HAM­MOND vo­zi IKO­NE

Top Gear - - PLANET -

Pret­pos­tav­ljam da će bi­lo tko sta­ri­ji od 40 ima­ti pro­ble­ma sa za­mis­li o “kla­sič­nom” ja­pan­skom auto­mo­bi­lu. Ako ste odras­li uz mo­de­le Escort Mexi­co, Golf GTI i Man­ta GTE, vje­ro­jat­no vje­ru­je­te da su ma­li ja­pan­ski auto­mo­bi­li vr­lo is­ko­ris­ti­vi,ali gla­mu­roz­ni po­put tos­te­ra. Ci­vic Type R raz­bija sve te pre­dra­su­de. Dru­ga ge­ne­ra­ci­ja (mi ima­mo je­dan kas­ni­ji model) pred­stav­lje­na je 2001. kad je pro­izvod­nja ma­lih kom­pa­ka­ta bi­la u pa­du i ci­je­la se in­dus­tri­ja usre­do­to­či­la na ve­će, bez­lič­ni­je mo­de­le zbog po­tre­ba osi­gu­ra­nja. I on­da se odjed­nom po­ja­vio ovaj model. Vr­lo pre­ci­zan alat s iz­vr­s­nim VTEC mo­to­rom i ja­pan­skom aurom ko­ja i da­nas odu­šev­lja­va. Te­ško je ne pri­mje­ti­ti da je ri­ječ o mo­de­lu R jer to je slo­vo stav­lje­no na re­šet­ku, pra­go­ve, pok­lo­pac prt­ljaž­ni­ka, školj­kas­ta sje­da­la i na sva dru­ga mjes­ta gdje ga se mo­glo ugu­ra­ti. Ukrat­ko,

BRZ BRZ, OKRE­TAN I PRE­CI­ZAN - CI­VIC TYPE R ZAS­LU­ŽU­JE DA BU­DE U CEN­TRU PAŽ­NJE po­no­si se svo­jim po­ten­ci­ja­lom i vje­ruj­te, ne sra­mi se po­ka­za­ti ga. At­mo­sfer­ski 2,0-li­tre­ni mo­tor sa 200 KS sna­gu pre­no­si na pred­nje ko­ta­če pu­tem stre­lo­vi­tog 6-stu­panj­skog ruč­nog mje­nja­ča ko­ji vi­ri iz ins­tru­ment­ne plo­če po­put ne­ke pro­te­tič­ke ru­ke. Ukrat­ko, ri­ječ je o stan­dard­nom me­ha­nič­kom sklo­pu ko­ji ba­lan­si­ra na gra­ni­ca­ma sna­ge ko­je auto­mo­bil s po­go­nom na pred­nje ko­ta­če mo­že pod­ni­je­ti bez slo­že­nih di­fe­ren­ci­ja­la ko­ji će sve to dr­ža­ti na mjes­tu. No u vož­nji ni­kad ne­ma­te osje­ćaj da je na ru­bu. Ci­vic R se pro­muk­lo gla­sa i ta bu­ka pos­ta­je sve glas­ni­ja dok po­di­že­te okre­ta­je i ula­zi­te u op­ti­mal­ni rad­ni ri­tam VTEC mo­to­ra, a vož­nja pos­ta­je još bo­lja. I ovjes je fan­tas­ti­čan i ta­ko­đer je na pra­voj stra­ni mah­ni­tog. I ci­je­li vam se pa­ket či­ni po­seb­nim, kao da je mno­go pro­miš­lja­nja utro­še­no ka­ko bi ovaj model os­tao stabilan i u jed­nom ko­ma­du bez da se raz­le­ti ili vas

ohra­bri da pro­ju­ri­te kroz su­sje­do­vu ogra­du. Do­ima se lak­šim ne­go što jest, jer Ci­vic R ima 1270 kg što se ne mo­že na­zva­ti la­ga­nim. No i to je do­volj­no da 200 KS ubr­za Ci­vic od 0–100 km/h za 7,0 se­kun­di i po­ju­ri do naj­ve­će br­zi­ne od 230 km/h. U ne­kim dru­gim okol­nos­ti­ma, da mi net­ko ka­že da je u auto­mo­bil ugra­đen lak­ši za­maš­njak ka­ko bi br­že ubr­za­vao do 100 km/h, vje­ro­jat­no bih to za­ne­ma­rio mis­le­ći ka­ko to ne či­ni ni­kak­vu raz­li­ku i ni­kad to ne­će­te osje­ti­ti u vož­nji, no imam osje­ćaj da u ovom auto­mo­bi­lu to ipak či­ni raz­li­ku. Imam osje­ćaj da bih pred­njim raz­djel­ni­kom mo­gao pre­re­za­ti te­ni­sku lop­ti­cu stav­lje­nu u vrh za­vo­ja ko­li­ko je Ci­vic R pre­ci­zan. Kad je pred­stav­ljen, do­ra­đe­ni model iz 2004. us­po­re­đi­van je s mno­go br­žim i skup­ljim auto­mo­bi­li­ma po­put Por­s­c­he GT3 što bi bi­lo ne­mo­gu­će da ni­je ta­ko usre­do­to­čen i is­ko­ris­tiv. No Ci­vic R ipak ni­je auto­mo­bil za tr­ka­će sta­ze ne­go na­bri­ja­ni kom­pakt u pu­nom smis­lu te ri­je­či, od­nos­no spo­so­ban da bu­de auto­mo­bil za sva­kod­nev­ne vož­nje do pos­la i tr­go­vi­ne, to jest, du­lja pu­to­va­nja vi­ken­di­ma. Us­to, ono što mu naj­vi­še ide u ko­rist jest ra­zi­na za­ni­ma­nja za br­ze ja­pan­ske auto­mo­bi­le ko­je je po­tak­nuo svo­jim pred­stav­lja­njem te či­nje­ni­ca da jed­nos­tav­nost nje­go­va di­zaj­na i da­nas iz­gle­da pri­mam­lji­vo. Do­volj­no je da rab­lje­ni model pre­far­ba­te, promijenite ko­ta­če i ima­te pra­vi sta­ro­mod­ni

“Ovaj ‘hot hat­ch’ do­bro se sna­la­zi u sva­kod­nev­nim za­da­ci­ma a još bo­lje u vi­kend jur­nja­va­ma”

ja­pan­ski kla­sik što će ovaj model ne­dvoj­be­no i pos­ta­ti jer sve stro­ži pro­pi­si o emi­si­ji štet­nih pli­no­va i at­mo­sfer­ski VTEC mo­tor ko­ji se vr­ti na ve­li­kom bro­ju okre­ta­ja da­nas one­mo­gu­ću­ju pred­stav­lja­nje ovak­vih auto­mo­bi­la. I stoga mar­ka Type R tre­nu­tač­no pa­uzi­ra dok Honda po­ku­ša­va pro­na­ći na­či­ne ka­ko za­obi­ći pro­pi­se što opet zna­či bi Ci­vic mo­gao bi­ti po­s­ljed­nji pra­vi Type R pri­je ne­umit­nog do­la­ska tur­bo­pu­nja­ča i mo­to­ra s ma­nje ci­lin­da­ra. I ako vam sve ovo ni­je do­volj­no, ne­moj­mo za­bo­ra­vi­ti da je ri­ječ o Hon­di, što zna­či da je ma­la vje­ro­jat­nost ve­li­kih kva­ro­va. Dok sam bio mla­dić žar­ko sam že­lio ku­pi­ti Va­uxhall Fi­ren­zu ko­ji mi je osob­no bio vr­hun­ski “no­vi kla­sik”. Da sam ga us­pio ku­pi­ti, mis­lim da bih se na­po­s­ljet­ku ra­zo­ča­rao. Da­naš­nji klin­ci ni ne shva­ća­ju ko­li­ko im je ži­vot jed­nos­ta­van jer čak su i nji­ho­vi sta­ro­mod­ni kla­si­ci vr­lo po­uz­da­ni.

RIC­HARD PO­KU­ŠA­VA OT­KRI­TI TAJ­NU VTEC MO­TO­RA

RAV­NO I BR­ZO KROZ ZA­VO­JE... JED­NOS­TAV­NO MO­RAŠ VO­LJE­TI CI­VIC TYPE R

PATENTIRANI VTEC SMI­JE­ŠAK U IZ­VED­BI RIC­HAR­DA HAMMONDA

PRA­VI ‘ HOT HAT­CH‘ – DO­BAR ZA TR­KA­ĆU STA­ZU ALI I OD­LA­ZAK U ŠOPING

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.