-100km/ h za 11,8s, 189km/ h 1298kg 176.375kn

POZDRAVITE PR­VA­KA PRAK­TIČ­NOS­TI

Ci­je­la pri­ča oko Ci­tro­ena C4 Pi­ca­ssa vr­ti se oko prak­tič­nos­ti. Ovaj kom­pak­t­ni mo­no­vo­lu­men fu­tu­ris­tič­kog di­zaj­na obi­lu­je s mno­go vo­lu­me­na prak­tič­nog pros­to­ra, či­ji je dio do­bro skri­ven u broj­nim pre­tin­ci­ma za ko­je će vam bi­ti po­treb­no odre­đe­no vri­je­me da ih sve ot­kri­je­te. Osim to­ga, vož­nja u Ci­tro­enu Pi­ca­ssu pra­vi je užitak. Mo­gli bi se za­pra­vo na­zva­ti pra­vim obi­telj­skim tak­si­jem. Oprem­ljen sa pet odvo­je­nih sje­da­la u nje­mu se mo­že ko­mot­no vo­zi­lo i pet odras­lih lju­di , a po­seb­no odu­šev­lja­va ma­li re­tro­vo­zor iz­nad onog glav­nog ko­jim mo­že­te nad­zi­ra­ti sve što se do­ga­đa na straž­njim sje­da­li­ma (a ta­mo se vje­ruj­te mi mo­že do­ga­đa­ti stvar­no sva­šta). Ogro­man prt­ljaž­nik od 537 li­ta­ra mo­že pri­mi­ti puno prt­lja­ge, sa­mo pa­zi­te da vam se ne pre­tvo­ri u ve­li­ko spre­mi­šte dje­čjih igra­ča­ka. Na tes­tu smo ima­li Pi­ca­ssa di­ze­la­ša s 115 ko­nja ko­ji pre­ma tvor­nič­kim po­da­ci­ma ima pro­sječ­nu po­troš­nju od 4 li­tre. U prak­si je to ipak ma­lo vi­še, ali je to i da­lje iz­vr­stan re­zul­tat. Vje­ru­jem da će zbog to­ga i po­šte­ne ci­je­ne Ci­tro­en C4 Pi­ca­sso i da­lje bi­ti je­dan od pr­vih iz­bo­ra obi­telj­ski nas­tro­je­nih ku­pa­ca (a mo­gli bi se i tak­sis­ti ugle­da­ti na njih). A ni­je od­met na­po­me­nu­ti da C4 Pi­ca­sso 2013. pro­gla­šen TopGe­aro­vim obi­telj­skim auto­mo­bi­lom go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.