Mer­ce­des SLS Fi­nal Edi­ti­on

SLS od­la­zi sa sti­lom. Ne­dos­ta­jat će nam ta buč­na stvar­či­ca...

Top Gear - - SADRŽAJ - VIJAY PATTNI

6208cm3, V8, straž­nji po­gon, 591KS, 650Nm 0-100km/ h za 3.7s, 320km/ h 1620kg

13,2l/ 100 km, 308g/ km CO 2,4 mi­li­ju­na kn

Postoji mno­go rje­či­ti­jih, pro­fi­nje­ni­jih i njež­ni­jih na­či­na da vam ovo pri­op­ćim, no či­nje­nič­no sta­nje je slje­de­će – SLS je mr­tav. Suk­lad­no, ovaj je model po­s­ljed­nji tr­zaj, od­nos­no po­s­ljed­nja ina­či­ca SLS-a ko­ja će bi­ti na­či­nje­na, to jest, vr­sta slav­lje­nja nje­go­va ži­vo­ta na pla­ne­tu pre­uprav­lja­nja pri­je ne­go se kas­ni­je ove go­di­ne po­ja­vi no­vi ri­val 911-ici. Iz­ne­na­đe­ni? Ovaj model ni­kad ni­je tre­bao bi­ti ta­ko du­go u pro­izvod­nji, no sve­jed­no nam se svi­dio kao sta­ro­mod­ni mi­ši­ća­vi auto­mo­bil s V8. I ova po­s­ljed­nja ina­či­ca (prik­lad­no na­zva­na Fi­nal Edi­ti­on) ko­ja iz­la­zi iz pro­izvod­nje ta­ko­đer je iz­nim­no za­bav­na kao i pret­hod­ne.

Ute­me­ljen na mo­de­lu SLS GT, model Fi­nal Edi­ti­on ima tu­ni­ra­ni 6,2-li­tre­ni V8 ko­ji ra­zvi­ja 591 KS i ko­ji je ma­pi­ran za rad sa sed­me­ros­tu­panj­skim auto­mat­skim mje­nja­čem s dvi­je spoj­ke, ima dvi­je ra­zi­ne amor­ti­za­ci­je ovje­sa (Sport i Sport+), obi­lu­je ug­lji­ko­vim vlak­ni­ma (pok­lo­pac mo­to­ra, ne­po­mič­no straž­nje kri­lo iz se­ri­je Black te pred­nji raz­djel­nik) i la­ga­nim ko­ta­či­ma od la­ke sli­ti­ne omo­ta­nim Du­nlo­po­vim po­seb­nim gu­ma­ma te cr­nom ko­žom rom­bo­id­nog uzor­ka, oblo­ga­ma od ug­lji­ko­vih vla­ka­na i plo­či­com s pro­izvod­nim bro­jem. Kao i GT, i ovaj je model za­pra­vo mno­go oš­tri­ji, tvr­đi i rev­ni­ji SLS od stan­dard­nog (ako se za SLS mo­že uop­će re­ći da je “stan­dar­dan”). Vo­zi­te li ga s mje­nja­čem u na­či­nu ra­da Com­fort i me­ka­ni­jom pos­ta­vom ovje­sa te ste umje­re­ni na ga­su, mo­gli bis­te ga ci­je­li dan vo­zi­ka­ti na grad­skim br­zi­na­ma kao da je ri­ječ o ve­li­kom i sr­dač­nom Mer­ce­de­su. Poč­ne­te li po­put Sti­ga pri­ti­ska­ti gum­be (mje­njač pre­ba­ci­te u na­čin ra­da Ma­nu­al, a ovjes u Sport+), tad se pre­tva­ra u go­le­mog, kr­vo­žed­nog med­vje­da. Med­vje­da ko­ji iz­vr­s­no zvu­či i ko­ji će vas dra­ge vo­lje ka­ta­pul­ti­ra­ti u pr­vu ži­vi­cu ako vam po­pus­ti koncentracija. U tom na­či­nu ra­da vož­nja je tvr­đa, mje­njač stre­lo­vi­ti­ji, pred­nji kraj čis­to, oš­tro i rev­ni­je skre­će u za­vo­je, a op­cij­ske AMG-ove ke­ra­mič­ke koč­ni­ce kak­ve ima­mo na na­šem tes­t­nom mo­de­lu ne­vje­ro­jat­no su snaž­ne. U bi­ti, iz­vr­stan je.

Za­tim tu je mo­tor. Fan­tas­tič­ni AMG-ov V8 pra­ti prik­la­dan la­bu­đi pjev ko­ji je smi­ješ­no gla­san i zas­tra­šu­ju­će brz. Bu­ka ko­ju stva­ra kad se vr­ti na 7000 o/min uz­ro­ku­je vam trn­ce niz kra­ljež­ni­cu i go­to­vo ga je ne­mo­gu­će vo­zi­ti bez da se hi­ho­će­te po­put men­tal­nog bo­les­ni­ka. Ako nis­te na Sti­go­voj ra­zi­ni vož­nje, imaj­te sa­mo na umu da vam je uklju­čen gumb za elek­tro­nič­ki sus­tav sta­bil­nos­ti.

Us­to, skup je, no to ni­je ne­dos­tas­tak jer je svih 350 pri­mje­ra­ka ovog mo­de­la već ras­pro­da­no. I to je to za SLS. Sret­no mu bi­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.