GARY OL­D­MAN

VO­ZIO JE BATMOBIL I USKRSNUO ROBOCOPA. ALI ZNA LI PRO­MI­JE­NI­TI FIL­TER ZA ULJE?

Top Gear - - PLANET - GO­DI­NA: 55 ZA­NI­MA­NJE: GLU­MAC NA­CI­ONAL­NOST: BRI­TA­NAC

Ko­ji je bio vaš pr­vi auto­mo­bil?

Moj pr­vi auto­mo­bil bio je Mor­ris Mi­nor ko­ji je, vje­ro­va­li ili ne, imao kur­blu.

A naj­bo­lji auto­mo­bil?

Pa, sad imam no­vi Por­s­c­he 911 Car­re­ra ko­ji ni­je jef­tin za vo­zi­ti, no brz je po­put Con­cor­dea. Ah da, imam i po­sve ob­nov­lje­ni Por­s­c­he 550 Spyder...

Ko­ji vam je bio naj­go­ri auto­mo­bil?

Pri­je vi­še go­di­na imao sam sta­ri Ro­ver i prem­da je ri­ječ o li­je­pom auto­mo­bi­lu, tre­ba­lo mu je ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra da se za­us­ta­vi. Vož­nja u nje­mu na­li­ko­va­la je vož­nji ten­ka. Ne sje­ćam se o ko­jem je mo­de­lu ri­ječ, no imao sam osje­ćaj kao da ima tri to­ne.

Još ko­ji pri­mjer?

Imao sam i kla­sič­ni Mi­ni, no to ni­je bio auto­mo­bil za du­lja pu­to­va­nja jer su vas bo­lje­la le­đa i du­pe.

Vaš omi­lje­ni zvuk mo­to­ra?

Za­si­gur­no Cor­vet­te V8. Taj pr­lja­vi zvuk... Po­put ne­ke raz­vrat­ni­ce (his­te­ri­čan smi­je­šak).

Ko­je vam je naj­go­re mjes­to za vož­nju?

Vo­zio sam se Ri­mom, Pa­ri­zom i mno­gim dru­gim svjet­skim gra­do­vi­ma, no LA je naj­go­ri vo­zač­ki grad na svi­je­tu. Na­ža­lost, ta­mo mo­ra­te vo­zi­ti auto­mo­bil, no mr­zim se vo­zi­ti tim gra­dom. Stvar­no užas­no mjes­to.

Naj­ve­ća br­zi­na ko­jom ste vo­zi­li?

Jed­nom sam u ra­no­ju­tar­nje sa­te ju­rio oko 195 km/h u Car­re­ri, no ni­sam ne­smo­tren vo­zač. Is­ti­na, to je brz auto­mo­bil, no ja ne vo­lim div­lja­ti.

Zna­te li drif­ta­ti?

Ne znam, no vo­lio bih na­uči­ti.

Što je pre­uprav­lja­nje?

Pre­uprav­lja­nje? Ra­zu­mi­jem lo­gi­ku pre­uprav­lja­nja. Je li to kad skre­će­te u za­vo­je? Mo­žda bih vam mo­gao objas­ni­ti slu­že­ći se ru­ka­ma (de­mons­tri­rao je pre­uprav­lja­nje uz osmi­jeh). Mis­lim da od oka znam što je to.

Jes­te li ikad pro­mi­je­ni­li fil­ter za ulje?

Osob­no? Ne, ni­kad.

Vo­zač­ki is­pit ŽE­LI­TE ČAROBIRATI? ON TO ZNA. ŽE­LI­TE ŠPI­JU­NI­RA­TI? I TO ZNA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.